ENDEFRRUPLNLSPIT

60/2005 - Zasedání městské rady

60. zasedání - ;22.6.2005

Rada města

- vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí a dopravy předloženou vedoucí odboru p. Rostislavem Krönerem.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej bytových domů zájemcům dle pořadí navrženého komisí.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod bytové jednotky č. 1295/10, ul. Bělíkova, Frýdlant, o velikosti 3+1, do vlastnictví paní Veroniky Podmanické, Dolní Pertoltice, za kupní cenu 169 000,- Kč.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 456/4, 458, 461, 464/1, 453, 460, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana Ing. Františka Boudy, Chomutov, za cenu 600,- Kč/m2.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 518/3 o výměře cca 400 m2 a části p.p.č. 518/4 o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Města Frýdlantu do vlastnictví společnosti Colonial-Fruct DPU spol. s r. o., Nákladní 344, Liberec 2, formou směnné smlouvy za část pozemku p.č. 518/2 o výměře cca 600 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví společnosti Colonial-Fruct DPU spol. s r.o., Nákladní 344, Liberec do vlastnictví Města Frýdlantu.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č.42/02 a to tak, že na 2.místě pořadí zájemců dojde ke změně fyzické osoby Mgr. Eduarda Dušánka, Frýdlant za jeho společnost Valdštejnská lékárna s.r.o..

- po projednání vzala na vědomí předložené materiály týkající se skutečných nákladů vynaložených na rekonstrukci bytové jednotky, Školní 343, Frýdlant a potvrzuje nesouhlas dle usnesení č. 1136/05 ze dne 8. 6. 2005.

- po projednání vyslovila souhlas se změnou doby trvání nájemních vztahů na pronájem bytů v objektech č.p. 200, ul. Krátká, č.p. 147, ul. Míru, č.p. 615 a 211, ul. Kodešova, č.p. 4088, ul. Hejnická, Frýdlant a to z doby určité na dobu neurčitou.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na prodej novostavby řadových garáží v ul. Družstevní, Frýdlant, ve znění a podmínek dle návrhu.

- po projednání odsouhlasila přidělení bytu o velikosti 1+2 v ul. Míru 143 a dále rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem dvou bytů na dobu určitou.

- po projednání odložila žádost pana Sait Zylollara - Vinárna „U Sáji“, Frýdlant o pronájem plochy na náměstí T. G. Masaryka.

- vzala na vědomí předběžnou hospodářskou zpráva k Valdštejnským slavnostem 2005 předloženou Bc. Josefem Dřevínkem.

- vzala na vědomí plnění jmenovitých úkolů ředitelů příspěvkových organizací Bytové hospodářství Frýdlant a Služby Města Frýdlantu a uložila místostarostovi provést k 30. 6. 2005 finanční ohodnocení výše zmíněných vedoucích pracovníků.

- po projednání rozhodla o snížení úhrady za úkon pečovatelské služby - dovoz oběda - z 10,- Kč na 5,- Kč.

- po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+0, č.p. 476, ul. ČSA, na dobu určitou do uvolnění bytu v Domě s pečovatelskou službou.

- po projednání vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je dodávka stravovacího systému založeného na bezkontaktních klíčenkách (kartách) v centrální školní jídelně, ve výdejně ZŠ Purkyňova a ve výdejně ZŠ Bělíkova.

Různé, připomínky a náměty

- stanovení termínů jednání rady města během letních měsíců (18.7. od 1600 hod., 17.8. od 1500 hod.), návrh na umístění retardérů v ul. Míru a ČSA, havárie v centrální školní jídelně, oprava Luční ulice, kalendáře 2006, personální změny na MěÚ Frýdlant, dvůr u čp. 56 (Okružní ul.)

14.3.2006 9:50:51 | přečteno 1916x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load