ENDEFRRUPLNLSPIT

59/2005 - Zasedání městské rady

59. zasedání - ; 8.6.2005

- po projednání pověřila starostu, aby provedl nezbytné kroky pro vymáhání dlužné částky za neinvestiční náklady za dojíždějící žáky za rok 2004 od Obce Jindřichovice pod Smrkem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 178, odst. 6 a 7.

- vzala na vědomí informativní zprávu o provozu centrální školní jídelny.

- vzala na vědomí rozpočtová opatření za období duben a květen roku 2005 ve výši 480 tis. Kč a doporučí je ke schválení zastupitelstvu města.

- po projednání souhlasí s úhradou nerozdělené ztráty příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Frýdlant z roku 2004 ve výši 417 989,33 Kč a doporučí toto rozhodnutí ke schválení zastupitelstvu města.

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 518/3 o výměře cca 400 m2 a části pozemku p.č. 518/4 o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v prostoru bývalého závodu THZ v ul. Čsl. armády.

- po projednání neodsouhlasila uzavření dohody o narovnání mezi Městem Frýdlant a paní Lucií Cýrusovou, Frýdlant a pověřuje ředitele BHF p. Jiřího Havla jednáním s paní Lucií Cýrusovou o doložení skutečných nákladů na rekonstrukci bytové jednotky, Školní 343, Frýdlant.

- po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit částečnou úhradu dlužného nájemného včetně poplatků z prodlení za byt v Březové ul., čp. 1306/10, Frýdlant, od paní Jitky Plesarové ve výši 100 000,- Kč a zbývající částku dluhu prominout.

- po projednání odsouhlasila přidělení tří malometrážních bytů. Nájemní smlouvy budou uzavřeny od 1. 6. 2005 na dobu neurčitou.
Dále rada města revokovala své usnesení č. 1054/05 ze dne 30. 3. 2005.

- po projednání odouhlasila přidělením bytu o vel. 1+0 v ul. U Nemocnice 1242, Frýdlant, pro potřeby nemocnice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2005 do 31. 8. 2005.

- po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na pronájem p.p.č. 2404/3 o výměře 142 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Krátká, Frýdlant.

- po projednání odložila uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 2060/7 o výměře 613 m2, k.ú. Frýdlant s panem Fedorem Mackem, Frýdlant a uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 2060/8 o výměře 375 m2 a p.p.č. 2060/6 o výměře 675 m2, k.ú. Frýdlant, s paní Jaroslavou Hrouzkovou, - Frýdlant.

- projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 2197/2 o celkové výměře 1508 m2, k.ú. Frýdlant., pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant a vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 453 o výměře 178 m2 a p.p.č. 460 o výměře 48 m2, k.ú. Frýdlant a to ode dne 6. 6. 2005, parcely se nachází u křižovatky ulic Fügnerova a Zahradní, Frýdlant.

- po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 3281 o výměře 268 m2 a p.p.č. 3283 o výměře 260 m2, vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana Lubomíra Mikysky, Frýdlant za kupní cenu 100,- Kč/m2.

- po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 1048/14 o výměře 156 m2 a st. p.č. 1048/16 o výměře 18 m2, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Města Frýdlantu do vlastnictví Severočeské plynárenské a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, formou směnné smlouvy za p.p.č. 1048/2 o výměře 203 m2, k.ú. Frýdlant (vlastnictví SČP) a to bez finančního podílu Města Frýdlantu.

- po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 2520 o výměře 4 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví manželů Marcela a Lucie Liškových Frýdlant, za kupní cenu 200,- Kč/m2. Parcela se nachází u křižovatky ulic Kodešova a Horská, Frýdlant.

- po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 234/1 o výměře 150 m2, k.ú. Frýdlant, za cenu 200,- Kč/m2, do vlastnictví pana Jiřího Fryse, Frýdlant. Pozemek se nachází u motelu Daniela, Frýdlant.

- po projednání vyslovila souhlas s povolením vstupu do objektu nedokončené stavby „krytá tržnice“ z prostoru parkoviště - p.č.p. 342, k.ú. Frýdlant s tím, že požadovaný chodník bude zřízen na pozemku pana Ivana Zverky bez dopravního značení vymezující prostor pro zásobování.

- po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit Vyhlášku o místním poplatku za veřejné prostranství ve znění dle předloženého návrhu.

- vzala na vědomí zprávu o činnosti pověřeného úřadu III. stupně v roce 2004 předloženou tajemníkem úřadu Bc. Josefem Dřevínkem.

- vzala na vědomí zprávu o stavu realizace stavby Domu dětí a mládeže, ul. Mládeže, č.p. 907, Frýdlant, k 1. 6. 2005.

- po projednání odložila schválení smlouvy o dílo, jejímž předmětem je dodávka stravovacího systému založeného na bezkontaktních klíčenkách (kartách) v centrální školní jídelně, ve výdejně ZŠ Purkyňova a ve výdejně ZŠ Bělíkova a pověřila Ing. Holce Mirka k projednání výše uvedené smlouvy o dílo se zhotovitelem daného systému - firmou Z-WARE, , Brno - Líšeň, zastoupenou panem Ing. Vladimírem Zavřelem.

- po projednání vyslovila souhlas s žádostí pana Ing. Milana Tichého o odložení platby za dodané teplo od firmy TEPLO Frýdlant s. r. o. s tím, že do 15.7.2005 bude uhrazeno 50% dlužné částky a do 31.7.2005 zbývajících 50% z dlužné částky.

Různé, připomínky a náměty

- setkání měst s historickým názvem „Friedland“ ve Frýdlantě nad Ostravicí (3.-6.6.), návrh na objednávku reprezentativních vlaječek města, žádost SDH Frýdlant o finanční příspěvek na letní dětský tábor, odpuštění nájemného v prostorách ZŠ Husova pro dětský sbor Hlásek, návrh na zrušení vyhlášky města o čistotě a ochraně ovzduší, vodorovné dopravní značení, případné využití budovy školky na Komenského nábřeží

PŘEDANÉ PÍSEMNÉ MATERIÁLY

- výtah z výběru příspěvků nalezených ve schránkách důvěry

14.3.2006 9:50:10 | přečteno 1735x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load