ENDEFRRUPLNLSPIT

58/2005 - Zasedání městské rady

58. zasedání - ; 25.5.2005

Rada města

- vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru kultury předloženou vedoucím odboru Bc. Luďkem Zelenkou.

- vzala na vědomí zprávu o činnosti Poradního a setkávacího centra POSEC ve Frýdlantě v roce 2004 a o jeho vývoji v roce 2005.

- projednala a odsouhlasila návrh rozdělení správy nového majetku města.

- vyslovila souhlas s navýšením ceny jídel ve Školní jídelně Frýdlant, příspěvkové organizaci a doporučuje zvýšit cenu oběda pro ostatní strávníky na 42,- Kč. Tato cena je stanovena v době, kdy jídelna není plátcem DPH. Pokud bude od 1.6. PO plátcem DPH, dojde i k úpravě ceny všech jídel.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit úhradu nerozdělené ztráty příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Frýdlant z roku 2004.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení odloučeného pracoviště mateřské školy, Komenského 683, Frýdlant a schválit zvýšení kapacity u mateřské školy, Bělíkova 977, Frýdlant, na 250 dětí s účinností od 1. 7. 2005. Mateřské školy jsou součástmi Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 43/03 Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec, kterým se doplňuje vymezení okruhu doplňkové činnosti: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, s účinností od 1. 7. 2005.

- po projednání odsouhlasila v souladu s § 16 odst. 8 a § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřízení speciálních tříd při mateřských školách a přípravné třídy při Základní škole a Základní umělecké škole Frýdlant od 1. 9. 2005.

- po projednání vzala na vědomí dopis nájemců bytového domu čp. 4008, Hejnická ul., Frýdlant

- projednání jmenovala komisi pro vyhodnocení nabídek na koupi bytových domů ve složení: Mgr. Dobroslav Buřita, Mgr. Robert Juřina, Jiří Havel, Miroslav Burgr, Helena Kučerová a Stanislav Kvapil - tajemník komise.

- po projednání neodsouhlasila povolení zásobování a vstupu do objektu nedokončené stavby „krytá tržnice“ z prostoru parkoviště - p.č.p. 342, k.ú. Frýdlant - dle předložené studie.

- po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem částí p.p.č. 241/1 a 241/2 o celkové výměře 620 m2, k.ú. Albrechtice.

- po projednání pověřila vedoucího OMS jednáním s ČR-Ústavem územního rozvoje Brno ohledně odkoupení pozemku p.č. 2197/14, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant.

- Rada města po projednání neodsouhlasila snížení nájmu Zahrádkářské kolonii Frýdlant - lokalita Větrov.

- po projednání schválila zavedení elektronického stravovacího systému pro centrální školní jídelnu k zabezpečení možnosti objednávání z širší nabídky jídel.

- vzala na vědomí zprávu o funkci a významu projektového managera na Městském úřadě Frýdlant. Po projednání návrhu odsouhlasila zřízení tohoto místa od 1. července 2005.

- po projednání schválila pořadí firem pro zhotovení základů garáží v ul. Družstevní, Frýdlant, dle návrhu výběrové komise a pověřuje místostarostu jednáním.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rekonstrukci obřadní síně na hřbitově a schvaluje pořadí firem pro případnou rekonstrukci dle návrhu výběrové komise.

- uložila místostarostovi zpracovat a předložit do 31. 7. 2005 návrh změny kapitálového rozpočtu na akci „rekonstrukce obřadní síně na hřbitově“.

Různé, připomínky a náměty

- návštěva prezidenta republiky, úmrtí pana Šolty, dotace na rekonstrukci Zámecké ulice, umístění provozovatelů kolotočů na parkovišti u pošty

PŘEDANÉ PÍSEMNÉ MATERIÁLY

- obecně závazná vyhláška č. 2/2/1991 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

- návrh nové vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

14.3.2006 9:49:15 | přečteno 1700x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load