ENDEFRRUPLNLSPIT

56/2005 - Zasedání městské rady

56. zasedání - ; 27.4.2005

Rada města

- projednala plnění rozpočtu Města Frýdlant k 31. 3. 2005.

- po projednání odsouhlasila metodiku odpisování v příspěvkových organizacích zřízených městem.

- vzala na vědomí informaci o investičním záměru výstavby velkoobchodu ve Frýdlantě.

- po projednání vyslovila souhlas s rozdělováním ze zákona určených prostředků z výherních hracích přístrojů dle předloženého návrhu.

- odsouhlasila uzavření smlouvy o provedení účetního auditu a přezkumu hospodaření za r. 2005 se společností AUDIT BS, s.r.o. Dále rada města doporučila pro audit za r. 2006 provést poptávku u společností, které se zabývají auditem ve veřejné správě a z celkové nabídky vybrat jinou firmu. Tím by bylo zabezpečeno objektivní hodnocení hospodaření města.

- odsouhlasila poskytnutí příspěvku z výherních hracích přístrojů Svazu zahrádkářů dle žádosti ve výši 15.000,- Kč. Příspěvek je určen na rekonstrukci vodní nádrže v zahrádkářské osadě Na Střelnici.

- vzala na vědomí zprávu o krizovém plánování předloženou vedoucím OVVD p. Rostislavem Krönerem.

- vzala na vědomí přehled stavu techniky, zásahových vozidel jednotek sboru dobrovolných hasičů Frýdlant a Větrov.

- po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na pronájem 2 místností o výměře 25 m2 + sociálního zařízení a garáže v areálu objektu 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant a na prodej části p.p.č. 2520 o výměře 4 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází u křižovatky ulic Kodešova a Horská, Frýdlant.

- po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 686 o výměře 742 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Raisova, Frýdlant.

- po projednání vyslovila souhlas s úpravou přílohy č. 1 - ceníku - k řádu veřejného pohřebiště dle návrhu a dále pověřila vedoucího odboru majetkosprávního a vedoucího referenta odboru majetkosprávního k podepisování nájemních smluv za užívací právo k hrobovému místu.

- vzala na vědomí zprávu o podaných výpovědích z nájmu bytů a souhlasí s prodloužením nájemních smluv do 30. 6. 2005 u třech dlužníků.

- po projednání schválila v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 (školský zákon) volební řád školské rady Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec a Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 179 odst. 4 b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) schválit zřízení Domu dětí a mládeže na adrese: Mládeže 907, Frýdlant, jako novou součást Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec, s účinností od 1. 1. 2006.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) změnu názvu Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec na: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2006.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) schválit změnu zřizovací listiny Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec, s účinností od 1. 1. 2006.

- po projednání schválila opravu ul. Okružní a chodníku v městském parku firmou Strabag a pověřila místostarostu jednáním.

- po projednání schválila podíl města na oslavách konce II. světové války.

- po projednání přidělila byt č. 33 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant,.

- vzala na vědomí zprávu o stavu úklidu ve městě přednesenou p. Jaroslavem Vančurou - místostarostou města.


Různé, připomínky a náměty

- plánovaná návštěva prezidenta ČR ve Frýdlantě, prodej bytového domu vedle restaurace Beseda, vánoční výzdoba města, provedené opravy a údržba fotbalového hřiště, stížnost na špatné oplocení fotbalového hřiště

PŘEDANÉ PÍSEMNÉ MATERIÁLY

- Současný trend veřejné produkce filmových děl
- Program setkání frýdlantských měst

14.3.2006 9:47:41 | přečteno 1684x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load