ENDEFRRUPLNLSPIT

55/2005 - Zasedání městské rady

55. zasedání - ; 13.4.2005

Rada města

- vzala na vědomí informativní zprávu o zhodnocení práce Speciálních škol Frýdlant předloženou ředitelkou školy paní Mgr. Alenou Erlebachovou.

- projednala závěrečný účet města za rok 2004 a tyto údaje předložila Zastupitelstvu Města Frýdlant ke schválení.

- vzala na vědomí rozpočtová opatření za období leden až březen roku 2005 a doporučila je ke schválení Zastupitelstvu Města Frýdlant.

- po projednání odsouhlasila předložený návrh na rozdělení příspěvků na veřejně prospěšné účely z výtěžku výherních hracích automatů, který byl předem projednán na pracovní schůzce finančního výboru dne 4. 4. 2005.

- vzala na vědomí informativní zprávu o činnosti kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant za období leden - prosinec 2004.

- po projednání navrhla zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních prostředků přidělených Městu Frýdlant Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón a reservací na rok 2005 tak, jak ho připravila komise pro městskou památkovou zónu.

- vzala na vědomí zprávu o stavu příprav Valdštejnských slavností 2005 předloženou Bc. Dřevínkem a Bc. Zelenkou.

- po projednání přidělila dva byty v DPS Novoměstská 1065

- po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 1048/14 o výměře 156 m2 a st.p.č. 1048/16 o výměře 18 m2, k.ú. Frýdlant. Parcely se nacházejí ze restaurací Daniela směrem na Krásný Les.

-po projednání vyslovila nesouhlas s převodem části pozemku p.č. 2072/1, k.ú. Frýdlant („Na Cikánce“)

- po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy se Službami Města Frýdlantu - Zahradnictví , na níže uvedené pozemkové parcely o celkové výměře 78 564 m2, k.ú. Albrechtice. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
mr55.gif

- po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na prodej bytové jednotky 1295/10 o velikosti 1+3 v ul. Bělíkova, Frýdlant, za minimální (vyvolávací) cenu 125 000,- Kč, formou obálkové metody.

- odložila žádost o snížení nájmu Zahrádkářské kolonii Frýdlant - lokalita Větrov.

- po projednání odsouhlasila úpravu dopravního značení v ul.Husova, před objektem čp.313, Frýdlant a to instalováním dopravní značky IP 11g s dodatkovou tabulkou pouze pro zásobování po dobu max. 15 min v délce 10 m.

- trvá na svém usnesení č. 1054/05 ze dne 30. 3. 2005 a stanovuje nový termín pro předání bytů třem nájemcům - dlužníkům na den 21. 4. 2005. Pokud nebudou byty ve stanoveném termínu předány, bude celá věc postoupena k soudnímu vyřízení.

- po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit instalaci kamerového systému v centru města.

- po projednání schválila smlouvu o odchytu toulavých a volně pobíhajících psů uzavřenou s „AZYLPES Krásný Les“.

- vzala na vědomí informativní zprávu o průběhu sezóny 2004/2005 na zimním stadionu Frýdlant předloženou p. Jaroslavem Vančurou - místostarostou.

- po projednání schválila pořadí firem určené výběrovou komisí na opravu severní fasády radnice.

- po projednání vyslovila souhlas s provedením opravy autobusové zastávky v Albrechticích firmou TISS za cenu dle nabídky a pověřila místostarostu jednáním.

Různé, připomínky a náměty

- žádost firmy Peguform o stavební parcely pro vybudování nového závodu, vyjádření ministerstva zemědělství o zamítnutí podaných žádostí o finanční prostředky na vodovod Větrov a kanalizaci na nám. TGM, Den Romů (9.4.2005), stížnost na nájemce restaurace Beseda, opravy silnic a přechodů pro chodce

PŘEDANÉ PÍSEMNÉ MATERIÁLY

- zpráva o činnosti MIC Frýdlant za období leden - březen 2005
- dopis pro Ing. Jágra - České dráhy, a. s. (zabezpečení železničních přejezdů)

14.3.2006 9:45:06 | přečteno 1667x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load