ENDEFRRUPLNLSPIT

53/2005 - Zasedání městské rady

53. zasedání - ; 16.3.2005

Rada města projednala výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004 a schválila rozdělení zisku u těchto organizací:

a) zisk Speciálních škol (celkem 1 199,69 Kč) ve výši 969,69 Kč převést do rezervního fondu a 230,- Kč převést do fondu odměn (dle zákona 205/2000 Sb.),
b) ztrátu Služeb Města Frýdlantu ve výši 99 355,04 Kč částečně krýt z loni vytvořeného rezervního fondu a rozdíl evidovat jako nerozdělenou ztrátu z minulých let,
c) ztrátu ZŠ a ZUŠ Frýdlant krýt částečně z rezervního fondu a rozdíl 421 407,12 Kč evidovat jako nerozdělenou ztrátu z minulých let (pozn. kontrolu hospodaření v současné době provádí finanční výbor, o výsledku bude jednáno),
d) ziskem vytvořeným s. r. o. Teplo Frýdlant naplnit rezervní fond (dle obchodního zákoníku do výše 10% základního kapitálu),
e) zisk Bytového hospodářství Frýdlant v celkové hodnotě 63 149,49 Kč bude převeden do rezervního fondu

Rada města po projednání schválila finanční výpomoc pro Služby Města Frýdlantu ve výši 90 tis. Kč a uložila starostovi města svolat do 10. 4. 2005 pracovní skupinu za účelem upřesnění strategie pro rok 2005.

Rada města po projednání vyslovila nesouhlas s tím, aby se Město Frýdlant finančně podílelo na činnosti občanského sdružení amatérských fotografů KONTAKT.

Rada města po projednání schválila dodatek nájemní smlouvy na objekt čp. 99, nám. TGM, Frýdlant, uzavřené mezi Městem Frýdlant a Policií ČR z důvodu rekonstrukce vstupní kanceláře policie.

Rada města po projednání uložila panu Kvapilovi, vedoucí OMS, oslovit zainteresované osoby ve věci směny pozemků mezi Městem Frýdlant a firmou COLONIAL FRUCT.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej bytových domů čp. 147, 193, 200, 211, 508, 609, 691, 4008, 3155, vše k.ú. Frýdlant za podmínek dle návrhu.

Rada města po projednání vyslovila souhlas :

- s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v II. nadzemním podlaží OD Sever o výměře 396,65 m2 s panem Tran Huu Du, Frýdlant, do 31. 3. 2010 za stejných podmínek.

- s uzavřením nájemních smluv na pronájem části p.p.č. 4088/1 o výměře cca 1600 m2, k.ú. Frýdlant, s Jiřím Havlem, Frýdlant a části p.p.č. 4088/1 o výměře cca 1900 m2, k.ú. Frýdlant, s manžely Dunajčíkovými, Frýdlant.Smlouvy budou uzavřeny od 1. 4. 2005 na dobu neurčitou, cena pronájmu bude činit 0,10 Kč/m2/rok.

- se zakoupením služebního osobního automobilu Renault Clio 1,2 (60k) - 5 dv. za cenu 260 900,- Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. převod části p.p.č. 1288/1 o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana Biena Jaroslava, Frýdlant,

2. převod části p.p.č. 1288/1 o výměře cca 400 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví manželů Stanislava a Jitky Sochových, Frýdlant,

3. převod části p.p.č. 1288/1 o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví manželů Procházkových, Frýdlant.
Vše za kupní cenu 50,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchlického, Frýdlant.

4. převod části p.p.č. 2407/1 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant do společného jmění manželů Václava a Taťány Albrechtových, Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ulici Luční, Frýdlant.

Rada města po projednání schválila uzavření mandátní smlouvy s panem Olegem Fichtnerem na provedení stavebního dozoru při stavebních úpravách čp. 907, ul. Mládeže (DDM), Frýdlant.

Různé, připomínky a náměty

- stav bytové jednotky p. Opice, ustanovení města opatrovníkem p. Šolty, přidělená č.p. pro nové domy za období 3 let (22), kontrola Ministerstva dopravy ČR na oddělení vnitřních věcí a dopravy MěÚ Frýdlant, stav finančního rozpočtu připravovaných Valdštejnských slavností

14.3.2006 9:40:41 | přečteno 1499x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load