ENDEFRRUPLNLSPIT

52/2005 - Zasedání městské rady

52.zasedání - ; 2.3.2005

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2004 Města Frýdlant

- zprávu o činnosti odboru stavebního úřadu a životního prostředí předloženou vedoucí odboru paní Zdeňkou Prokopovou

- zprávu o činnosti bytové komise předloženou předsedou komise p. Bugrem Miroslavem

- informace o záměru činnosti Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant přednesené p. Josefem Šperlem, novým velitelem SDH Frýdlant.

- zprávu za rok 2004 týkající se veřejně prospěšných prací a alternativních trestů - obecně prospěšných prací předloženou Bc. Dřevínkem - tajemníkem MěÚ Frýdlant

- smlouvu o partnerství uzavřenou s Obcí Lázně Libverda týkající se projektu Zkvalitnění marketingu a produktu cestovního ruchu regionu Frýdlantsko a ukládá starostovi předložit smlouvu zastupitelstvu města

- inspekční zprávu ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec zpracovanou Českou školní inspekcí (Liberecký inspektorát)


Rada města po projednání odsouhlasila přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Havlíčkova 302, dle návrhu.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na pronájem pozemkových parcel, k.ú. Albrechtice:
mr12.gif

Rada města po projednání odsouhlasila zřízení vyhrazeného parkování pro jedno místo v ul. Příčná, Frýdlant, pro pana Josefa Junu.

Rada města uložila tajemníkovi a vedoucímu OMS připravit návrh nové vyhlášky „o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“, termín do 27. 4. 2005.

Rada města po projednání schválila likvidaci stávajícího křovinořezu a zakoupení nového za cenu dle nabídky. Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti a vedením evidence využití.

Rada města po projednání odsouhlasila realizaci opravy střechy přístavby kina Frýdlant firmou Ivan Vojáček. Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání schválila uzavření mandátní smlouvy s panem Olegem Fichtnerem na provedení stavebního dozoru při rekonstrukci ul. Mánesova a ul. Nerudova.

Rada města po projednání snížila na jeden měsíc, dle návrhu , osobní příplatek řediteli BHF p. Jiřímu Havlovi

Rada města po projednání uložila tajemníkovi seznámit neuvolněné zastupitele města se zákonem č. 96/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s tímto zároveň upozornit kontrolní výbor zastupitelstva města.

Rada města po projednání odsouhlasila využití volných nebytových prostor v objektu SSP čp. 304 (přízemí), ul. Havlíčkova, Frýdlant, jako archivu pro MěÚ Frýdlant.

Rada města vyslovila souhlas s finančním podílem města na letním čísle časopisu „V“ vydávaným Kalendářem Liberecka z kapitoly PROPAGACE.

Různé, připomínky a náměty

- vyvěšení tibetské vlajky - neodsouhlaseno, směna parcel COLONIAL FRUCT x město, neslučitelnost funkcí - změny v zákoně, nákup osobního automobilu pro MěÚ Frýdlant, umístění p. Opice do léčebného ústavu, dopravní situace v ul. Hejnická, setkání „parohatých“ měst, převod nemovitostí Frýdlant - úzkokolejná dráha Heřmanice, děkovný dopis pro MP, dotace pro MASIF, problémová situace v č.p. 176

PÍSEMNÉ INFORMACE

- setkání partnerských měst
- žádost o pronájem stadionu

14.3.2006 9:39:23 | přečteno 1693x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load