ENDEFRRUPLNLSPIT

51/2005 - Zasedání městské rady

51.zasedání - ; 16.2.2005

Rada města schválila výroční zprávu za rok 2004 o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru živnostenského úřadu předloženou vedoucí odboru pí Zdeňkou Jiřičkovou.

Rada města po projednání schválila vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů za rok 2004 ředitelem SMF - zahradnictví p. Lubomírem Brožíkem.

Rada města vzala na vědomí zvýšení příspěvku na částečnou úhradu provozních neinvestičních nákladů v mateřských školách ve Frýdlantě předloženou paní Mgr. Věrou Dunajčíkovou, ředitelkou ZŠ a ZUŠ Frýdlant. Školné v předškolních zařízeních může být dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb. stanoveno do výše 50% režijních nákladů, v případě MŠ bude výše příspěvku stanovena v hodnotě 250,- Kč, pro děti s pobytem do 5 dnů v měsíci 125,- Kč.

Rada města vzala na vědomí návrh na odpis pohledávek za školné v MŠ v r. 2004 a rozhodla o dalším postupu.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s další finanční výpomocí poskytnutou SMF - zahradnictví ve výši 150.000,- Kč s návratností v r. 2005.

Rada města na základě § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, vydává s účinností od 1. 4. 2005 Plán odpadového hospodářství Města Frýdlant dle předloženého návrhu.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Frýdlant za rok 2004 předloženou vedoucím strážníkem p. Františkem Klozem.

Rada města se seznámila s havarijního plánem firmy STV Group, týkajícího se závodu v Hajništi (zpracování munice).

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod:

1) části p.p.č. 1857/1 o výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana Zdeňka Kopala, Raspenava, za cenu 200,- Kč/m2

2) části p.p.č. 1587/1 o výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana MUDr. Zdeňka Kopala, Raspenava, za cenu 200,- Kč/m2

3) části p.p.č. 1587/1 o výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana Ing. Břetislava Václavíka, Chrastava, za cenu 200,- Kč/m2.

Parcely se nacházejí v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na prodej části p.p.č. 1288/1 o výměře cca 800 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem zděného přístavku o výměře 18 m2 v areálu DDM, ul. Mládeže, Frýdlant, s paní Bohumilou Valentovou, Frýdlant. Cena pronájmu bude činit za celé období nájmu 1 800,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2005 do 30. 6. 2005.

Rada města po projednání vyslovila nesouhlas s podnájmem bytu o vel. 1+0, ul. Kodešova 207, Frýdlant pro sl. Moniku Pacholíkovou, Raspenava. Dále rada města doporučuje vstoupit v jednání s nájemcem bytu ohledně zvážení vrácení předmětného bytu.

Rada města po projednání přidělila dva byty ve střediscích sociální péče Novoměstská 1065 a Havlíčkova. 302, Frýdlant

Rada města vzala na vědomí zprávu o průběhu a výstupech městské konference na téma Kouření a alkohol a děti a mládež ve Frýdlantě a uložila oddělení prevence kanceláře úřadu koordinovat plnění opatření z ní vyplývající.

Rada města po projednání schválila návrh na místní úpravu provozu v jednosměrné části ul. ČSA ve znění: u objektu č.p. 65 (Květinářství) bude umístěna SDZ č. B 28 „Zákaz zastavení“. V dolní části červeného kruhu značky bude uveden časový rozsah platnosti značky 9 - 14 hodin a značka bude doplněna dodatkovou tabulkou č. E 12 s textem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ MAX. 30 MIN.“.

Rada města po projednání uložila tajemníkovi městského úřadu projednat s odborem dopravy možnost odstranění dopravní značky „Zákaz zastavení“ v ul. Hejnická.

Rada města po projednání schválila p. Josefa Šperla, Frýdlant do funkce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant.

Rada města po projednání schválila dovybavení dětských hřišť v ul. Mezibranská a ul. Družstevní.

Různé, připomínky a náměty

- zasedání Rady kraje na frýdlantském zámku, dopravní nehoda na Albrechtickém kopci, dotace na rekonstrukci Zámecké ulice, dodavatelé masa pro centrální jídelnu

14.3.2006 9:33:06 | přečteno 2020x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load