ENDEFRRUPLNLSPIT

50/2005 - Zasedání městské rady

50. zasedání - ; 2.2.2005

Rada města projednala rozpočet Města Frýdlant na rok 2005 jako schodkový, ve výši příjmů 123 286 tis. Kč a ve výši výdajů 131 335 tis. Kč včetně financování a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. Dále rada města schválila výši fondu na pohoštění 30 tis. Kč a darů ve výši 10 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu SPRÁVA.

Rada města vzala na vědomí zprávu o předběžných výsledcích rozpočtu za rok 2004.

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu dosavadní nájemní smlouvy se spol. Teplo Frýdlant s. r. o.. Touto úpravou dojde k rozdělení příjmů Města na příjem z pronájmu části majetku a příjem z prodeje druhé části majetku Města.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyplacením zálohy pro Školní jídelnu, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkovou organizaci, za měsíce únor a březen najednou v jednom termínu začátkem února a to v celkové výši 200 tis. Kč.

Rada města po projednání schválila záměr oprav a investic v městském kině a vzhledem k tomu doporučuje upravit příslušnou kapitolu rozpočtu a předložit ji poté zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 4088/1 o výměře cca 3500 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. K. Světlé, Frýdlant

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na prodej části p.p.č. 2407/1 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ulici Luční, Frýdlant.

Rada města po projednání doplnila své usnesení č. 920/04 o toto ustanovení: Cena pronájmu se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok (jedná se o pronájem pozemku Tenisovému klubu Frýdlant).

Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 58/1 o výměře 2548 m2 a p.p.č. 62 o výměře 4109 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města po projednání vzala na vědomí změnu smluvní strany nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 3025, ul. Dlouhá, Frýdlant z firmy Tobiška na firmu Goldimpex s. r. o.. Změna smluvní strany je podložena zákonným ustanovením obchodního zákoníku.

Rada města po projednání uložila starostovi města připravit návrh na změnu dopravního značení v centru města z důvodu zajištění zásobování a předložit ho radě města ke schválení do konce měsíce února 2005.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu SSP čp. 304 (přízemí), ul. Havlíčkova, Frýdlant o výměře cca 35 m2 s paní Janou Koutníkovou, Liberec, na dobu určitou 5-ti let od 1. 2. 2005. Nájemné se stanovuje ve výši 400,- Kč/m2/rok. Podmínka pronájmu: úprava nebytových prostor pro potřeby podnikání bude provedena na náklady nájemce po předchozí dohodě s pronajímatelem.

Rada města vzala na vědomí:
- informativní zprávu o činnosti Střediska sociální péče v roce 2004 předloženou vedoucí SSP paní Martou Bláhovou.

- informaci tajemníka MěÚ Frýdlant o průběhu výběrového řízení na funkci vedoucí Střediska sociální péče

- informaci o současném stavu v centrální školní jídelně předloženou starostou města

- informace tajemníka MěÚ Frýdlant o přípravách Valdštejnských slavností 2005

- závěrečnou zprávu o činnosti romského terénního sociálního pracovníka v roce 2004 a souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2005 k Radě vlády pro záležitosti romské komunity. Vypracování žádosti pověřuje Mgr. Alenu Švejdovou, vedoucí kanceláře úřadu, která příslušný materiál předloží k jednání zastupitelstva města.

- stav plnění jmenovitých úkolů ředitele BHF p. Jiřího Havla a schvaluje vyplacení odměny za rok 2004

Rada města odložila hodnocení plnění jmenovitých úkolů ředitele SMF - zahradnictví p. Lubomíra Brožíka v roce 2004.


Různé, připomínky a náměty
- autobusové spojení Liberec - Praha, porada starostů a vedoucích odborů MěÚ Frýdlant, opravy podlahy v muzeu - zasažení dřevomorkou, vrak automobilu v ul. U Nemocnice, žádost p. Zdeňka Jiráka, zápis do 1. tříd, DDM - výběrové řízení, finanční výbor - kontrola správy

14.3.2006 9:32:12 | přečteno 1739x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load