ENDEFRRUPLNLSPIT

49/2005 - Zasedání městské rady

49. zasedání - ; 19.1.2005

Rada města vzala na vědomí úpravy v rozpočtu na rok 2005.

Rada města vyslovila souhlas se záměrem projektu Rozvoj POSECu a uložila kanceláři úřadu připravit do jednání zastupitelstva města 17. 2. 2005 informaci o žádosti do výběrového řízení grantového schématu 19 - Sociální integrace v Libereckém kraji a žádost o změnu rozpočtu města. Záměr projektu Příprava PaBu naopak neodsouhlasila. Jednalo se též o projekt z výše uvedeného grantového schématu LK.

Rada města po projednání odsouhlasila změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant, s panem Mgr. Robertem Juřinou, Frýdlant a s firmou Alcara, s. r. o. Frýdlant od 1. 2. 2005 a vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor ve stejném objektu, o výměře cca 22 m2.

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 15, ul. Kostelní, Frýdlant o výměře 65 m2 uzavřené s Kulturním sdružením Frýdlant. na dobu určitou od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.

Rada města vzala na vědomí zprávu o rozšíření nebytových prostor kanceláří v objektu č.p. 824, ul. Železná, Frýdlant, pro potřeby Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant.

Rada města vyslovila souhlas s pronájmem veřejného prostranství před nákupním střediskem Sever k zřízení mobilního stánku s občerstvení ( kukuřice).

Rada města po projednání uložila tajemníkovi předložit zastupitelstvu města ke schválení navrženou úpravu výše odměn neuvolněných funkcionářů dle vládního nařízení č. 697/2004 Sb. s účinností od 1. 2. 2005, včetně úpravy (poměrné snížení za neúčast).

Rada města po projednání schválila znění podmínek pro získání příspěvku z rozpočtu města.

Rada města po projednání schválila návrh na úpravu platu ředitelů příspěvkových organizací SMF a BHF a vzala na vědomí procentuelní rozdělení a úpravu prémiových ukazatelů.

Rada města po projednání uložila vedoucímu odboru kultury ve spolupráci s místostarostou a vedoucím kina, předložit koncepci finanční náročnosti pro rekonstrukci zázemí městského kina a vyhotovit záměr pro jeho využití.

Rada města po projednání odsouhlasila případné zapůjčování data-projektoru zn. NEC VT460K in. č. 2430 pro potřeby nekomerčních organizací. Jako odpovědnou osobu určuje rada města vedoucí kanceláře úřadu Mgr. Alenu Švejdovou.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s uzavřením pracovní smlouvy s panem Jaroslavem Steklým na funkci ředitele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. na dobu určitou od 8. 3. 2005 do 31. 12. 2005. Smlouva se uzavírá vzhledem k odchodu p. Steklého do starobního důchodu.

Rada města po projednání odsouhlasila partnerství v projektu „Střediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji“.

Různé, připomínky a náměty

- nákup antivirového programu pro MěÚ Frýdlant, placení parkovného ve městě, finanční příspěvek na ubytování azylantů, vyúčtování finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2004, výherní a hrací přístroje ve městě, výroční schůze SDH Větrov - přislíbení pomoci při konání VS 2005, požadavek na osvětlení před hasičskou zbrojnicí ve Větrově, výroční schůze SDH Frýdlant - změny ve vedení, požadavek na nová stahovací vrata


PÍSEMNÉ INFORMACE
- seznámení se situací frýdlantského kina
- úprava rozpočtu?
- přestupky - výslednost MP za rok 2004

14.3.2006 9:31:19 | přečteno 2010x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load