ENDEFRRUPLNLSPIT

48/2005 - Zasedání městské rady

48. zasedání - ; 5.1.2005

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření č. 25 - 30 za listopad a prosinec 2004 a doporučí je ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města vzala na vědomí přehled plnění daní r. 2003 a r. 2004.

Rada města po projednání odložila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu SSP čp. 304 (přízemí), ul. Havlíčkova, Frýdlant o výměře cca 35 m2.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.p.č. 4173/2, 4439/2, 4439/3, 4439/4 a 4439/5, vše k.ú. Frýdlant, o celkové výměře 2188 m2, s panem Václavem Pleskotem, bytem Frýdlant, na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanovuje na 0,10 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2072/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 30 m2. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města vzala na vědomí informace o převodu pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila zakoupení 3 ks podpěrných sloupů pro veřejné osvětlení od SČE, Děčín, za jimi navrhovanou cenu 2,- Kč/bm.

Rada města po projednání neodsouhlasila přidělení „správcovského bytu“ v objektu DPS, č.p. 1065, ul. Novoměstská, Frýdlant, z důvodu, že předmětné prostory bytu budou využity pro potřeby Střediska sociální péče.

Rada města schválila první návrh kapitálového rozpočtu na rok 2005.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zrušit Vyhlášku Města Frýdlantu č. 29/3/2003 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, školních družin a školského klubu.

Rada města schválila jmenovité úkoly na rok 2005 pro ředitele SBH Frýdlant p. Jiřího Havla a ředitele SMF - zahradnictví - p. Lubomíra Brožíka dle návrhu.

Rada města po projednání v souladu s ustanovením § 71 a § 73 zákona o obcích, odsouhlasila poskytování odměn (platů) za výkon funkce starostovi a místostarostovi města v souladu s nařízením vlády č. 697/2004 Sb., kterým se změnilo nař. vl. č. 37/2003 Sb. o odměnách, za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nař. vl. č. 337/2004 Sb..

Rada města po projednání vyslovila souhlas s podáním návrhu Okresnímu soudu v Liberci na přezkoumání způsobilosti k právním úkonům občana Frýdlantu pana J. O.

Rada města po projednání schválila přechodnou finanční výpomoc ve výši 200 tis. Kč pro SMF - zahradnictví s návratností do konce května 2005.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s nákupem užitkového vozu Ford Transit pro účely města a pověřuje místostarostu realizací.

Různé, připomínky a náměty

- smlouva o dopravní obslužnosti v Libereckém kraji, evakuace budovy „B“ MěÚ Frýdlant, informace o změnách v personálním obsazení, výběrové řízení na vedoucího SSP (člen komise Ing. Holec M.), návštěva ředitele Okresní policie ČR, změny cen vodného a stočného, požadavky úřadu práce na obsazení míst VPP

PÍSEMNÉ INFORMACE
- korespondence od p. Zdeňka Jiráka
- upravený plán činnosti rady města na I. pol. r. 2005

14.3.2006 9:30:15 | přečteno 1754x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load