ENDEFRRUPLNLSPIT

46/2004 - Zasedání městské rady

46. zasedání - ; 1.12.2004

Rada města po projednání vzala na vědomí výsledky dotazníkové akce Kouření a alkohol a děti a mládež ve Frýdlantě. Rada města uložila starostovi a Mgr. Švejdové zpracovat podnět pro Okresní ředitelství policie ČR v Liberci.

Rada města po projednání vzala na vědomí vyhodnocení činnosti městského poslíčka v roce 2004 za období od 1. června do 31. října 2004 a doporučila tajemníkovi MěÚ personální změnu.

Rada města po projednání vzala na vědomí přehled přestupků řešených správním odborem MěÚ Frýdlant od 5. 1. 2004 do 22. 11. 2004 a plnění veřejnoprávních smluv na úseku přestupkové agendy za rok 2004.

Rada města po projednání odsouhlasila dle návrhu prodloužení nájemních smluv na byty s dlužníky ( splácejícími dluh) na dobu určitou od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 a s dlužníky (nesplácejícími dluh) od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005.

Rada města po projednání odsouhlasila financování přijatého projektu „Nová šance pro Frýdlantsko - LEADER+“. Město Frýdlant přispěje do společného fondu mikroregionu částkou 2,- Kč na obyvatele (stejně jako ostatní obce mikroregionu) a přispěje vlastním podílem na dílčí projekty „sportovní areál Smrk, koupaliště Frýdlant, cyklostezka Heřmanička“ ve výši 45 000,- Kč.

Rada města Frýdlant se seznámila s podklady a variantními návrhy řešení požadavku firmy ČEFOS s. r. o. Horní Pertoltice k výstavbě větrné elektrárny u skládky TDO Větrov. Vzhledem k tomu, že prostor skládky TDO Větrov je ve schváleném územním plánu veden jako plocha pro průmysl, bez specifikace oborů činností, není jednoznačně vyloučeno situování větrné elektrárny. Proto rada města doporučila předložit zastupitelstvu města výklad regulativů pro plochu skládky Větrov (zpracuje OSÚŽP).
V případě souhlasu zastupitelstva nebude nutné pro umístnění větrné elektrárny pořizovat změnu ÚP a problematika bude řešena v rámci územního řízení s tím, že nezbytnou podmínkou je kladně projednané posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

Rada města po projednání odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 500,- Kč pro Dětský domov Frýdlant.

Rada města po projednání jmenovala na základě výsledku konkurzního řízení a v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, do funkce ředitelky „Školní jídelny“, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace“ paní Jitku Hanouskovou, a to od 1. 1. 2005. Rada města pověřila starostu požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství a mládeže o souhlas s jmenováním vybrané uchazečky do funkce ředitelky.

Rada města vzala na vědomí požadavky občanského sdružení pro podporu a propagaci romské kultury RASPENAVA - PHENAVA.

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání krajské sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Turnově dne 2. listopadu 2004.

Rada města vzala na vědomí přesuny nájemců v rámci DPS dle návrhu Odboru sociálních věcí a Střediska sociálních služeb.
Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí Střediska sociální péče, Havlíčkova 304, Frýdlant.

Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o zvýšení cen tepla předloženou jednatelem spol. s r. o. Teplo Frýdlant p. Jaroslavem Steklým.

Různé, připomínky a náměty

- výběrové řízení na ředitele DD Frýdlant, veřejné osvětlení - výběr firmy, kalkulace centrální kuchyně za měsíc říjen, práce škodní komise, žádost o pozemek z PF ČR - p. Prošek, reklama na webu Frýdlantu, zkušební osvětlení kostela Nalezení sv. Kříže, porucha časomíry na ZS

PÍSEMNÉ INFORMACE
- přehled frýdlantských sportovních oddílů

14.3.2006 9:11:00 | přečteno 2080x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load