ENDEFRRUPLNLSPIT

45/2004 - Zasedání městské rady

45.zasedání - ; 16.11.2004

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního předloženou vedoucí odboru Ing. Janou Dachsovou.

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za říjen 2004 a doporučila je ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města projednala návrh předběžného rozpočtu na r. 2005 a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu města. Běžný rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, příjmy se rovnají výdajům v celkové výši 87 702 tis. Kč.

Rada města vzala na vědomí úpravu rozpočtu roku 2004 a doporučila ji ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města projednala a schválila návrh na rozdělení finančních příspěvků č. 75-88 dle návrhu finančního výboru ze dne 8. 11. 2004.

Rada města po projednání odsouhlasila:

jednorázové snížení nájemného v nebytových prostorách v objektu č.p. 172, ul. Míru, Frýdlant, nájemci panu Le Hanh Hang a to ve výši 2 000,- Kč.
prodloužení nájemních smluv stávajícím nájemcům bytů v objektech č.p. 1242, 1243, 1244, ul. U Nemocnice, Frýdlant. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.
vyhlášení záměru na pronájem p.p.č. 4173/2, k.ú. Frýdlant, o výměře 561 m2. Pozemek se nachází v Údolí.

Rada města po projednání doporučila odboru kultury zahájit administrativní kroky směřující k převodu sochy sv. Jana Nepomuckého do majetku Města Frýdlant.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyřazením dvou uchazečů z konkurzního řízení na funkci ředitele Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle návrhu konkurzní komise z důvodu nesplnění požadavků na vzdělání.

Rada města po projednání odsouhlasila přemístění Střediska sociální péče do budovy Domu s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh na úpravu rozpočtu na rok 2005 do 25. 1. 2005.

Rada města v souladu s § 102 odst. 3 v návaznosti na § 85 písm. b) z. č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších doplňků, poskytla členům finančního výboru a bytové komise odměny za činnost v roce 2004 dle předloženého návrhu.

Rada města vzala na vědomí informace o stavu probíhajících projektů.

Rada města po projednání vyslovila souhlas se zápisem z jednání bytové komise konané dne 15. 11. 2004.

Rada města po projednání uložila starostovi a tajemníkovi zpracovat žádost pro Úřad práce v Liberci o přidělení pracovníků na veřejně prospěšné práce v počtu 13 osob od ledna 2005 a dalších 13 osob od dubna 2005.

Různé, připomínky a náměty

- doplnění a úpravy směrnic pro poskytování finančních příspěvků, vyhláška obce o odpadech, softwarové vybavení centrální kuchyně, převzetí díla - oprava střechy městského kina, parkování v Husově ulici, dopravní značení ve městě, nezakrytý kanál u čp. 619 v Zámecké ulici a v ul. ČSA, prodejní trhy v sále restaurace Beseda , nutné stavební úpravy v domě čp. 176 („kaplička“)

PÍSEMNÉ INFORMACE
- stanovisko advokátní kanceláře Šmídek a Ulmann k domu čp. 56, Okružní ul., Frýdlant

14.3.2006 9:10:20 | přečteno 1794x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load