ENDEFRRUPLNLSPIT

44/2004 - Zasedání městské rady

44. zasedání - ; 3.11.2004

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu ředitele SMF - zahradnictví pana Lubomíra Brožíka o činnosti zahradnictví za období leden - září roku 2004.

Rada města projednala návrh souhrnného běžného rozpočtu na rok 2005 a doporučuje jej k projednání ve finančním výboru zastupitelstva města.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s poskytnutím finančního příspěvku: - na opravu střechy šaten TJ Slovanu Frýdlant v ul. Fügnerova, Frýdlant ve výši 20 000,- Kč.
- pro Azyl Pes Krásný Les ve výši 20 000,- Kč

Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 1167, k.ú. Frýdlant o výměře cca 50 m2. Pozemek se nachází v blízkosti zimního stadionu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 2197/1 o výměře 32 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Frýdlantského vodárenského sdružení, Strmá ul., Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova, pod jatky u řeky Smědá, Frýdlant.

Rada města po projednání doplnila své usnesení č. 813/04 ze dne 8. 9. 2004 o skutečnou kupní cenu, která je stanovena ve výši 99 150,- Kč. Jedná se o koupi pozemku sousedícího s hasičským cvičištěm.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 824, ul. Železná, Frýdlant o výměře 40 m2 s Michalem Jurkovičem, Frýdlant, na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2005. Cena pronájmu se stanovila ve výši 250,- Kč/m2/rok.

Rada města po projednání vyslovila souhlas se změnou doby trvání nájemních vztahů na pronájem bytů v objektech č.p. 4054 a č.p. 4039 v ul. Jizerská, Frýdlant a to z doby určité na dobu neurčitou.

Rada města po projednání odsouhlasila návrh nové vyhlášky Města Frýdlantu o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a doporučuje jej předložit ke schválení zastupitelstvu města. Od 1.1.2005 se zvýší poplatek o 50,-Kč.

Rada města po projednání schválila provedení rekonstrukce chodníku v ul. Bezručova firmou Silkom a pověřuje místostarostu jednáním.

Rada města po projednání schválila vyhodnocení nabídek na rekonstrukci místní komunikace ul. Mánesova a pověřila místostarostu jednáním s firmou Strabag, a. s..

Rada města po projednání schválila rekonstrukci autobusové zastávky Na Hágu firmou TISS a pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města vyslovila souhlas s úpravu ceníku za užívání ledové plochy zimního stadionu na období 2004/2005 dle návrhu (snížení vstupného dětem - 10 Kč,-/hod).

Rada města po projednání vyslovila souhlas se zpracováním „Plánu odpadového hospodářství obce“ zaměstnanci MěÚ Frýdlant za finanční odměnu celkem 20 000,- Kč. Nabízející se firmy budou využity pouze pro případnou konzultaci. Termín v souladu určeného předání na Krajský úřad Liberec a dle zákona.

Rada města po projednání schválila vyplacení mimořádné finanční odměny pro strážníky Městské policie Frýdlant .

Různé, připomínky a náměty
- prohlídka zimního a fotbalového stadionu Frýdlant, termín 45. zasedání RM stanoven na úterý 16.11.2004 od 1600 hod., výše nájemného placeného Nemocnicí Frýdlant s. r. o., převod majetku na spol. Teplo Frýdlant s. r. o., děkovný dopis pí Beranové, činnost TJ Frýdlant, fotodokumentace k opravené autobusové zastávce v ul. Fügnerova, městský poslíček, centrální kuchyně

PÍSEMNÉ INFORMACE

- odpověď na žádost o projednání programu a požadavků Sdružení Natura Albrechtice u Frýdlantu

14.3.2006 9:09:24 | přečteno 1866x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load