ENDEFRRUPLNLSPIT

43/2004 - Zasedání městské rady

43. zasedání - ; 20.10.2004

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za září 2004 a doporučí je ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města po projednání schválila osvobození od poplatku ze psů pro p. Grubera a p. Kohúta - školníky ZŠ a ZUŠ Frýdlant. Zproštění od poplatku se vztahuje pouze na období zaměstnaneckých poměrů výše jmenovaných u ZŠ a ZUŠ Frýdlant, kdy jsou psi využíváni pro hlídání objektů škol a přilehlých pozemků.

Rada města vzala na vědomí průběžnou zprávu o činnosti Poradního a setkávacího centra ve Frýdlantě v r. 2004 předloženou Mgr. Alenou Švejdovou - vedoucí KU MěÚ Frýdlant.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s pokládkou dlažby na pozemku p.č. 338/2, k.ú. Frýdlant, avšak neodsouhlasila úhradu části nákladů za materiál na tuto pokládku dlažby z rozpočtu města.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor restaurace Beseda s firmou ROUL, s. r. o. ohledně změny ustanovení o pronájmu třetí osobě od 1. 11. 2004.

Rada města po projednání schválila harmonogram prací k provedení inventarizací majetku města na rok 2004 a dále schválila složení dílčích inventarizačních komisí v zařízeních města včetně složení hlavní inventarizační komise.

Rada města po projednání předloženého materiálu stanovila ředitelkám škol zřizovaných Městem Frýdlant, v souladu s § 102 odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odměny za rok 2004 ve výši dle důvodové zprávy. Rada města doporučila vyplatit odměny za rok 2005 ve dvou termínech.

Rada města po projednání uložila starostovi a místostarostovi na příštím zasedání rady města předložit návrh nové vyhlášky Města Frýdlantu o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, v souvislosti se změnou sazby DPH.

Rada města vzala na vědomí zprávu auditora o dílčím přezkoumání hospodaření Města Frýdlant za období 1 - 8/2004.

Rada města po projednání uložila starostovi a místostarostovi města zpracovat postup pro opatření navržená auditorem.

Rada města schválila proplacení příspěvku Mikroregionu Frýdlantsko ve výši 1,- Kč na obyvatele jako základní poplatek při vstupu do Dobrovolného svazku obcí.

Rada města po projednání odložila uzavření smlouvy s firmou .A.S.A. na zpracování „Plánu odpadového hospodářství obce“.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s návrhem změn v dopravním značení ve městě dle písemného návrhu. Rada města pověřila paní Bucharovou Ivanu - referentku odboru vnitřních věcí a dopravy jednáním s Krajským dopravním inspektorátem v Liberci.

Rada města po projednání schválila způsob využití chladících jednotek z centrální kuchyně dle písemného návrhu a pověřuje místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec.

Rada města po projednání uložila tajemníkovi předložit návrh na přechod SSP do objektu domu s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant a nechat zpracovat projektovou dokumentaci ke zřízení jídelny v tomto objektu.

Různé, připomínky a náměty

- informace z jednání s Úřadem práce Liberec, úprava plochy zimního stadionu, zahradnictví - opravy, oprava čp. 476 v ulici Čsl. armády, nepořádek po vraku automobilu v ul. Bělíkova, díra v komunikaci ul. Lužická, nedostatečné vybavení v centrální kuchyni, požadavek rady města o výjezdní zasedání do centrální kuchyně, rekonstrukce výdejny jídel v nemocnici - finanční podíl nemocnice

PÍSEMNÉ INFORMACE

- informace ke schůzce ohledně jízdních řádů

14.3.2006 9:08:25 | přečteno 1817x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load