ENDEFRRUPLNLSPIT

42/2004 - Zasedání městské rady

42. zasedání - ; 6.10.2004

Rada města vzala na vědomí zprávu jednatele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. p. Jaroslava Steklého o zajištění topné sezóny 2004/2005 CZT Frýdlant a decentralizovaných plynových kotelen ve správě spol. Teplo Frýdlant s. r. o..

Rada města projednala na návrh bytové komise uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+1 v ul. Míru na dobu určitou od 1. 11. 2004 do 30. 10. 2005 a také jednu výměnu bytu..

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem:
- nebytových prostor (1 místnosti) o velikosti 40 m2 v objektu čp. 824, ul. Železná, Frýdlant (v objektu Bytového hospodářství Frýdlant).
- p.p.č. 4439/2, 4439/3, 4439/4 a 4439/5, k.ú. Frýdlant, o celkové výměře 1627 m2. Pozemky se nacházejí v Údolí za č.p. 1099, 1037 a 1109.
- 2 ks stavebních buněk v ul. U Potoka 256, Frýdlant, s Českým rybářským svazem Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 11. 2004. Nájemné je stanoveno ve výši 100,- Kč/měsíc.

Rada města vyslovila souhlas s návrhem na zapojení škol do sběru tříděného odpadu ve Frýdlantu a schvaluje pracovní skupinu ve složení Kvapil Stanislav, Mgr. Polčák Antonín a Ing. Kunclová Hana. Dále rada města uložila starostovi svolat jednání zástupců frýdlantských základních škol a gymnázia.

Rada města po projednání uložila tajemníkovi a místostarostovi projednat s firmou Roul, s. r. o. - nájemcem nebytových prostor restaurace Beseda, uzavření dodatku k nájemní smlouvě ohledně změny ustanovení o pronájmu třetí osobě.

Rada města po projednání schválila průběh tvorby rozpočtu města na rok 2005 a uložila starostovi předložit návrh rozpočtu k projednání orgánům zastupitelstva do 29. 10. 2004.

Rada města vzala na vědomí žádost o projednání programu a požadavků SDRUŽENÍ NATURA ALBRECHTICE U FRÝDLANTU a uložila tajemníkovi projednat dopis ze dne 27. 9. 2004 na poradě vedení a dále uložila starostovi a tajemníkovi vypracovat odpověď na tento dopis.

Rada města po projednání vzala na vědomí přehled hlavních připravovaných investičních akcí na rok 2005.

Rada města jmenovala v souladu s § 14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2003 Sb. člena konkurzní komise na konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace (za zaměstnance školského zařízení) paní Ivetu Němcovou za původně jmenovanou paní Evu Kvapilovou, která končí pracovní poměr.

Rada města po projednání odsouhlasila návrh rozvržení vícenákladů spojených s rekonstrukcí centrální kuchyně.

Různé, připomínky a náměty
-návrh na výstavbu parkoviště u nemocnice, opravený a zprovozněný rybníček ve Větrově, navrhovaní členové volebních komisí, zakoupení kalendářů s potiskem MěÚ Frýdlant, nabídka garantovaných fondů od Komerční banky ,aj.

PÍSEMNÉ INFORMACE
- obnovení a doplnění místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
- připomínka p. Tomáška ke změně dopravního režimu v ul. Husova u čp. 316, 318 a 319 vyvolanou rekonstrukcí této části komunikace

14.3.2006 8:58:17 | přečteno 1877x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load