ENDEFRRUPLNLSPIT

41/2004 - Zasedání městské rady

41. zasedání - ; 22.9.2004

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za srpen 2004 a doporučí je ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města projednala a odsouhlasila rozdělení finančních příspěvků č. 60 - 70 dle návrhu finančního výboru ze dne 30. 8. 2004 a dále schválila finanční příspěvek č. 73 pro Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant ve výši 4 000,- Kč určený na ubytování hostujících hasičů z Polska.

Rada města po projednání přidělila byt č. 30 v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065 dle návrhu vedoucích OSV a SSP.

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o stavu ZŠ u ZUŠ Frýdlant a mateřských škol ve Frýdlantě k počátku školního roku 2004/2005 předloženou ředitelkou ZŠ a ZUŠ Frýdlant paní Mgr. Věrou Dunajčíkovou.

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o stavu Speciálních škol Frýdlant k počátku školního roku 2004/2005 předloženou ředitelkou SpŠ Frýdlant paní Mgr. Alenou Erlebachovou.

Rada města po projednání odsouhlasila prodlužení dvou nájemních smluv na byty s dlužníky do 31. 12. 20045 a jedné do 31. 12. 2005.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2197/1 o výměře 32 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Jiráskova, pod jatky u řeky Smědá, Frýdlant.

Rada města vzala na vědomí stav a realizaci investičních akcí plánovaných na rok 2004.

Rada města po projednání schválila opravu autobusové zastávky v ul. Fügnerova, Frýdlant, firmou TISS dle písemné nabídky.

Rada města po projednání vybrala firmu REGIOPLAN ke spolupráci na zpracování projektu pro získání financí z fondů EU a monitoring průběhu případné realizace rekonstrukce koupaliště.

Rada města po projednání schválila složení výběrových komisí pro rekonstrukci čp. 907, ul. Mládeže a pro rekonstrukci ul. Mánesova, dle návrhu.

Rada města po projednání v návaznosti na připomínku pana Soboty ponechává stávající svolávání dobrovolných hasičů ve Frýdlantě, neboť výluka sirény v noční době není při četnosti a technických možnostech optimální.

Rada města po projednání odsouhlasila dohodu o zvýšení kvalifikace s R. Krönerem, vedoucím OVVD a D. Václavíčkem,vedoucím oddělení SPO. Podmínky dle upraveného předloženého návrhu tajemníka, tj. nevratný příspěvek na úhradu nákladů studia si hradí výše jmenovaní sami.

Rada města po projednání schválila pořadí firem účastnících se výběrového řízení, stanovené výběrovou komisí, na rekonstrukci náměstí. Rada města pověřila místostarostu jednáním s vybranou firmou.

Rada města po projednání schválila provedení opravy střechy nad prostorem za plátnem v městském kině. Současně určila firmu Ivan Vojáček k realizaci této opravy.

Rada města po projednání odsouhlasila dodatek č. 1 k mandátní smlouvě o obstarání záležitostí investora (výkon technického dozoru) dle § 566 a násl. Obchodního zákoníku uzavřený mezi Městem Frýdlant a p. Olegem Fichtnerem. Dodatek k mandátní smlouvě se vztahuje ke stavbě - Rekonstrukce centrální školní kuchyně, výdejny jídel ZŠ Purkyňova a výdejny jídel Nemocnice Frýdlant.

Rada města uložila starostovi města na příštím zasedání rady města (6. 10. 2004) informovat o jednání ohledně jízdních řádů, které se uskutečnilo 29. 9. 2004.

Různé, připomínky a náměty

- plánované vážení nákladních automobilů zaměřené proti jejich přetěžování, opravy na zimním stadionu, havarijní stav chodníku v ul. Bezručova, cenová mapa pozemků, neplatiči - seznamy

14.3.2006 8:57:32 | přečteno 1887x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load