ENDEFRRUPLNLSPIT

40/2004 - Zasedání městské rady

40.zasedání - ; 8.9.2004

Rada města po projednání vzala na vědomí informace o průběhu Programu městských památkových zón a rezervací v roce 2004.

Rada města projednala úpravu rozpočtu na rok 2004 a doporučí ji schválit zastupitelstvu města.

Rada města po projednání vzala na vědomí přehled nedoplatků ke dni 30. 6. 2004 a uložila tajemníkovi předložit na příštím zasedání rady města jmenný seznam dlužníků.

Rada města na svém zasedání projednala zprávu o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací a hospodaření organizace Teplo s. r. o. za I. pololetí 2004.

Rada města po projednání schválila finanční příspěvek z výtěžku výherních a hracích přístrojů ve výši 5 000,- Kč pro Speciální školy Frýdlant na pořádání akce Mistrovství ČR v přespolním běhu dětí a mládeže a finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč pro Paralympijský svaz na sportovní přípravu nevidomé Andrey Klozové.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření:
- nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant o celkové výměře 43 m2 s paní Marií Koškovou na dobu určitou 5-ti let od 13. 9. 2004 do 30. 9. 2009. Nájemné se stanovuje ve výši 400,- Kč/m2/rok za prodejní plochu a 150,- Kč/m2/rok za užitkovou plochu.
- tří nájemních smluv s pracovnicí nemocnice a dvěma kantory

Rada města po projednání vyslovila nesouhlas s vyhlášením záměru na prodej části st.p.č. 1162/1 o výměře cca 18 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází za objektem čp. 1146, ul. Bezručova, Frýdlant.

Rada města po projednání vzala na vědomí zprávu komise o otvírání obálek na prodej bytových domů a doporučí zastupitelstvu města jednu změnu u čp. 700.

Rada města po projednání schválila a doporučí zastupitelstvu města převod pozemku p.č. 3257 o výměře 900 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví SČE, a. s. Děčín do vlastnictví Města Frýdlant za cenu dle znaleckého odhadu - max. však 150,- Kč/m2.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s návrhem Kristiny Krokové na uzavření splátkového kalendáře ve věci úhrady dlužného nájemného bytu v čp. 4054, Jizerská ul., Frýdlant.

Rada města vzala na vědomí stav zimního stadionu před zahájením sezóny 2004/2005.

Rada města po projednání schválila složení výběrové komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci náměstí dle písemného návrhu.

Rada města po projednání neodsouhlasila uzavření Dohod o zvýšení kvalifikace dle návrhu s Rostislavem Krönerem a Dušanem Václavíčkem.

Rada města po projednání odsouhlasila žádost ředitelky Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec o navýšení počtu odučených hodin na celkových 6 v jednom dni jednou týdně v 5. ročníku SpŠ, v souladu s vyhláškou č. 127/1997 Sb. o speciálních školách a speciálních mateřských školách ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2004/2005.

Rada města po projednání vyslovila souhlas v souvislosti s žádostí o vyřazení ze sítě škol školní jídelny na adrese Školní 692, Frýdlant, jako odloučeného pracoviště ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec, se snížením kapacity školní jídelny - součásti této školy na celkovou kapacitu 356 jídel.

Rada města vzala na vědomí odpověď Bc. Dřevínka J. - tajemníka na stížnost Ing. Filipa Poříze ve věci výstavby na Lysém vrchu, Albrechtice.

Různé, připomínky a náměty
- vymáhání pohledávek města, čp. 56 - nesrovnalosti ohledně vlastnictví, rekonstrukce centrální kuchyně

14.3.2006 8:55:19 | přečteno 1796x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load