ENDEFRRUPLNLSPIT

39/2004 - Zasedání městské rady

39. zasedání - ; 25.8.2004

Rada města po projednání rozhodla o předložení žádosti Církve československé husitské týkající se opravy střešního pláště kostela Krista Spasitele ve Frýdlantě na zasedání zastupitelstva města dne 16. 9. 2004. Jako maximální výši příspěvku doporučí rada města částku do 50 000,- Kč.

Rada města po projednání a na doporučení Střediska sociální péče a Odboru sociálních věcí MěÚ Frýdlant přidělila dva uvolněné byty v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant .

Rada města po projednání schválila ceník za užívání ledové plochy Frýdlant pro sezónu 2004/2005 dle písemného návrhu.

Rada města po projednání odsouhlasila odkoupení prodejní buňky - ul.Lesní, Frýdlant z vlastnictví pana Jarky do vlastnictví Města Frýdlantu za maximální cenu 30.000,-Kč s podmínkou snížení ceny v případě špatného technického stavu podlahy či jiných částí prodejní buňky.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod :
- části pozemku p.č. 79 o výměře cca 100 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlant z vlastnictví Hany Krásné a Jany Poslušné za cenu max. 200,-Kč/m2.

- části pozemku p.č. 68/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře cca 600 m2 do vlastnictví paní Hany Novotné, Liberec, za cenu dle zásad prodeje pozemků.

- části pozemku p.č. 77, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře cca 500 m2 do vlastnictví paní Hany Novotné, Liberec, za cenu dle zásad prodeje pozemků

- části pozemku p.č. 73/4, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře cca 150 m2 do vlastnictví pana Míti Matějiče, Liberec, za cenu dle zásad prodeje pozemků.

- části pozemku p.č. 68/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře cca 170 m2 do vlastnictví pana Míti Matějiče, Liberec, za cenu dle zásad prodeje pozemků

- pozemku p.č. 341/3 díl „b“ - výměra 4 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Ivana Zverky, Frýdlant, za cenu 400,- Kč/m2.

- části p.p.č. 3268/1 o výměře 2000 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Tenisového klubu Frýdlant, Jizerská 3268, Frýdlant za cenu dle zásad prodeje pozemků.
Pozemek se nachází v areálu tenisových kurtů.

- části p.p.č. 4088/1 o výměře 800 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Jaroslava Kopeckého, Frýdlant, za cenu dle zásad prodeje pozemků. Pozemek se nachází nad čp. 1382 v ul. Palackého, Frýdlant.

- p.p.č. 1900/2 o výměře 409 m2, k.ú. Frýdlant do společného jmění manželů Hany a Václava Kunclových, Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek se nachází naproti „Krejčamu“.

- části p.p.č. 518/3 o výměře 30 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví paní Evy Chmelařové, Frýdlant, za cenu dle zásad prodeje pozemků. Pozemek se nachází v ul. ČSA u objektu čp. 520, Frýdlant.

- p.p.č. 240, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 688 m2 do vlastnictví pana Pavla Petráčka, Liberec , za cenu dle zásad prodeje pozemků. Pozemek se nachází v okolí čp. 66, Albrechtice.

- části p.p.č. 586/1 o výměře 35 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví paní Markéty Tremlové, Frýdlant za cenu dle zásad prodeje pozemků. Pozemek se nachází v ul. Kostelní za objektem čp. 3, Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy:
- na dva byty určené přednostně pro potřeby nemocnice. Smlouvy se uzavřely dobu určitou od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2004.
- na část pozemku p.č. 77, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu s panem Míťou Matějičem, Liberec, na dobu neurčitou od 1. 9. 2004. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 300,- Kč/rok.
- na pronájem p.p.č. 289, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 431 m2 s paní PhDr. Marcelou Štěpánovou, Praha, od 1. 9. 2004 na dobu neurčitou za cenu 100,- Kč/rok.
- na pronájem nebytových prostor v 2. patře OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant o celkové výměře 43 m2 s panem Evženem Cirklem, Frýdlant na dobu určitou 5-ti let, od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2009. Nájemné je stanoveno ve výši 400,- Kč/m2/rok za prodejní plochu a 150,- Kč/m2/rok za užitkovou plochu.

Rada města po projednání vzala na vědomí změnu podnájemní smlouvy mezi Alenou Tomáškovou, Frýdlant a Danou Veselou, Frýdlant, na využití části nebytových prostor v ČSA 68, Frýdlant z prodejny „SEKÁČ“ na „Kosmetické-tetovací studio“. Veškeré stavební úpravy budou provedeny na náklady uživatele bez nároku na slevu z nájmu či jinou kompenzaci.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s projektem Správy CHKO Jizerské hory „repatriace střevle potoční na umělé vodní nádrži - Albrechtice u Frýdlantu“.

Rada města po projednání souhlasí s úhradou části nákladů v celkové výši 10 000,- Kč ve prospěch manželů Šolcových, Fidrových a Schleichertových, Frýdlant za opravu septiku, formou bankovního převodu do fondu oprav objektu čp. 1275.

Rada města po projednání odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. U Potoka 256, Frýdlant k 31. 8. 2004 uzavřenou s panem Levanem Kirakosianem, Frýdlant a vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na pronájem těchto nebytových prostor - jedná se o dvě buňky v areálu bývalé výdejny plynu.

Rada města po projednání zamítla žádost pana Jaroslava Blažka, Frýdlant o provedení výkopu pro uložení kanalizační přípojky v ul. Budovatelská, Frýdlant.

Rada města vyslovila souhlas s tím, aby pravomoc ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec, převzala paní Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec, od 1.9.2004, a to do doby ukončení konkurzního řízení na ředitele této organizace.

Rada města po projednání vyhlásila konkurz na funkci ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace v souladu s § 14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2003 Sb. o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činnosti při konkurzním řízení na vybrané funkce v oblasti školství. Konkurz proběhne v měsíci říjnu (listopadu ) 2004. Předpokládaný nástup ředitele do funkce 1. 1. 2005.
Rada města jmenovala členy konkurzní komise:

Ing. Vidnerovou Hanu a Ing. Holce Mirka (za zřizovatele), pí Moniku Obajdinovou (KÚ OŠM Liberec), Ing. Zdeňka Kračmara (zástupce ředitele kolejí a menz TU Liberec), pí Evu Kvapilovou (pracovník školského zařízení - ŠJ Frýdlant - vedoucí kuchařka), PhDr. Miloslavu Paclíkovou (školní inspektorka ČŠI), předsedou konkurzní komise rada města jmenuje Ing. Vidnerovou Hanu, tajemníkem komise určuje rada města pí Černou Martinu, referentku odboru majetkosprávního, MěÚ Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila zahájení prací na dokumentaci pro realizaci výstavby koupaliště. Rada města pověřila Jaroslava Vančuru - místostarostu, jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání schválila výši hmotné zainteresovanosti pro vedoucí příspěvkových organizací Služby Města Frýdlant a Bytové hospodářství Frýdlant dle písemného návrhu.

Rada města se seznámila s návrhem předloženým odborem stavebního úřadu a životního prostředí a odborem majetkoprávním a na základě předložené důvodové zprávy odsouhlasila požadované doplnění změny a současně rozdělení změny č. 2 ÚPNSÚ Frýdlant na část zahrnující lokalitu 2.5 - větrné elektrárny Albrechtice a na část zahrnující ostatní lokality.

Rada města po projednání jmenovala komisi pro otevírání obálek k nabídce prodeje bytových objektů, jejíž uzávěrka je 31. 8. 2004 ve složení: p. Bugr Miroslav, Mgr. Buřita Dobroslav, p. Havel Jiří, Mgr. Juřina Robert, pí Kučerová Helena a p. Kvapil Stanislav jako tajemník komise.


Různé, připomínky a náměty
- změny rozpočtu města, namátková kontrola pokladen MěÚ Frýdlant, rekonstrukce centrální kuchyně a výdejen v ZŠ Purkyňova a nemocnici, zlomené stromky v městském parku

PÍSEMNÉ INFORMACE

- zpráva ze zahraniční služební cesty
- změny zákona o obcích
- informace k semináři pro drobné, malé a střední podnikatele zaměřeného na čerpání finančních prostředků z EU

14.3.2006 8:52:30 | přečteno 2276x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load