ENDEFRRUPLNLSPIT

38/2004 - Zasedání městské rady

38. zasedání - ; 28.7.2004

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 897/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 250 m2 s panem Miloslavem Válkem, Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 8. 2004. Cena pronájmu se stanovuje výši 50,- Kč/rok. Pozemek se nachází v ul. Řasnická, Frýdlant.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod části pozemku:
- p.č. 1288/1, k.ú. Frýdlant - o výměře 1 000 m2 do vlastnictví Miloše Zezuly, Frýdlant, dle zásad pro prodej pozemků z majetku Města Frýdlant.
- p.č. 191, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře cca 150 m2 z vlastnictví Miroslava Krejčího, Albrechtice ,do vlastnictví Města Frýdlant.

Rada města po projednání pověřila starostu a místostarostu jednáním se společností SLEZAN Frýdek Místek a. s. ohledně nabídky na odkoupení p.p.č. 2650/60 o výměře 2214 m2 a p.p.č. 2650/82 o výměře 302 m2 k.ú. Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej pozemku: - p.č. 341/3 díl „b“ - výměra 4 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Okružní, Frýdlant. Pozemek bude prodán z důvodu majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů.
- části p.č. 77 o výměře cca 500 m2, části pozemku p.č. 68/1 o výměře cca 770 m2 a části pozemku p.č. 73/4 o výměře cca 150 m2, vše k.ú. Albrechtice. Pozemky se nacházejí v lokalitě Filipov.
- části p.č. 77 o výměře cca 930 m2, k.ú. Albrechtice. Pozemek se nachází v lokalitě Filipov.

Rada města po projednání odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ve 2. patře OD Sever - drogerie s panem Jiřím Klozem, Frýdlant k 31. 8. 2004 a zároveň vyhlásila záměr na pronájem těchto nebytových prostor.

Rada města po projednání odložila žádost pana Jaroslava Blažka, Frýdlant o provedení výkopu pro uložení kanalizační přípojky v ul. Budovatelská, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s darováním movitého kancelářského majetku z vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Barvířská 29/10, Liberec do vlastnictví Města Frýdlant (účetní hodnota cca 13 tis. Kč).

Rada města po projednání pověřila vedoucího OMS jednáním s vlastníky pozemku p.p.č. 79, k.ú. Albrechtice o možné výměně části pozemku.

Rada města vzala na vědomí plán činnosti rady města na II. pololetí 2004.

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o přípravách Letní jazzové dílny.

Rada města po projednání schvaluje zhledem k vloženým prostředkům prominutí nájemného v restauraci Beseda firmě Roul s. r. o. na 1 +1 rok. Rada města pověřuje vedoucího odboru majetkoprávního jednáním v této záležitosti.

Rada města se seznámila se stížností pana Ing. Filipa Poříze ohledně výstavby na Lysém vrchu a uložila tajemníkovi Bc. Dřevínkovi podat vyjádření za MěÚ Frýdlant. Rada města po projednání zvolila pana Jindřicha Wurma za zástupce Města Frýdlant do dozorčí rady vznikající společnosti Frýdlantské vodárenské sdružení a. s..

Různé připomínky a náměty

- zasedání FVS ( změny cen vodného a stočného, transformace FVS na akciovou společnost), využívání varovného signálu sirény při svolávání hasičů, umístění nalezených koček, nástup projektového manažera na MěÚ Frýdlant, oprava elektroinstalace na Speciální škole, rekonstrukce centrální vyvařovny, možnosti financování rekonstrukce koupaliště, projekt Zámecké ulice, oprava domu č.p. 476, probíhající opravy na zimním stadionu, dokončení oprav podlahy v městském muzeu, letní setkání dětí v Korfantowě ve dnech 9. - 15. 8., špatný stav schodů u gymnázia, informace o exekučním řízení

14.3.2006 8:50:38 | přečteno 1855x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load