ENDEFRRUPLNLSPIT

37/2004 - Zasedání městské rady

37.zasedání - ; 23.6.2004

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí a dopravy předloženou vedoucím odboru p. Rostislavem Krönerem.

Rada města po projednání odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000,- Kč z výtěžku VHP pro FC Slovan Frýdlant na zajištění dopravy mužstva žáků na turnaj v Německu (Dolní Sasko).

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu zástupců firmy ČEFOS s. r. o. týkající se plánované stavby větrné elektrárny a uložila starostovi vyžádat si stanovisko kompetentních orgánů ohledně případné nutnosti změny územního plánu k termínu 28. 7. 2004.

Rada města vzala na vědomí dopis manželů Špeldových ohledně ceny za prodej pozemků v k.ú. Albrechtice a ukládá vedoucímu OMS vstoupit v jednání s manžely Špeldovými k upřesnění jejich žádosti.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na:
- pronájem p.p.č. 289, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 431 m2. Pozemek se nachází v Albrechticích.
-na prodej části st.p.č. 586/1 o výměře cca 35 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází za objektem č.p. 3, T. G. Masaryka, Frýdlant
- prodej bytových objektů čp. 136, 144, 150, 193, 345, 700, 805, 3155, 4039, 4054, Frýdlant. Minimální kupní ceny jsou stanoveny dle písemného návrhu.
-prodej části st.p.č. 518/3 o výměře cca 35 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. ČSA u objektu č.p. 520, Frýdlant.

Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášením záměru na pronájem části p.p.č. 2327, k.ú. Frýdlant o výměře 238 m2. Pozemek se nachází v ulici Jiráskova.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s :
- uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 3038, k.ú. Frýdlant, o výměře cca 140 m2 s Františkem a Anežkou Nawratovitzovými,,Frýdlant, na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanovuje na 420,- Kč/rok.
- schválení převodu p.p.č. 200 o výměře 616 m2, k.ú. Albrechtice do vlastnictví paní Marie Šimílkové, Liberec a doporučí toto zastupitelstvu města.
- prodloužením nájemní smlouvy dvou „dlužníků“ na dobu určitou od 1.7.2004 do 30.9.2004 a jednoho lékaře a dvou učitelek na dobu určitou do 30. 6. 2005.

Rada města projednala odvolání pana Jaroslava Cepáka, Hejnice , setrvala na usnesení č. 692/04 a neodsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 1897, k.ú. Frýdlant o výměře cca 70 m2.

Rada města vyslovila souhlas s uvolněním pana Ing. Petra Lokši z členství v Radě školy ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec , na jeho vlastní žádost. Rada města doporučila zastupitelstvu města jmenovat členem Rady školy Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec za rodiče žáků školy pana Jiřího Stodůlku od 1. 7. 2004 za odstupujícího Ing. Petra Lokšu a zároveň doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině č. j. 98/03/Sk Rady školy Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec s účinností od 1. 7. 2004.

Rada města po projednání schválila pořadí nabídek na:
-výrobu oken do městského muzea a pověřuje místostarostu jednáním s vybranou firmou Plesar o realizaci této zakázky.
-odstranění závad elektrické instalace na zimním stadionu dle revizní zprávy a pověřuje místostarostu jednáním o realizaci této zakázky s vybranou firmou Janoušek.

Rada města po projednání schválila výsledky výběrové komise týkající se projektu vodovod a plynovod Větrov a vybranou firmu KARO - Velcl . Realizace tohoto díla je podmíněna získáním dotace. Rada města pověřuje místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města vzala na vědomí předběžné stanovisko Města Frýdlant k zapojení do projektu plynofikace mezi Frýdlantem a Zawidówem.

Různé připomínky a náměty

- fotbalový turnaj žáků v německém Friedland/Niedersachsen, kolaudace zimního stadionu, plánované přivedení vody a elektřiny na fotbalový stadion, kontrolní den v centrální kuchyni, plánovaný nákup osobního automobilu pro centrální kuchyni, pokračující jednání o navrácení sochy Valdštejna městu, průběh voleb do Evropského parlamentu, uzavření silnice Frýdlant - Liberec (12. - 18. 7. 04)

PÍSEMNÉ INFORMACE
- žádost o zachování podmínek užívání zimního stadionu pro HC Frýdlant
- informace o jednání Sboru zástupců FVS
- Nařízení vlády č. 327/2004 Sb.
- Zhodnocení činnosti fotbalového a hokejového oddílu FC Slovan Frýdlant

14.3.2006 8:49:27 | přečteno 1844x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load