ENDEFRRUPLNLSPIT

36/2004 - Zasedání městské rady

36. zasedání - ; 9.6.2004

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za květen 2004 a doporučí je ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města vzala na vědomí změnu v účtování příspěvků příspěvkové organizaci SBH Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na byt v ul. Míru čp. 176, Frýdlant s panem Milanem Krokou, Frýdlant na dobu určitou od 1. 6. 2004 do 30. 9. 2004. Rada města po projednání dále revokovala část svého usnesení č. 619/04 a 630/04 v souladu s výše uvedeným.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na :
- pronájem části p.p.č. 897/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 250 m2. Pozemek se nachází před č.p. 1007 v ul. Řasnická.
-prodej p.p.č. 240, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 688 m2. Pozemek se nachází v okolí č.p. 66.
-prodej p.p.č. 1900/2, k.ú. Frýdlant o výměře 409 m2. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá u čp. 3115, Frýdlant, naproti „Krejčamu“.
-prodej části p.p.č. 3268/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 2000 m2. Pozemek se nachází v areálu Tenisových kurtů Frýdlant.
-prodej části p.p.č. 4088/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 800 m2. Pozemek se nachází v ulici Palackého nad č.p. 1382.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na p.p.č. 157/2 a p.p.č. 158, k.ú. Frýdlant o celkové výměře 345 m2 s panem René Martinčekův, bytem Frýdlant. Pozemek se nachází v okolí č.p. 626.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města souhlasit s převodem níže uvedených pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Frýdlantu.
Katastrální území Frýdlant:
3801, 3795, 3793, 2852, 3438, 3041, 4631, 14, 2002, 447, 707, 1323, 4079, 4074, 4082, 3281, 3283, 3094

Katastrální území Albrechtice:
319, 263, 264, 313

Rada města po projednání vzala na vědomí informativní zprávu o činnosti MěÚ Frýdlant v roce 2003 předloženou tajemníkem úřadu Bc. Josefem Dřevínkem.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit dodatek zřizovací listiny Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec, doporučený krajským úřadem.

Rada města vzala na vědomí ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění panu Josefu Šoltovi dle § 10 a § 118 odst 1, písm.a) zákona č. 582/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, paní Helenu Kučerovou.

Rada města po projednání schválila finanční podíl na revitalizaci rybníku v horním Větrově ve spolupráci s CHKO Jizerské hory.

Různé připomínky a náměty
- komunitní plánování, prodej vytypovaných domů z majetku města do soukromého vlastnictví, setkání Frýdlantů (4. - 7.6.04), letní dětských tábor v Korfantowě, fotbalový turnaj v německém Friedland/Brandenburg , příprava voleb do Evropského parlamentu, postup frýdlantských fotbalistů, ozvučení fotbalového stadionu a zásobení fotbalového stadionu užitkovou vodou, závody v travním lyžování na Křížáku, náklady na opravu koupaliště, nevzhledný plot u Valdštejnské lékárny, vysoká tráva na pozemku p. Jurkoviče, vícepráce v objektu restaurace Beseda, umístění desky „zákaz volně pobíhajících psů“ u DPS (Novoměstská ul.) a v městském parku, zveřejnění informací o architektonických návrzích kašny (nám. TGM) na webových stránkách města, stav oprav centrální školní jídelny, kruhové objezdy

14.3.2006 8:48:25 | přečteno 1753x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load