ENDEFRRUPLNLSPIT

35/2004 - Zasedání městské rady

35.zasedání - ; 26.5.2004

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru kultury MěÚ Frýdlant předloženou vedoucím odboru Bc. Zelenkou Luďkem.

Rada města se seznámila s podnětem a důvody pro pořízení změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant zahrnující lokalitu „Větrná elektrárna Větrov“, předloženého odborem stavebního úřadu a životního prostředí na základě požadavku firmy ČEFOS, s. r. o. H. Pertoltice.

Vyhláškou č. 27/1/2003 (část IV, čl. 7 - termíny aktualizace ÚPNSÚ, změny) je stanoveno předkládat podněty na pořízení změny ÚPNSÚ v každém druhém roce (v 1. čtvrtletí). Rada města trvá na dodržení termínů stanovených touto vyhláškou s tím, že předmětný požadavek může být zahrnut do podnětů předložených k projednání v 1. čtvrtletí 2005.

Rada města po projednání odsouhlasila vyřazení ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení školní jídelny na adrese Školní 692, Frýdlant, odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec s účinností k 31. 12. 2004.

Rada města po projednání vyslovila souhlas se záměrem:
- zřídit Školní jídelnu, Školní 692, Frýdlant jako samostatnou příspěvkovou organizaci s názvem: „Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace“ s účinností od 1. 1. 2005 a doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení této příspěvkové organizace.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení kapacity jídel ve školní jídelně na technickou kapacitu jídelny na 1 500 jídel.

Rada města se seznámila s nesouhlasným stanoviskem dotčeného orgánu KÚLK, odborem životního prostředí a zemědělství, k záboru zemědělské půdy a s požadavkem na doplnění dopravního napojení pro lokalitu 2.2. - obchodní plochy Větrov, projednávanou v rámci návrhu zadání změny č. 2 ÚPNSÚ Frýdlant. Vymezení lokality 2.2. - obchodní plochy Větrov s možným využitím pro velkoplošná obchodní zařízení považuje za nutné a doporučila trvat na v zadání navržené změně, zdůvodnit nezbytnost převedení ploch z rezervních do ploch návrhových, doplnit dopravní řešení, projednat změnu stanovisek dotčených orgánů a docílit dohody.

Rada města po projednání vyslovila nesouhlas s vyhlášením záměru:
- na prodej p.p.č. 461, p.p.č. 460, p.p.č. 464/1 a p.p.č. 252/3, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v lokalitě křižovatky ul. Zahradní a Fügnerova, Frýdlant.

Rada města po projednání odložila žádost o umístění pevných zábran do krajnice ulice Hejnická u čp. 1000, Frýdlant.

Rada města po projednání uložila OMS vstoupit v jednání s příslušnými správními orgány ohledně rozšíření chodníkové plochy v ul. Okružní u objektu čp. 383, Frýdlant. Výsledky tohoto jednání budou předloženy radě města k projednání.

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy s MUDr. Natašou Šoltésovou na nebytové prostory v objektu č.p. 1124, Fügnerova ul., Frýdlant na dobu určitou do 31. 5. 2009.

Rada města vzala na vědomí řešení situace vzniklé vydáním vl. nař. 140/2004 Sb. a v souladu s vl. nařízením 330/2004 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě dle návrhu tajemníka MěÚ

Rada města po projednání schválila zadání drobných oprav na komunikacích firmě Silkom, spol. s. r. o.. Seznam dle textu. Rada města pověřila místostarostu p. Jaroslava Vančuru k jednání v této záležitosti.

Rada města po projednání schválila pořadí uchazečů na rekonstrukci:
- fasády objektu č.p. 476, ul. ČSA, Frýdlant takto:
1.) B+F - Frýdlant
2.) TISS - Frýdlant
3.) Zdeněk Tomášek - Frýdlant
4.) ATIS - Jesenice

- místní komunikace ul. Nerudova, Frýdlant takto:
1.) Silkom - Frýdlant
2.) Strabag - Beroun
3.) S a M - Česká Lípa

- místní komunikace ul. Husova, Frýdlant takto:
1.) Silkom - Frýdlant
2.) Strabag - Beroun
3.) S a M - Česká Lípa

Rada města pověřila místostarostu jednáním v těchto záležitostech.

Rada města po projednání schválila realizaci II. etapy parkové úpravy DPS Novoměstká ul. firmou Karo za cenu dle nabídky . Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání schválila provést opravu podlahy v přístavbě Speciální školy Frýdlant, Husova ul., firmou Roman Valach za cenu dle nabídky. Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Různé připomínky a náměty
- hlášení programu kina v městském rozhlase, bytová situace - p. Milan Kroka, rozpočet oprav MŠ Komenského, nabídka heraldika, informace o akcích v Semilech a partnerských Frýdlantech (2x Německo, Polsko), informace o opravách podkladu ledové plochy (reklamace), alej Bělíkova

Písemné informace
- Dotazníková akce: Kouření a alkohol a děti a mládež ve Frýdlantě
- Porovnání čerpání mezd MěÚ Frýdlant

14.3.2006 8:46:06 | přečteno 1773x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load