ENDEFRRUPLNLSPIT

34/2004 - Zasedání městské rady

34. zasedání - ; 12.5.2004

Rada města projednala rozpočtová opatření č. 5 - 8/2004 a doporučuje je ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města po projednání odsouhlasila poskytnutí finančních příspěvků na veřejně prospěšné účely dle žádostí, ve výši navržené finančním výborem.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkosprávního předloženou vedoucím odboru p. Kvapilem Stanislavem.

Rada města po projednání vyslovila nesouhlas s vyhlášením záměru:

- na pronájem části p.p.č. 1897, k.ú. Frýdlant o výměře cca 70 m2. Pozemek se nachází ve Větrově u „Krejčamu“.
- na prodej p.p.č. 199/1 o výměře 2196 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.
- na prodej části st.p.č. 1288/1, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.
- na pronájem části p.p.č. 3038 o výměře cca 140 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází u bývalé hájenky - Bažantnice, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru:

- na prodej p.p.č. 200 o výměře 616 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.
Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru:
- na prodej části st.p.č. 518/3 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. ČSA u objektu č.p. 520, Frýdlant.
- na prodej části st.p.č. 586/1 o výměře cca 35 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází za objektem č.p. 3, T.G.Masaryka, Frýdlant.

Rada města po projednání neodsouhlasila zřízení bytové jednotky v objektu čp. 475, ul. Vrchlického, Frýdlant, na náklady pani Renaty Sivákové, Raspenava.

Rada města odsouhlasila žádost manželů Reného a Jany Jersákových, Frýdlant o proplacení stavebního materiálu na opravu chodníku před domem na st.p.č. 2004, k.ú. Frýdlant ve výši 5 000,- Kč.

Rada města zamítla žádost Jiřího Havla, Frýdlant o finanční příspěvek na úhradu části nákladů na opravu komunikace ul. K. Světlé, Frýdlant - oprava se bude řešit až v plánu oprav komunikací na rok 2005.

Rada města po projednání vyslovila nesouhlas k žádosti o provedení dodláždění chodníku na pozemku žadatele v ul. Okružní před novostavbou prodejny domácích potřeb, podanou panem Ivanem Zverkou, Frýdlant.

Rada města pověřila vedoucího odboru majetkosprávního k vypracování zásad o poskytování finanční podpory na opravy chodníků ve vlastnictví Města Frýdlant prováděné občany svépomocí. Termín předložení do 30. 6. 2004.

Rada města vzala na vědomí stav a realizaci investičních akcí plánovaných na rok 2004.

Rada města po projednání schválila provedení opravy podlahy v městském muzeu firmou Roman Valach za cenu dle nabídky.

Rada města po projednání přidělila byt č. 41 v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065 , dle návrhu vedoucích OSV a SSP.

Rada města po projednání vyslovila souhlas se zřízením pracovního místa poslíčka městského úřadu, při úpravě rozpočtu bude navýšena kapitola 5021 - dohody.

Rada města po projednání odsouhlasila zařazení sochy Sv. Máří Magdalény do programu nadace VIA - „Záchrana drobných památek místního významu“.

Na požadavek Ministerstva zemědělství ČR stanovila městská rada pořadí priorit podaných projektů v oblasti vodovodů a kanalizací takto:
1. akce „Vodovod Větrov“
2. akce „kanalizace náměstí“

Různé, připomínky, náměty.
- hospodářská výstava v Szulikowu, setkání měst s historickým názvem „Friedland“ v německém Mecklenburgu (4.-7.6.04, 6 - 8 členná delegace), fotbalový turnaj v Dolním Sasku, průjezd mezinárodního cyklistického Závodu míru Frýdlantem (14.5.04), Veterán-cup na parkovišti u pošty (15.5.04), vítězství žáků ZŠ Husova na dopravní soutěži, rekonstrukce městského koupaliště, cenový návrh rekonstrukce MŠ Komenského, připravované otevření hraničních přechodů pro nákladní dopravu

14.3.2006 8:45:29 | přečteno 1577x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load