ENDEFRRUPLNLSPIT

33/2004 - Zasedání městské rady

33. zasedání - ; 28.4.2004

Rada města projednala plnění rozpočtu Města Frýdlant k 31. 3. 2004.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti oddělení obrany předloženou vedoucím odboru vnitřních věcí a dopravy p. Rostislavem Krönerem.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Frýdlant za rok 2003.

Rada města po projednání pověřila tajemníka k přípravě a předložení finanční rozvahy týkající se zřízení funkce městského poslíčka.

Rada města po projednání vzala na vědomí informativní zprávu o trestné činnosti na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky ve Frýdlantě za rok 2003.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru:
- na pronájem p.p.č. 157/2 a p.p.č. 158 o celkové výměře 345 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází ve Frýdlantě v okolí č.p. 626.

- na prodej objektu č.p. 150 včetně st.p.č. 648/1, k.ú. Frýdlant. Objekt se nachází v ul. Mezibranská, Frýdlant.

- Rada města po projednání vyslovila nesouhlas s vyhlášením záměru na prodej p.p.č. 139/1 a p.p.č. 139/2 o celkové výměře cca 664 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ulici V Úvoze - jedná se o školní zahradu ZŠ Husova.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy:

-na pronájem části p.p.č. 2852/2, k.ú. Frýdlant - Údolí, o výměře cca 150 m2 s panem Vladimírem Mikanem, , Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 5. 2004. Cena pronájmu se stanovuje na 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy a 3,- Kč/m2/rok za pěstování.

- na pronájem části nebytových prostor o výměře 80 m2 v objektu (stodola na st.p.č. 458) v ul. ČSA, Frýdlant s panem Jaroslavem Rulíkem, Frýdlant. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Cena pronájmu bude činit 10 000,- Kč/rok.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit koupi p.p.č. 4950, o výměře 17 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví p. Tomáše Mauera, Dolní Řasnice do vlastnictví Města Frýdlant za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Rada města po projednání odsouhlasila přidělení dvou bytů o velikosti 1+0 dle návrhu bytové komise.

Rada města projednala odvolání pana Kroky Milana, Míru 176, Frýdlant proti usnesení č. 665/04 a rozhodla, že na tomto svém usnesení trvá.

Rada města po projednání odložila zajištění dodavatelských prací souvisejících s vyhloubením příkopu před č.p. 1099 v Údolí.

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) s Obcí Bulovka na rok 2004 dle návrhu.

Rada města po projednání neschválila na základě posudku odborné firmy, vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 2310, k.ú. Frýdlant (ul. Jiráskova - u bývalé skládky n.p. Tiba)

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s Ateliérem Aurea s. r. o. týkající se zhotovení 2. změny územního plánu sídelního útvaru Frýdlant.

Různé, připomínky, náměty.
- údaje z účetní uzávěrky psího útulku Azylpes Krásný Les za rok 2003, odpisový plán ZŠ a ZUŠ Frýdlant na rok 2004, nabídka výroby videoproduktů o městě a okolí, Den zdraví ve Frýdlantě, nabídka prostoru v publikaci o kraji v rámci investic, vypůjčení os. vozu pro SSP od spol. Teplo Frýdlant pro rozvoz obědů v období rekonstrukce centrální školní jídelny, nákup os. vozu pro SSP, havárie odpadu v č.p. 1189, hospodářská výstava v Polsku, zahradní úpravy okolo DPS, úklid městského parku

14.3.2006 8:43:19 | přečteno 1833x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load