ENDEFRRUPLNLSPIT

32/2004 - Zasedání městské rady

32. zasedání - ; 14.4.2004

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dlouhodobého úvěru od Komerční banky, a. s. ve výši 29 mil. Kč na financování akce Rekonstrukce centrální kuchyně se splatností na 10 let za pevnou úrokovou sazbu 4,9 % p. a.. Úvěr bude zastaven nemovitostmi: městské kino ve Frýdlantě, objekt Beseda a OD Sever. Úvěr bude čerpán na základě předložených faktur přímo na účty dodavatele.

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dlouhodobého úvěru od Komerční banky, a. s. ve výši 18 975 tis. Kč na přeúvěrování dlouhodobého úvěru ze zdrojů MUFIS (náklady na teplofikaci části Města Frýdlant) se splatností v prosinci 2009 za pevnou úrokovou sazbu 4,4 % p.a.. Úvěr bude zastaven nemovitostmi č.p. 99 a 74 včetně pozemků v k.ú. Frýdlant.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s jednorázovou spoluprací s Agenturou regionálního rozvoje v Liberci na projektu s pracovním názvem "Rekonstrukce přístupových komunikací k zámku Frýdlant" a zplnomocňuje starostu města uzavřít v tomto smyslu s agenturou příslušnou smlouvu o poradenské činnosti.

Rada města po projednání vzala na vědomí zprávu o tisku mapy Města Frýdlant a schvaluje navrhovanou prodejní cenu 20,- Kč za jeden výtisk.

Rada města projednala odpisové plány dlouhodobého majetku příspěvkových organizací a souhlasí s jejich plněním. Dále uložila vedoucí odboru finančního předložit na příštím zasedání rady města položkový soupis odpisového plánu ZŠ a ZUŠ Frýdlant.

Rada města projednala rozpočtová opatření za období 1-3/2004, která představují navýšení příjmů o 12.312 tis. Kč a výdajů o 12.298 tis. Kč rozpočtu města na r. 2004 a doporučila je ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města vzala na vědomí přehled nedoplatků k 31. 12. 2003 a k 31. 3. 2004.

Rada města po projednání odsouhlasila přidělení příspěvku z výtěžku výherních a hracích automatů pro :
-Baráčnickou obec na akce: „masopust, čarodějnice, loučení s prázdninami, a mikulášská besídka“ v celkové výši 4 500,- Kč.
-Šachový klub Frýdlant na akce: „výuka šachové hry v době jarních prázdnin, krajský přebor v rapid šachu, soustředění v době pololetních prázdnin a šachové turnaje jako součást oslav vstupu ČR do EU“ v celkové výši 5 000,- Kč.
-Speciální školy Frýdlant na akci „uspořádání MČR v plavání“ ve výši 5 000,- Kč.
-Sportovní klub stolního tenisu Frýdlant na akci „velikonoční turnaj žáků ZŠ“ ve výši 2 000,- Kč.

Rada města vzala na vědomí činnost odboru sociálních věcí a činnost oddělní sociálně-právní ochrany.

Rada města projednala změnu jmenovitých úkolů pro ředitele Bytového hospodářství Frýdlant na rok 2004 a tyto schválila.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 77 o výměře cca 500 m2 a části p.p.č. 68/1 o výměře cca 600 m2, k.ú. Albrechtice s paní Hanou Novotnou, Liberec. Cena pronájmu bude činit 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy a 3,- Kč/m2/rok za pěstování ovoce, zeleniny apod.. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 5. 2004.

Rada města po projednání neodsouhlasila:
- vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 917/1 o celkové výměře 2118 m2, v k.ú. Frýdlant z důvodu projednávané změny ÚPD, ve které se řeší využití předmětného pozemku Městem Frýdlant.
- vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 2310 o výměře cca 950 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant
- zřízení vyhrazeného místa k parkování zásobovacích vozidel před vinárnou „U Sáji“ v ulici Sv. Čecha.
- umístění dopravy značky „zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí“ na křižovatku ulice Fügnerova a příjezdové komunikace k č.p. 1175 - 1176.

Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 1900/2 o výměře 409 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Dlouhá naproti objektu „Krajčamu“, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu č.p. 56, ul. Okružní, Frýdlant.

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod bytové jednotky č. 1295/41 o velikosti 1+1, ul. Bělíkova, Frýdlant do vlastnictví Davida Tůmy, Frýdlant za cenu 69 000,- Kč.

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene přístupu na pozemek p.č. 369, k.ú. Frýdlant pro oprávněného - vlastníka pozemku p.č. 373, k.ú. Frýdlant za podmínek jednorázové úhrady.

Rada města projednala žádost pana Kroky Milana, Míru 176, Frýdlant o prodloužení nájemní smlouvy na byt a rozhodla, že trvá na svém usnesení č. 630/04 ze dne 31. 3. 2004.

Rada města po projednání souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt s panem Baníkem Juliusem a s paní Danyiovou . Nájemní smlouvy budou prodlouženy na dobu určitou -3 měsíce - od 1. 4. 2004 do 30. 6. 2004.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s provedením rekonstrukce sociálního zařízení v nebytových prostorách č.p. 401, ul. ČSA, Frýdlant - rekonstrukci ve výši cca 150 000,- Kč provede BHF na vlastní náklady. Tyto náklady budou následně vyúčtovány podnájemci těchto nebytových prostor formou navýšení nájemného a to o 50 000,- Kč/rok po dobu tří let (měsíční navýšení o 4 167,- Kč).

Rada města se seznámila s návrhem stanoviska OSÚZP a potvrdila nesouhlas k případné těžbě kameniva ve výhradním ložisku B 3061700 Frýdlant - Větrov.

Různé, připomínky, náměty.
- dodávky obědů v době rekonstrukce centrální školní jídelny, závady na komunikacích, opravy na zimním stadionu, stav MŠ Komenského nábřeží, nákup os. automobilu pro SSP.

14.3.2006 8:42:28 | přečteno 1593x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load