ENDEFRRUPLNLSPIT

31/2004 - Zasedání městské rady

31. zasedání - ; 31.3.2004

Rada města projednala materiál předložený odborem finančním a doporučí zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku organizaci Středisko bytového hospodářství ve výši 500 tis. Kč celkem:
- příspěvek se poskytuje na částečnou úhradu ztráty minulých let 234 tis. Kč a zbývající část ztráty uhradí SBH 159 tis. Kč z rezervního fondu,
- část příspěvku 144 tis. Kč uhradí nedoplatky služeb za léta 1996 2002,
- zbývající části příspěvku hradí zřizovatel odpis pohledávek, které vznikly do roku 1995. Protože tyto pohledávky činí 214 tis. Kč celkem, část doporučuje rada města odepsat z fondu oběžných prostředků organizace SBH.

Rada města odsouhlasila uzavření dodatku smlouvy uzavřené se spol. A.S.A. s termínem fakturace služeb 2x ročně.

Rada města vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2004.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti:
- ZŠ a ZUŠ Frýdlant a zprávu vedoucího provozu o technickém stavu zařízení za kalendářní rok 2003.
- Speciální školy Frýdlant.
- kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant za rok 2003.

Rada města po projednání odsouhlasila:
- prodloužení podnájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 71 m2 v č.p. 401, ul. Čs. armády, Frýdlant s panem Michalem Zverkou, Frýdlant na dobu 1 roku od 1. 6. 2004 do 31. 5. 2005 s tím, že pokud budou dodrženy podmínky podnájmu bude smlouva následně prodloužena - „opční právo“. Cena pronájmu se stanovila ve výši 400,- Kč/m2/rok.

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí OD Sever (zadní část chodby) o výměře 15 m2 s panem Janem Moudrým, Frýdlant. Cena pronájmu bude činit 500,- Kč/měs. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2004.

- zábor veřejného prostranství v podloubí OD Sever na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant za účelem prodeje knih firmou Beránek - Levné knihy, Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod ve dnech 15. 4., 24. 6., 15. 9. a 25. 11. 2004 v době od 800 do 1600 hod.. Poplatek za zábor veřejného prostranství se stanovuje na 500,- Kč/den a bude vyrovnán formou výběru knih pro městskou. knihovnu.

- vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 2852/2 o výměře cca 150 m2, k..ú. Frýdlant - Údolí.

- vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor (část stodoly) o výměře 80 m2, ul. Čs. armády, Frýdlant (st.p.č. 458).

Rada města projednala žádost paní Samelové Olgy, pana Kroky Milana, a pana Baníka Juliuse, o prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů a rozhodla, že nadále trvá na svém usnesení č. 619/04 ze dne 17. 3. 2004.

Rada města po projednání odložila zřízení věcného břemene „umístění kabelové elektrické přípojky 22 kV pro větrnou elektrárnu (VE) na pozemkové parcele č. 853/1, k.ú. Albrechtice“ pro oprávněnu osobu Ing. Františka Paška, Mníšek u Liberce.

Rada města po projednání odložila vzdání se práva nároku na převod p.p.č. 2184, k.ú. Frýdlant z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Frýdlantu.

Rada města projednala zásady pro prodej pozemků z majetku Města Frýdlant a uložila místostarostovi předložit je zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města po projednání schválila provedení rekonstrukce elektrických rozvodů v přístavbě Speciální školy Frýdlant, Husova ul. firmou Miroslav Hájek za cenu dle přílohy. Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání odložila schválení firmy na opravu elektrické instalace na zimním stadionu.

Rada města vzala na vědomí rozpis nutných prací související s kolaudací technologické části zimního stadionu a ukládá místostarostovi pokračovat v této akci. Termín kolaudace se stanovuje na 15. 10. 2004.

Různé, připomínky, náměty.
- přesunutí bodu programu jednání RM „Zpráva o rozjezdu POSECu“ z květnového zasedání na září, vyznamenání Mgr. Erlebachové za mimořádnou činnost, vyznamenání 2 žáků Speciální školy Frýdlant za sportovní výkony a 1 studentky Gymnázia za přírodovědnou činnost, rekonstrukce kanalizace na náměstí Frýdlant, ubytování učitelů, bytová situace romů, chování dojíždějících školáků v autobusech, parkování na trávnících, distribuce obědů v době rekonstrukce centrální školní jídelny

14.3.2006 8:39:10 | přečteno 1754x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load