ENDEFRRUPLNLSPIT

30/2004 - Zasedání městské rady

30. zasedání - ; 17. 3. 2004

Rada města projednala závěrečný účet města za r. 2003 a doporučuje tyto údaje předložit Zastupitelstvu Města Frýdlant ke schválení.

Rada města projednala výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003 a schvaluje rozdělení zisku u těchto organizací:
a) zisk Speciálních škol Frýdlant převést do rezervního fondu

b) zisk Služeb Města Frýdlantu převést do nově vytvořeného rezervního fondu (tento postup byl projednán finančním výborem 9.2.2004)

c) zisk ZŠ a ZUŠ Frýdlant převést do rezervního fondu

d) ztráta BHF z minulých let v celkové hodnotě 393 379,72 Kč bude kryta: krytí ztráty v hodnotě 159 843,00 Kč bude čerpáno z rezervního fondu BHF, rozdíl ve výši 233 536,72 Kč uhradí zřizovatel. Rada města doporučí zastupitelstvu města schválit tuto úhradu jako rozpočtové opatření na rok 2004.

Rada města vzala na vědomí informace o chodu odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant předložené vedoucí odboru pí Prokopovou Zdenou.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s žádostí o podporu z grantového fondu č. 9 Libereckého kraje - odbor sociálních věcí a problematiky národnostních menšin na provoz a program Poradního a setkávacího centra v době od července 2004 do července 2005 ve výši 50% skutečných nákladů (tzn. 150 tis. Kč z předpokládaného rozpočtu).

Rada města po projednání schválila zvýšení cen za některé úkony pečovatelské služby od 1. dubna 2004. Za realizaci zodpovídá vedoucí Střediska sociální péče paní Marta Bláhová.

Rada města vzala na vědomí zprávu o průběhu žádosti o finanční příspěvek na akci „Vodovod Větrov“ a schválila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele a komisi pro tuto akci ve složení: Jaroslav Vančura, Prokopová Zdena, Ing. Dachsová Jana, Kvapil Stanislav, Kaplan Jří, Fichtner Oleg.

Rada města po projednání na základě výsledků výběrového řízení schválila firmu Roul s. r. o. za nájemce restaurace Beseda na dobu 5-ti let a pověřila tajemníka MěÚ přípravou smlouvy s firmou Roul s. r. o..
V případě odstoupení tohoto zájemce do konce měsíce dubna 2004 rada města zahájí jednání s dalším v pořadí.

Rada města po projednání schválila pana Olega Fichtnera jako stavební dozor na akci rekonstrukce centrální školní kuchyně za podmínek dle důvodové zprávy a uložila místostarostovi sepsat mandátní smlouvu.

Rada města po projednání odsouhlasila podání nabídky k výzvě o prodeji nemovitého majetku - areálu bývalé mlékárny ve Frýdlantě, ve výši dle důvodové zprávy.

Rada města po projednání schválila nové znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a navrhla zastupitelstvu města schválit vyhlášku dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schválila zadání rekonstrukce povrchu ul. Okrouhlá firmě Silkom za cenu dle nabídky. Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů se splácejícími dlužníky do 31. 12. 2004.

Rada města po projednání neodsouhlasila prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů s dlužníky p. Krokou Milanem, p. Baníkem Juliusem, pí Samelovou Olgou, a manž. Danyiovými.. Rada města dále stanovila termín pro předání bytů výše uvedených nájemců a to k 31. 3. 2004. Pokud byty nebudou v termínu předány, bude celá věc předána k soudnímu vyřízení.

Rada města po projednání zamítla žádost p. Kroky M. (syna) a p. Kroky M. (otce) o výměnu bytu a to z důvodu dlužného nájemného na obou bytech.

Rada města vzala na vědomí informaci Mgr. Dušánka z výroční schůze HC Frýdlant a uložila místostarostovi pokračovat v přípravách kolaudace zimního stadionu a předložit na příští radu rámcovou finanční rozvahu.

Různé, připomínky, náměty.
- prezentace firmy ACEIN, vyjádření ke stížnosti č. j. 2374/04, jednání s Komerční bankou ohledně úvěru, nákup nového osobního automobilu pro MěÚ, pravidla pro prodej pozemků, rekonstrukce sociálního zařízení v objektu restaurace Beseda, úklid městského parku.

14.3.2006 8:36:20 | přečteno 1511x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load