ENDEFRRUPLNLSPIT

29/2004 - Zasedání městské rady

29. zasedání - 3.3.2004

Rada města po projednání schválila, v souladu s rozpočtem na rok 2004, změnu evidence příjmů z úhrad nájemného do rozpočtu Města Frýdlantu tak, aby odpovídala § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále rada města schválila výši měsíčního příspěvku na správu 120,- Kč na jednu bytovou a 350,- Kč na jednu nebytovou jednotku z rozpočtu města na úhradu vlastních nákladů příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant.

Rada města projednala nabídky ohledně úvěru na centrální školní jídelnu a uložila starostovi města svolat mimořádné zasedání zastupitelstva města s tímto bodem v programu jednání.

Rada města po projednání schválila finanční příspěvek z prostředků výherních a hracích automatů pro DUET - kulturní a taneční klub Evy Kopalové, Raspenava ve výši 2 000,- Kč.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti bytové komise přednesenou p. Burgrem Miroslavem - předsedou bytové komise a zdůraznila nutnost zásadního přístupu k dlužníkům na nájemném.

Rada města po projednání odsouhlasila Mgr. Drechslera Milana do funkce člena bytové komise.

Rada města po projednání odložila žádost Jiřího Havla, Frýdlant o finanční příspěvek na úhradu části nákladů na opravu komunikace ul. K. Světlé, Frýdlant.

Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru na prodej pozemku:
- p.č. 791 o výměře 805 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Kodešova. Šířka přístupu na pozemek je 2 m2.
- p.p.č. 58/1 a p.p.č. 62 o celkové výměře 6657 m2, v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemky se nacházejí v okolí p.p.č. 58/3.
- p.p.č. 329/3 o celkové výměře 563 m2, v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se nachází v okolí č.p. 101.
- p.p.č. 240 o celkové výměře 688 m2, v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se nachází v okolí č.p. 66.
- části p.p.č. 4088/1 o výměře cca 800 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v blízkosti ulice Palackého Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 77 o výměře cca 500 m2 a části p.p.č. 68/1 o výměře cca 600 m2, k.ú. Albrechtice.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 68/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, o výměře cca 700 m2, s panem Karlem Vašátkem, bytem Předměřice nad Jizerou , na dobu neurčitou od 1. 4. 2004. Cena pronájmu se stanovuje na 70,- Kč/rok (0,10 Kč/m2/rok).

Rada města po projednání vyslovila souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant s Úřadem práce v Liberci, Dr. M. Horákové 23, Liberec. Jedná se o nebytové prostory kontaktního místa státní sociální podpory. Cena pronájmu bude činit 29 912,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Rada města po projednání odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nákupním středisku SEVER - přízemí, zadní část chodby s paní Marcelou Zimmermannovou, Frýdlant a to k 31. 3. 2004.

Rada města vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor o výměře 15 m2 v přízemí Nákupního střediska SEVER, T.G.Masaryka 1385, Frýdlant.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s 10% snížením výše nájemného za nebytové prostory č.p. 1407, ul. Míru, Frýdlant, nájemce p. Boris Sýkora, Raspenava. Snížení nájemného je podmíněno úhradou dlužného nájemného. Rada města po projednání nesouhlasí s prominutím nájemného za měsíce 11/03 - 12/03.

Rada města po projednání odsouhlasila se změnou smluvní strany na pronájem nebytových prostor kanceláře o velikosti 25 m2 v ul. Železná 824, Frýdlant z firmy Jamos s. r. o., Železná 824, Frýdlant na firmu Miroslav Velcl - KARO, Lesní 1282, Frýdlant a to za stávajících podmínek.

Rada města po projednání schválila vítěze výběrového řízení firmu Michal Jurkovič na plánovanou investiční akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Beseda ve Frýdlantu“. Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání vzala na vědomí zprávu o veřejně-prospěšných pracích a výkonu alternativních trestů za rok 2003, kterou předložil tajemník MěÚ Frýdlant.

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) s obcí Habartice na rok 2004 dle návrhu.

Rada města po projednání vzala na vědomí žádost o pronájem fotbalového hřiště na akci Českého rybářského svazu. Žádost bude projednána s TJ Slovan Frýdlant - oddíl kopané.

Rada města po projednání v souvislosti s usnesením zastupitelstva města č. 80/04 ze dne 19. 2. 2004 (schválen finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč) odsouhlasila použití tohoto příspěvku na nákup dezinfekčních, čisticích, mycích prostředků a zdravotnických potřeb Domovem „U Spasitele“, středisko CČSH, Máchova 650, Frýdlant.

Různé, připomínky, náměty.
- výjezdní zasedání rady města (9.6.2004), osvětlení u městského parku, škodní komise, úřad práce - rekvalifikace „projektových manažerů“

14.3.2006 8:35:40 | přečteno 1703x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load