ENDEFRRUPLNLSPIT

28/2004 - Zasedání městské rady

28. zasedání - 18.2.2003

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru živnostenského úřadu.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor objektu restaurace Beseda, č.p. 927, ul. Tyršova, Frýdlant za předložených podmínek.

Rada města po projednání schválila komisi pro výběrové řízení na nájemce nebytových prostor objektu restaurace Beseda, Tyršova 927, Frýdlant ve složení: Mgr. Drechsler Milan, Bc. Dřevínek Josef, Mgr. Juřina Robert, p. Kvapil Stanislav, p. Vančura Jaroslav.

Rada města po projednání schválila výroční zprávu dle § 18 z. č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2003 předloženou tajemníkem městského úřadu. . Rada města ukládá tajemníkovi zprávu neprodleně zveřejnit na úřední desce.

Rada města po projednání vyslovila souhlas se zadáním rekonstrukce odstavné plochy u budovy „B“ městského úřadu pro os. vozidla firmě KARO. Rada města pověřila místostarostu a vedoucího odboru majetkosprávního jednáním v záležitosti rozsahu prací v maximální výši 100 tis. Kč.

Rada města po projednání schválila parkety jako podlahovou krytinu pro opravy v městském muzeu a na základě nabídkového řízení zadání těchto prací firmě Dřevostav - Roman Valach za cenu dle nabídky. Rada města pověřuje místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání zamítla žádost Zdeňky Šormové, Frýdlant týkající se úhrady nákladů na pomůcky při zimní a letní údržbě chodníků.

Rada města vzala na vědomí záměr rekonstrukce obytné místnosti v čp. 5054, Jizerská ul., Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila konání zvláštních obřadů. Příplatek k platnému ceníku svatebních obřadů je stanovena ve výši 1 000,- Kč.

Různé, připomínky, náměty.
- značka pro vozíčkáře u nemocnice, karneval na zimním stadionu, kontrola MK ČR (3. 3. 2004), připravovaná kulturní akce v Zawidově u příležitosti vstupu do EU (1. 5. 2004), státní dotace pro Domov „U Spasitele“

PÍSEMNÉ INFORMACE.
- správa místních poplatků po novele
- výsledek hospodaření - zahradnictví
- vyjádření ředitele BHF k reorganizaci BHF
- rozvaha - bilance BH Frýdlant

14.3.2006 8:34:56 | přečteno 1579x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load