ENDEFRRUPLNLSPIT

27/2004 - Zasedání městské rady

27. zasedání - 4.2.2003

Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2004 a doporučila tyto údaje předložit zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2004 pro Domov Diakonie a misie CČSH „U Spasitele“ a odsouhlasila předložení této žádosti zastupitelstvu města.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod bytové jednotky č. 1295/26 o velikosti 1 +1, ul. Bělíkova, Frýdlant do vlastnictví Miroslava Štrby, Frýdlant za cenu 69 000,- Kč.

Rada města vzala na vědomí závěrečnou zprávu o splnění a vyúčtování programu Partnerství Frýdlant 2003.

Rada města po projednání schválila postup prací a zadání jednotlivých úkonů firmám dle návrhu oprav podlahy v prostorách městského muzea a pověřuje místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání schválila pokračování přípravných prací na vodovod Větrov včetně plynofikace.

Rada města v úloze valné hromady schválila nákup užitkového vozu pro spol. Teplo Frýdlant s. r. o. z prostředků spol. Teplo. Souhlasí s vybraným vozidlem Renault Kangoo a s řešením dočasného využití stávajícího vozu (multikáry). Jednáním v této záležitosti pověřuje místostarostu a jednatel spol. Teplo.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru od HWR Holding a. s. za účelem obměny přístrojového vybavení pro operační sál Nemocnice Frýdlant s. r. o.

Rada města po projednání upravila sazbu poplatků v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů, schválila její znění a navrhne zastupitelstvu města schválit vyhlášku dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání odsouhlasila přidělení čtyř bytů o vel. 1+0 v objektu č.p. 176, ul. Míru, Frýdlant a dále stanovila „náhradníky“ v případě odmítnutí některého z bytů.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant dle návrhu vedoucích OSV a SSP.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant. Jedná se o nebytové prostory kontaktního místa státní sociální podpory.

Rada města po projednání schválila zadání předprojektových prací na rekonstrukci koupaliště Frýdlant firmě Sportakcent za cenu dle nabídky. Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.


Rada Města Frýdlant:
- se seznámila s návrhem projektu „Nová šance pro Frýdlantsko“ uplatněného v rámci POV 2004. Potvrdila souhlas s předmětem a podmínkami podané žádosti v rámci programu obnovy venkova, dotačního titulu č. 7, LEADER+.

- vyslovila nesouhlas se zahájením prací a financováním projektu před rozhodnutím o kladném přijetí žádosti.
- současně uložila projednat v rámci úseku regionálního rozvoje s obcemi Frýdlantska poskytnutí podílu na krytí vlastních nákladů a hledat možnosti dalších zdrojů financování.

- Různé, připomínky, náměty.
- zakoupení termonosičů na obědy pro SSP, přechodná finanční výpomoc pro SMF - zahradnictví, odpověď pro pí Činčurovou ohledně MŠ Komenského, oprava veřejného osvětlení

PÍSEMNÉ INFORMACE. - úprava odměn neuvolněným členům ZM
- návrh na doplnění programu RM 29/04
- informace k projektu „Řízení a koordinace projektu REGIOTRAM NISA“
- nabídka financování zakázky „Rekonstrukce centrální školní kuchyně“

14.3.2006 8:33:48 | přečteno 1689x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load