ENDEFRRUPLNLSPIT

26/2004 - Zasedání městské rady

26. zasedání - 21.1.2003

Rada města vzala na vědomí průběh přípravy rekonstrukce centrální školní jídelny s možnostmi dalšího postupu prací a variant řešení.

Rada města vzala na vědomí zprávu o předběžných výsledcích rozpočtu za r. 2003 a přípravě na r. 2004.

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení nájemních smluv na dva byty dle návrhu.. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho roku, od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem:
- p.p.č. 2327 o výměře 718 m2 a části p.p.č. 2315 o výměře cca 100 m2, k.ú. Frýdlant s manž. Krýchovými,. Cena pronájmu bude činit 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2004 na dobu neurčitou.

-p.p.č. 1587/1 o výměře 5273 m2, k.ú. Frýdlant s panem Ing. Břetislavem Václavíkem, Chrastava. Cena pronájmu bude činit 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2004 na dobu neurčitou.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 65 m2 v přízemí objektu č.p. 15, ul. Kostelní, Frýdlant (bývalá čajovna) s Kulturním sdružením Frýdlant.. Cena pronájmu bude činit 200,- Kč/měs.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2004.

Rada města po projednání neodsouhlasila možnost zřízení bytové jednotky v objektu č.p. 475, Frýdlant na náklady žadatelů manž. Skalických, Frýdlant.

Rada města po projednání vyslovila nesouhlas s převodem objektu čp. 3025 („Krejčam“), ul. Dlouhá, Frýdlant z vlastnictví Města Frýdlant.

Rada města po projednání odložila převod části p.p.č. 2714/1 (část komunikace ul. Pod Rozhlednou) do vlastnictví Města Frýdlant.

Rada města po projednání na základě výběrového řízení odsouhlasila koupi osobního vozu Š Fabia Sedan Classic plus 1,4/55 kW a zároveň odsouhlasila prodej osobního vozu Peugeot 306, LBJ 74 - 98 na protiúčet.

Rada města po projednání odsouhlasila zakoupení datavideoprojektoru, typ LCD VT460k pro potřeby městského úřadu.

Rada města po projednání schválila plnění jmenovitých úkolů ředitele Bytového hospodářství Frýdlant p. Jiřího Havla a odsouhlasila proplacení doplatku odměny za rok 2003.

Rada města po projednání schválila jmenovité úkoly na rok 2004 pro ředitele Bytového hospodářství Frýdlant p. Jiřího Havla.

Rada města po projednání schválila uhradit částku 93 200,- Kč z prostředků Bytového hospodářství Frýdlant. Částka zahrnuje podíl na vytápění společných prostor a výtah v budově Domu s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant.

Rada města po projednání schválila plnění jmenovitých úkolů jednatele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. p. Jaroslava Steklého a schválila doplacení prémií za rok 2003 a výplatu doplatku odměn zaměstnancům spol. Teplo Frýdlant s. r. o. za rok 2003.

Rada města po projednání schválila jmenovité úkoly pro jednatele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. p. Jaroslava Steklého na rok 2004 dle seznamu.

Rada města po projednání schválila zadání prováděcích prací při rozdělení tepla na ZŠ Purkyňova a ZŠ Masarykova spol. Teplo Frýdlant s. r. o.. a zadání dílčích etap při rekonstrukci Domu dětí a mládeže spol. Teplo Frýdlant s. r. o. a to v rozsahu rozvodů tepla, regulace tepla a rozvodů vody. Rada města pověřila místostarostu p. Jaroslava Vančuru jednáním v těchto záležitostech a dozorováním prováděcích prací.

Rada města ve funkci valné hromady schválila záměr spol. Teplo Frýdlant s. r. o. obměnit vozový park firmy a to nákupem nového užitkového vozidla z prostředků s. r. o. Teplo Frýdlant. Rada města pověřila jednatele společnosti p. Jaroslava Steklého a místostarostu p. Jaroslava Vančuru výběrem vozidla. Rada města požaduje informaci o výběru vozidla.

Rada města ve funkci valné hromady spol. Teplo Frýdlant s. r. o. schválila po projednání zvýšení platu pro jednatele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. p. Jaroslava Steklého dle návrhu.

Rada města po projednání schválila plnění jmenovitých úkolů ředitele Služeb Města Frýdlantu - zahradnictví ,p. Lubomíra Brožka a souhlasí s proplacením doplatku odměn za rok 2003.

Rada města po projednání schválila jmenovité úkoly na rok 2004 pro ředitele Služeb Města Frýdlantu p. Lubomíra Brožíka.

Rada města po projednání schválila zadání zemních prací na úpravě skateparku firmě KARO - Miroslav Velcl za dohodnutou cenu a pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s udělením záštity nad „II. Frýdlantským ošetřovatelským dnem“, který se koná 2. 6. 2004 a pověřila starostu města projednat s organizátory akce spoluúčast města .

Rada města po projednání odložila rozhodnutí o navýšení příspěvku pro Městské informační centrum Frýdlant na r. 2004.

Rada města po projednání přidělila byt č. 8, Novoměstská 1065, Frýdlant dle návrhu vedoucích OSV a SSP .

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) na rok 2004 dle návrhů s Městem Raspenava, Městem Hejnice, obcí Černousy, obcí Višňová, obcí Horní Řasnice, obcí Pertoltice, obcí Krásný Les, obcí Kunratice, obcí Bílý Potok a Dolní Řasnice.

Rada města vzala na vědomí zprávu o účasti města na projektu „Po stopách Albrechta z Valdštejna“ a souhlasí s účastí na II. etapě tohoto projektu.

Rada města po projednání konstatovala, že byt paní Kláry Bariové odpovídá III. kategorii, ze které je stanovena výše nájemného.

Různé, připomínky, náměty.
- děkovný dopis pí Franclové za dar pro dětský domov od Města Frýdlant, žádost o zachování MŠ Komenského, věcný dar pro Nemocnici Frýdlant, prodej bytů z vlastnictví města, nabídka na odkoupení objektu pošty, zápis do 1. třídy na ZŠ Husova, technické problémy v kině v dodávce filmů, odklízení sněhu ve městě, problémy se sněhem na Albrechtickém kopci, návštěvnost POSECU

PÍSEMNÉ INFORMACE
- přehled nedoplatků ke dni 31. 12. 2003
- výslednost Městské policie Frýdlant
- žádost pí Bariové Kláry o snížení nájemného
- návrh na úpravu investiční strategie Města Frýdlant

14.3.2006 8:32:22 | přečteno 1778x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load