ENDEFRRUPLNLSPIT

9/2003 - Zasedání městské rady

9. zasedání - 5.5.2003

Rada města vzala na vědomí informace o chodu a činnosti Odboru sociální věcí MěÚ Frýdlant.

Rada města odsouhlasila podání žádosti o podporu z grantových programů Libereckého kraje - granty v oblasti zdravotnictví.

Rada města po projednání schválila úhradu celých nákladů za rekonstrukci kotelny v bytě pí Dokoupilové v objektu čp. 137, ul. Míru, Frýdlant ve výši 45 741,20 Kč z rozpočtu BHF. Zvýší se kategorie bytu (měsíční navýšení 86,- Kč).

Rada města po projednání odsouhlasila rekonstrukci přípojek elektrického proudu k domům čp. 147 a čp. 200, Frýdlant a uložila řediteli Bytového hospodářství Frýdlant předložit do 15. 8. 2003 přehled činnosti BHF za I. pololetí r. 2003 a případné změny oprav.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemku: - p.č. 378/4 o výměře 86 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek bude prodán s věcným břemenem městské kašny. Pozemek se nachází v ulici Okružní vedle bývalé hasičské zbrojnice
-p.p.č. 1162/19, k. ú. Frýdlant o výměře 3 m2. Pozemek se nachází v ulici Bezručova, Frýdlant.
-vyhořelé stodoly na p.p.č. 1666, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází ve Větrově u hasičské zbrojnice.
-p.p.č. 2329 díl „d“ o výměře 63 m2 a p.p.č. 2329 díl „e“ o výměře 16 m2, vše k.ú. Frýdlant. Jedná se o majektoprávní vypořádání komunikace Jiráskova, Frýdlant. Rada města uložila p. Kvapilovi Stanislavovi vyřešit situaci s 3. účastníkem p. Krýchou.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem : části p.p.č. 1288/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 500 m2. Pozemek se nachází v ulici Na Výsluní, Frýdlant.
-části p.p.č. 2230 o výměře 370 m2, k. ú. Frýdlant manželům Miroslavovi a Jaroslavě Šolcovým, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č. 2083 - 821 m2, 2084 - 152 m2, p.č. 2085 - 63 m2, vše k.ú. Frýdlant a pověřuje Odbor majetkosprávní k vytipování jiného vhodného pozemku pro účely uvedené v žádosti..

Rada města pověřila starostu, aby projednal s referátem dopravy KÚ LK otázku řešení křižovatky komunikací č. 1/13 a IV-03511, Frýdlant.

Rada města odsouhlasila uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem: - p.p.č. 1288/1 o výměře 400 m2, k.ú. Frýdlant s manžely Jarmilou a Milanem Procházkovými, Frýdlant. Cena pronájmu bude činit 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
-p.p.č. 245 o výměře 1043 m2, k.ú. Frýdlant s paní Eliškou Veverkovou, Liberec. Cena pronájmu bude činit 0,10 Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
-části p.p.č. 3268/1 o výměře 2500 m2, k.ú. Frýdlant s Tenisovým klubem Frýdlant. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, cena pronájmu bude činit 1 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s ukončením pronájmu nebytových prostor v OD Sever - 1. patro - videopůjčovna s firmou DELTAX v. o. s. dohodou k 30. 4. 2003 a současně vyhlásila záměru na pronájem nebytových prostor v OD Sever - 1. patro po bývalé videopůjčovně o výměře 43 m2.

Rada města po projednání odložila povolení vyhrazení trvalého parkovacího místa před objektem čp. 1185, ul. Sídlištní pro Magdu Holubovou, Frýdlant.

Rada města po projednání uložila vedoucímu OMS Kvapilovi Stanislavovi sdělit na příštím zasedání rady města výši financí potřebnou k opravě mostu v ul. Úzká, Frýdlant u podniku Damino CZ s. r. o.

Rada města po projednání schválila koupi venkovního osvětlení pro dům čp. 474, ul. Vrchlického, Frýdlant. Dům je ve vlastnictví p. Mikysky.

Rada města vzala na vědomí žádost HC Frýdlant, Fügnerova 1389 o projednání podmínek užívání zimního stadionu ve Frýdlantě a pověřuje místostarostu k vyhotovení návrhu na zvýšení nájemného. Tento návrh bude předložen finanční komisi.

Rada města po projednání odsouhlasila dohodu o provedení prezentace města v oblasti cestovního ruchu se sdružením Sluneční cesta za úplatu 1 250,- Kč v období letních měsíců.

Rada města vyslovila souhlas s uzavřením nové nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s panem Milanem Tobiškou (stávajícím nájemcem), Frýdlant na pronájem objektu č.p. 3025, ul. Dlouhá, Frýdlant. Nová nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2003 na dobu neurčitou. Rada města ukládá místostarostovi předložit na zasedání rady města podnájemní smlouvu p. Tobišky.

Rada města po projednání schválila výsledek výběrové komise ze dne 24. 4. 2003 na zhotovitele Náhradního zdroje elektrické energie pro Nemocnici Frýdlant v pořadí:
1. Warmnis s. r. o.
2. Alma Elektro
3. Real-Ponrepo
a pověřila místostarostu J. Vančuru společně s ředitelem spol. Teplo s. r. o. p. Steklým a technickým náměstkem Nemocncie Frýdlant p. Jakubíčkem k jednání s vítěznou firmou (Warmnis s. r. o.) ve smyslu podmínek stanovených výběrovou komisí.

Rada města po projednání schválila zadání prací na rekonstrukci topení Beseda firmě Teplo s. r. o. - rekonstrukce sálu + kotelny a pověřila místostarostu jednáním.

Rada města po projednání neodsouhlasila provedení jakýchkoliv úprav na komunikaci u objektu č.p. 72, ul. ČSA, Frýdlant a doporučila udělat přechod pro chodce směrem od prodejny ovoce a zelenina v č.p. 71 na protilehlý chodník.

Rada města po projednání schválila navrhovaný program oprav pro rok 2003, výběr zhotovitele a pověřila místostarostu jednáním s firmami o provedení prací. Rada města souhlasila se služební cestou místostarosty a p. Kvapila do Německa na seminář týkající se úklidu a pořádku ve městě. Náklady hradí pořadatel semináře Euroregion Egrensis.

Rada města odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 500,- Kč pro Svaz bojovníků za svobodu.

Předány písemné informace:
- vyhlášení ředitelského volna - Speciální školy Frýdlant
- přehled - poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné práce rok 2002

Z dalších připomínek a námětů
- žádost o grant na dětská hřiště, špatný stav schodiště za Gymnáziem Frýdlant, nepořádek na pozemku naproti frýdlantskému koupališti, využívání internetu v Městské knihovně Frýdlant, plynofikace hromadné autobusové dopravy, příprava Valdštejnských slavností 2003, příspěvek pro Fotbalový klub Frýdlant, dotace na vodovod ve Větrově, sportovní akce u příležitosti setkání Frýdlantů v Polsku

13.3.2006 14:41:31 | přečteno 1711x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load