ENDEFRRUPLNLSPIT

8/2003 - Zasedání městské rady

8. zasedání - 16.4.2003

Rada města posoudila podklady a ústní informaci vedoucí OSUZP Zdeňky Prokopové k problematice projednání návrhu změny č. 1 ÚPNSÚ Frýdlant a po projednání odsouhlasila podání žádosti o přehodnocení stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje k rozsahu záboru lokality pro výstavbu rodinných domů lokality 1.10 (skupina „Jiráskova“) a doporučila rozšíření lokality jak je uvedeno v návrhu změny a zdůvodněno žádostí. Dále odsouhlasila vyřazení lokality 1.41 - větrné elektrárny Albrechtice ze změny č. 1 a požádala předložit návrh na postup zařazení lokality do samostatné změny s podmínkami financování.

Rada města vzala na vědomí informace o chodu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant.

Rada města vzala na vědomí informace o činnosti Odboru živnostenského úřadu MěÚ Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení stávající nájemní smlouvy na byt o vel. 1+0 a přidělení bytu o vel. 1+0 dle návrhu bytové komise.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na prodej části p.p.č. 1630 o výměře cca 700 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá za čp. 3278 ve Frýdlantě. Na prodej p.p.č. 2652/7 o výměře 116 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Na Stráni u domu čp. 1042 ve Frýdlantě

Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 2230, k. ú. Frýdlant o výměře 945 m2. Pozemek se nachází za domem čp. 1275 v Palackého ul., Frýdlant.

Rada města po projednání pověřila místostarostu k zajištění odborného posudku stavu objektu čp. 56, Okružní ul., Frýdlant.

Rada města po projednání rozhodla nenavýšit pro rok 2003 ceny za úhradu nebytových prostor na základě míry inflace za rok 2002 vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v ČR (1,8%) a stanovila pravidlo, že nájemné nebytových prostor bude navyšováno, pokud bude inflace v součtu vyšší než 5% a to od r. 2002 včetně.

Rada města odsouhlasila poskytnutí materiálu na opravu oplocení pozemkové parcely 2613/1, k. ú. Frýdlant u objektu č. p. 1128, Holečkova ul., Frýdlant a to v max. výši 8 000,- Kč. Veškeré ostatní práce spojené s opravou oplocení budou provedeny na náklady nájemců předmětné parcely - svépomocí.

Rada města po projednání projevila souhlas s likvidací skladové nádrže LTO u bývalé kotelny nemocnice ve Frýdlantě a ukládá místostarostovi vstoupit v jednání s firmou zastoupenou Ivo Felixem, Liberec o způsobu realizace včetně úpravy terénu a stanovení podmínek.

Rada města po projednání doporučila výstavbu tržnice p. Zverky dle předložené projektové dokumentace.

Rada města po seznámení se záměrem oddělení prevence doporučila reagovat na výzvu Libereckého kraje k podání žádosti o podporu z grantových programů Libereckého kraje - granty v oblasti zdravotnictví. Vypracováním žádosti pověřila Mgr. Švejdovou - vedoucí Kanceláře úřadu a oddělení prevence. S konkrétní žádostí bude rada města seznámena na svém příštím jednání.

Rada města vzala na vědomí rozpočtové náklady na rekonstrukci Restaurace Beseda a zadala místostrostovi připravit výběrové řízení na jednotlivé etapy.

Rada města po projednání pověřila místostarostu a ředitele Bytového hospodářství Frýdlant. k jednání s firmou Tobiška o nové nájemní smlouvě na čp. 3025, Větrov.

Rada města po projednání pověřila místostarostu jednat s firmou „GAŽI“ ve smyslu nezávazného prohlášení pro úřad práce o využití jejich služeb.

Rada města vzala na vědomí závěrečný účet za rok 2002 a výrok auditora.

Rada města vzala na vědomí přípravu zastupitelstva města, jež se bude konat 24. 4. 2003.

Rada města po projednání neodsouhlasila změnu smlouvy o podnájmu nebytových prostor, ve smyslu navýšení podílu na nákladech na nájemné, uzavřenou s pí MUDr. Ljubou Komárkovou.

Rada města po projednání odsouhlasila obnovu dvou vodních nádrží na Větrovském potoku s finanční podporou Města Frýdlantu na tuto obnovu ve výši 20 000,- Kč.

Rada města po projednání neodsouhlasila úhradu za zálohování médií (Frýdlant, Valdštejnské slavnosti) za rok 2003 firmě Studio Plus ve výši 4 200,- Kč.

Rada města vzala na vědomí přípravu Valdštejnských slavností 2003.

Rada města po projednání odsouhlasila bezplatný pronájmem bývalých prostor Městské policie Frýdlant hudební skupině „ROMANTIC“ do 30. 6. 2003. Podmínkou je uzavření smlouvy.

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu aleje v ulici Bělíkova předloženou Mgr. Mazánkovou.

Rada města po projednání žádosti Mgr. Mazánkové ve věci převzetí závazku za zvyšování kvalifikace u ČIŽ Liberec rozhodla o částečné úhradě ve výši 15 000,- Kč (přibližná výše úhrady „zvláštní odborné způsobilosti“).

Předány písemné informace:
1) Dílčí projekty „Programu partnerství Frýdlant“
2) Nabídka tanečního klubu Čermák o. s.
3) Pozvánka na 7. mistrovství republiky psovodů (Heřmanice)
4) Předběžný rozpočet Valdštejnských slavností 2003

PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY
- parkování na náměstí T. G. Masaryka, neodklizený odpad za OD Sever, sportovní závody v Korfantówě, nabídka tanečního klubu Čermák o. s.

13.3.2006 14:40:24 | přečteno 1734x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load