ENDEFRRUPLNLSPIT

7/2003 - Zasedání městské rady

7. zasedání - 1.4.2003

Rada města vzala na vědomí přednesený záměr firmy Discont Plus na výstavbu nového obchodního centra ve Frýdlantě.

Rada města po projednání vzala na vědomí zprávu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant včetně návrhu rozpočtu na jednotlivá zařízení. Vzhledem k širokému okruhu provozních problémů stanoví další jednání v průběhu III. čtvrtletí 2003.

Rada města po projednání vzala na vědomí zprávu příspěvkové organizace Speciální školy Frýdlant.

Rada města po projednání uložila starostovi města předložit radě města návrh na zástupce zřizovatele do rady školy při Speciálních školách Frýdlant (2 zástupci) a Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant (3 zástupci) do 31. 5. 2003, aby tito mohli být případně schváleni na červnovém jednání zastupitelstva města.

Rada města projednala výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2002 a schválila rozdělení zisku u těchto organizací:
a) Zisk Speciálních škol rozdělit částkou 2 628,- Kč do fondu odměn a 10 512,17 Kč do fondu rezervního.
b) Zisk Základní školy ul. Husova rozdělit částkou 6 992,- Kč do fondu odměn a 283 377,78 Kč do fondu rezervního.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem p.p.č. 1288/1 o výměře 400 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází u domu čp. 111, ul. Na výsluní, Frýdlant.

Rada města po projednání předloží zastupitelstvu města ke schválení návrh na převod části p.p.č. 346/2, k.ú. Frýdlant o výměře cca 560 m2 do vlastnictví města a ukládá vedoucímu OMS dopracovat konečné znění návrhu smlouvy o převodu. Jedná se o pozemek za budovou „B“ městského úřadu.

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení nájemních smluv na byty s dlužníky se kterými byl sepsán splátkový kalendář v rámci snížení plateb sociálních dávek.

Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na zakoupení cen pro 5. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise.

Rada města po projednání odsouhlasila zakoupení „týpý“ pro potřebu turistického miniareálu u Základní školy T. G. Masaryka Frýdlant. Maximální výše příspěvku 12 000,- Kč.

Rada města po vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Služby Města Frýdlantu rozhodla o vyplacení odměny za rok 2002 p. Lubomíru Brožíkovi.

Rada města schválila zahájení opravy malby ve vstupním podloubí radnice a pověřila místostarostu jednáním s firmou TISS a Labský - Ponc o provedení prací.

Rada města po projednání neschválila finanční příspěvek na úhradu materiálu na opravu fasády domu čp. 313, Husova ul., Frýdlant a uložila místostarostovi zajistit opravu vozovky před tímto domem.

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schválila uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) s obcí Krásný Les na rok 2003.

Rada obdržela písemné informace:
1) Přestupky - výslednost Městské policie za měsíce leden - březen 2003
2) Zákon č. 564/1990 § 17 - Rada školy
3) Nabídka na odkoupení nebo pronájem teplárenského majetku - Teplárny Jablonec a. s.

Z dalších bodů jednání - kontaktní středisko sociálních potřeb, žádost MACEF o dotaci a nové prostory, personální změny na MěÚ Frýdlant, stromořadí u SOU a U Frýdlant.

13.3.2006 14:39:09 | přečteno 1577x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load