ENDEFRRUPLNLSPIT

6/2003 - Zasedání městské rady

6. zasedání - 19.3.2003

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schválila uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) s obcí Heřmanice na rok 2003. 5. 3. 2003.

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schválila uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) s obcí Dolní Řasnice na rok 2003.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Nemocnice Frýdlant s. r. o. a odsouhlasila uzavření dodatku nájemní smlouvy na rok 2003 mezi Městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s. r. o. do 30. 4. 2003.

Rada města vzala na vědomí situační zprávu - Koncepce přednemocniční péče v Libereckém kraji - materiál pro zastupitelstvo Libereckého kraje.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem: - p.p. č. 245 o výměře 1043 m2, k.ú. Albrechtice
- části p.p.č. 3268/1, k.ú. Frýdlant o výměře 2500 m2. Pozemek se nachází u tenisových kurtů ve Frýdlantě.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy :
- s panem Jiřím Zrůstem, Frýdlant na část pozemku p.p.č. 2178/1 o výměře 726 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 0,10 Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2003.
- na část p.p.č. 2607 o výměře 4 m2, k.ú. Frýdlant s panem Jindřichem Vítkem, Frýdlant. Cena pronájmu bude činit 100,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
- s Ing. Josefem Procházkou, Frýdlant na pronájem pozemků č. 4721, 4654, 4702, 4653, 4719, 4720, 4626/3, 4699, 4703, 4717, 4718, 4625, 4621/1, 4626/2, 4706, 4626/1, 4894/2, 4903/1, 4894/1, 4849/2, 4882/2, 4752, 4109/1, 4893, 4894/1, 4872/2, 4671, 4841, 4700, 4701, k.ú. Frýdlant o celkové výměře 55 063 m2 (pozemky se nacházejí v Údolí), od 20. 3. 2003 na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanoví v celkové výši 1 520,- Kč/rok.
- s firmou AGROKOV CL, s. r. o., provoz Krásný Les 28 na pronájem p.p.č. 864, 247, 261/1, 313/5, 294/1, k.ú. Albrechtice o celkové výměře 19 580 m2 (pozemky se nacházejí v Albrechticích), od 20. 3. 2003 na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanoví v celkové výši 366,- Kč/rok.

Rada města po projednání odkládá návrh na pořádání prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě.

Rada města po projednání schvaluje zásady pro přiznání příspěvku z rozpočtu Města Frýdlantu na realizace a rozvoj kulturních, společenských, sportovních a veřejně prospěšných akcí pro rok 2003.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy za odchyt volně pobíhajících psů s Azylpes Krásný Les max. do výše 100 000,- Kč. Pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy.
Rada města vzala na vědomí zprávu o veřejně prospěšných pracích a alternativních trestech - MěÚ Frýdlant - za rok 2002.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti pověřeného úřadu III. stupně.

Rada města po projednání schválila jmenovité úkoly na rok 2003 pro ředitele spol. TEPLO Frýdlant s. r. o. p. Jaroslava Steklého a ředitele BHF p. J. Havla .Vyhodnocení těchto úkolů provede městská rada v roce 2004.

Rada města po projednání schválila uzavření dodatku k mandátní smlouvě s p. Olegem Fichtnerem dle přílohy a pověřila místostarostu jeho podepsáním.

Rada města po projednání schválila rozdělení příspěvku na městskou památkovou zónu dle rozhodnutí Pracovní skupiny k Regeneraci městské památkové zóny Frýdlant a v souladu s pravidly Ministerstva kultury ČR č.j. 4.193/2003 takto:
Město Frýdlant čp. 20
Celkový objem v původní výši - 509 312,- Kč - 100%
Dotace na 50% - max. - zaokrouhleno - 250 000,- Kč - 49%
Vlastní prostředky - min. 50% - 259 312,- Kč - 51%

Kostel Římskokatolické církve
Navýšení na opravy krovů o objem - 50 000,- Kč
Původní objem na iluzorní malby - 170 000,- Kč
Celkový objem - navýšení na 220 000,- Kč - 100%
Celková dotace z MPZ - M.K. max. 70% - 150 000,- Kč - 68%
Dotace Města Frýdlantu - min. 20% - 44 000,- Kč - 20%
Vlastní prostředky církve - min. 10% - 26 000,- Kč - 12%

Rada města po projednání schválila zpracovaný návrh projektu v Programu partnerství - „Partnerství Frýdlant“ a uložila starostovi města tento návrh předložit k dotačnímu řízení na Ministerstvo vnitra ČR - odbor prevence kriminality do 4. 4. 2003.

Rada města po projednání schválila předložený návrh na uzavírání „Dohody o realizaci výstavy.“ Jedná se o pravidla pořádání a uzavírání dohod na konání výstav ve výstavní síni radnice Frýdlant.

Rada města po projednání schválila cenový výměr pronájmu výstavních prostor v městské výstavní síni v budově radnice:
I. kategorie - školská zařízení - bez poplatku za pronájem
II. kategorie - občanská sdružení, neziskové organizace, neprofesionální umělci - poplatek za pronájem činí 500,- Kč/měsíc, v případě doby trvání delší než 1měsíc, může být tato částka navýšena
III. kategorie - profesionální umělci, podnikatelé - poplatek za pronájem činí 80,- Kč/den


Rada města po projednání schválila předloženou žádost o zařazení a poskytnutí dotace doplňkového programu podpory terénní sociální práce 2003 (rómský pracovník) na MěÚ ve Frýdlantě.

Rada města po projednání na návrh pořadatelů Valdštejnských slavností 2003 určila celodenní vstupné ve výši 50,- Kč.

Členům rady byly předány písemné informace:
1) Zaměstnanec bez prohlášení (srážková nebo zálohová daň)
2) Využití a tržby na umělé ledové ploše od XI/2002 - II/2003
3) Vyúčtování provozu ordinace kožního lékaře za rok 2002)
4) Odložené materiály městské rady - rozbor

Z připomínek a námětů- výstavba obchodního domu, schválené smlouvy o přestupcích, účast dětí na sportovním setkání Frýdlantů v Korfantówě, smlouva s Městem Siekierczyn, návštěva prvního místopředsedy senátu MUDr. Sobotky

13.3.2006 14:34:32 | přečteno 1595x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load