ENDEFRRUPLNLSPIT

5/2003 - Zasedání městské rady

5. zasedání - 5.3.2003

Městská rada vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Města a předala toto k projednání finančnímu výboru.

Městská rada se seznámila s plánem „Programu partnerství“ (mezi městy a Policí ČR).

Městská rada projednala otázky zásobování zamýšlené výstavby tržnice v ul. Okružní, Frýdlant a doporučila uskutečnění společné schůzky projektanta, odboru kultury (památky) a zástupců Města.

Městská rada po projednání schválila komisi pro program „Regenerace městské památkové zóny“ ve složení: Wurm Jindřich, Vančura Jaroslav, Beranová Iva, PhDr. Pavlíková Jana, Bc. Zelenka Luděk, Provázková Jana, Ing. Badalec Jaroslav.

Městská rada byla seznámena s výsledkem hodnocení předložených nabídek na Stavební úpravy zadního objektu čp. 4051, podle výzvy ze dne 29. 1. 2003, které hodnotila výběrová komise dne 24. 2. 2003.
Městská rada po projednání vyslovila souhlas s předloženým návrhem pořadí hodnocených nabídek k uzavření smlouvy o dílo jak je navrženo a vzala na vědomí zadání zakázky firmě Horstav a pověřila p. Jiřího Havla - ředitele Bytového hospodářství Frýdlant zajištěním technického dozoru na realizaci této zakázky.

Městská rada po projednání doporučila na návrh tajemníka a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce člena městského zastupitelstva schválit předložený návrh odměn neuvolněných členů městského zastupitelstva s platností od 1. 1. 2003. Ukládá tajemníkovi předložit tento návrh na dubnovém zasedání městského zastupitelstva.

Městská rada na základě § 108 odst. 2 zákona o obcích a v souladu s ustanovením § 4 z. č. 94/1963 Sb. o rodině jmenovala do funkce oddávajícího Mgr. Dušánka Eduarda.

Městská rada po projednání uložila starostovi zabezpečit podmínky pro prodej autobusových místenek v Městském informačním centru nejpozději od 1. 4. 2003 a o průběhu informovat městskou radu.

Městská rada po projednání schválila jmenovité úkoly na rok 2003 pro ředitele Služeb Města Frýdlantu - p. Brožíka Lubomíra a pověřila p. Vančuru Jaroslava - místostarostu ke kontrole- ošetřování určených veřejných ploch.

Městská rada vzala na vědomí inventarizační seznam dlužníků aktualizovaný k 31. 12. 2002 za roky 1994 a 1995 a postoupila toto finanční komisi k dalšímu projednávání.

Městská rada po projednání schválila příspěvek na výsadbu živého plotu u domů čp. 1129, ul. Holečkova, Frýdlant s podmínkou odborného posudku p. Brožíka Lubomíra,s maximální výší nákladů do 8 000,- Kč a zajištění bezplatné svépomoci od vlastníků bytů čp. 1129.

Městská rada po projednání vzala na vědomí možnosti pro určení výše nájemného pro další nájemce restaurace Beseda a ukládá p. Vančurovi J., Bc. Dřevínkovi J. a p. Kvapilovi S. zjistit možnosti nájmu se stávajícími uživateli.
Členové městské rady převzali dále písemné informace:
1) Zpráva o stavu majetku (přechod na úřad III. stupně)
2) Informace o připravovaných rekonstrukcích (most v ul. Míru, most v ul. Kodešova (její rekonstrukce)
3) Seznam dlužníků za roky 1994 a 1995

Z dalších projednávaných bodů a připomínek- lékařská pohotovost, studie centrální vyvařovny, nový automobil pro Město, havárie v ul. Železná (voda), opravy v restauraci Beseda, umístění lunaparku.

13.3.2006 14:31:45 | přečteno 1748x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load