ENDEFRRUPLNLSPIT

3/2003 - Zasedání městské rady

3. zasedání - 5.2.2003

Městská rada po projednání odsouhlasila 11 usnesení o vyhlášení záměrů na pronájem městských pozemků nebo dodatků k stávajícím smlouvám za pronájem pozemků a 2 usnesení na prodloužení nájmu nebytových prostor /paní S. Remzová - garáž v ulici ČSA a MuDr. Jančáryová E. - ordinace v Bělíkově ulici/.

Městská rada po projednání odsouhlasila na základě doporučení bytové komise přidělení tří městských bytů bytu v ul. U Nemocnice a v ul. Husově.Ve všech případech se jedná o přidělení na dobu určitou.

Městská rada po projednání revokovala své usnesení ve věci uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 630, ul. Míru, Frýdlant a rozhodla uzavřít tuto smlouvu s panem Hynkem Buriánkem za předem stanovených podmínek V případě odstoupení p. Hynka Buriánka od nájemní smlouvy souhlasí městská rada s uzavřením nájemní smlouvy nebytových prostor v objektu čp. 630, ul. Míru, Frýdlant s firmou Mnemonic Computers za podmínek uvedených v jejich žádosti ze dne 12. 12. 2002, a to od 13. 2. 2003.

Městská rada po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 139/1 o výměře 215 m2 a p.p.č. 139/2 o výměře 449 m2, k.ú. Frýdlant. Parcely se nacházejí v ul. V Úvoze, Frýdlant a v současné době jsou využívány ZŠ Husova.

Městská rada po projednání vyslovila nesouhlas s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant.

Městská rada vzala na vědomí zprávu o dokončení prodeje bytů podle schválených pravidel (I. etapa) a souhlasí s postupem majetko-správního odboru při konečném vyúčtování.

Městská rada doporučí městskému zastupitelstvu odsouhlasit odpis pohledávky firmy FITTO s. r. o. v celkové výši 1 490 000,- Kč jako součást majetkového vyrovnání - vrácení - nemovitostí čp. 56 a 3025 s přísl. p.p. do vlastnictví Města Frýdlantu.

Městská rada po projednání odsouhlasila poskytnutí přechodné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Služby Města Frýdlant ve výši 200 000,- Kč na přechodnou dobu do konce května 2003.

Městská rada po projednání odsouhlasila na základě doporučení vedoucí Střediska sociálních služeb uzavření nájemní smlouvy na byt v Domě s pečovatelskou službou, Havlíčkova 302 s panem Ing. Adolfem Holasem.

Městská rada po projednání schválila platový výměr pro p. Brožíka Lubomíra (Služby Města Frýdlant), p. Havla Jiřího (Bytové hospodářství Frýdlant), p. Steklého Jaroslava (Teplo, Frýdlant, s. r. o.) pro rok 2003 dle návrhu.

Městská rada po projednání schválila výběrovou komisi pro určení firem na opravy většího rozsahu městského majetku ve složení: p. Kvapil Stanislav, pí Prokopová Zdena, pí Luciová Mirona, p. Vančura Jaroslav, p. Kaplan Jiří. Komise bude vždy doplněna minimálně o jednoho člena městského zastupitelstva, popř. zástupce organizace spravující příslušný objekt.

Městská rada vzala na vědomí nabídky na opravu střechy kotelny (Služby Města Frýdlant) a zmocňuje p. Vančuru Jaroslava - místostarostu k jednání s firmou TISS o provedení opravy.

Městská rada po projednání doporučila Službám Města Frýdlantu uzavřít Dohodu o vytvoření místa pro veřejně prospěšné práce na rok 2003 s Úřadem práce Liberec

Městská rada projednala stížnost ohledně zvonkohry a rozhodla o snížení intenzity hlasitosti a o časovém posunu ranního spouštění na 9,00 hod.

Městská rada po projednání uložila p. Wurmovi Jindřichovi - starostovi předložit plán práce pro městskou radu na rok 2003.

Městská rada po projednání odsouhlasila zřízení pracovního místa romského terénního pracovníka a pověřuje tajemníka, Bc. Dřevínka Josefa , o zažádání o dotaci.

Městská rada po projednání vyslovila souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle § 63 zák. O obcích k výkonu agendy na úseku projednávání přestupků pro Město Hejnice. Městská rada zmocnila starostu p. Wurma k uzavírání smluv na výkon agendy na úseku projednávání přestupků pro obce v územním obvodu pověřeného úřadu III. stupně Frýdlant. Městská rada uložila tajemníkovi Bc. Dřevínkovi předložit po 6 měsících přehled a zhodnocení veřejnoprávních smluv uzavřených k výkonu agendy na úseku projednávání přestupků pro obce.

Dále byly členům MR předány písemné informace o Projektu regionálního rozvoje cestovního a turistického ruchu.

Z dalších bodů bylo projednáváno personální obsazení MěÚ Frýdlant, ověřování podpisů, Valdštejnské slavnosti, plán práce městské rady a městského zastupitelstva a vznesen požadavek na předložení zprávy o způsobu likvidace starého nábytku.

13.3.2006 14:26:19 | přečteno 1633x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load