ENDEFRRUPLNLSPIT

21/2003 - Zasedání městské rady

21. zasedání - 19.11.2003

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2004 a uložila starostovi města předložit do termínu 11. 2. 2004 konečný položkový návrh rozpočtu města na rok 2004.

Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru na prodej objektu č.p. 193, ul. Luční, Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem p.p.č. 1857/1, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant (Větrov).

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 247 o výměře 160 m2 (80 x 2 m), k.ú. Albrechtice a panem Ing. Josefem Špeldou, Albrechtice. Cena pronájmu bude činit 0,10 Kč/m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 4. 2004.

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit: - převod p.p.č. 158 o výměře 225 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Jiřího Hofhansy, Frýdlant za kupní cenu 100,- Kč/m2. Parcela se nachází mezi č.p. 626 a 798, Frýdlant.
-převod části p.p.č. 1132/1 o výměře cca 30 m2 (výměra upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant do společného jmění manželů Josefa a Jany Havlíčkových, Frýdlant, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Rada města po projednání odsouhlasila zřízení 16 sběrných hnízd na území Města Frýdlant - po třech kontejnerech (sklo, papír, PET) s postupnou realizací od 1. 1. 2004 a uložila vedoucímu OMS vyhodnotit vytíženost jednotlivých sběrných hnízd a předložit zprávu radě města do 15. 10. 2004. Dále rada města pověřila místostarostu k uzavření smlouvy o spolupráci se Severočeskými sběrnými surovinami, a. s. ohledně třídění odpadu.

Rada města po projednání vyslovila souhlas se zakoupením vánočního světelného řetězu v hodnotě 26 000,- Kč pro rozšíření výzdoby vánočního stromu.

Rada města po projednání odsouhlasila podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2004 k Radě vlády pro záležitosti romské komunity na jednoho romského terénního sociálního pracovníka. Rada města souhlasí s požadovanou částkou 160 tis. Kč s tím, že spoluúčast je plánována do výše 66 tis. Kč a činí 41% z částky požadované.

Rada města vzala na vědomí průběžnou zprávu o plnění Programu Partnerství Frýdlant 2003 a uložila Mgr. Aleně Švejdové po skončení programu informovat v roce 2004 zastupitelstvo města. Rada města doporučila zastupitelstvu města v r. 2004 schválit věcný dar Města Frýdlant v celkové hodnotě 501 tis. Kč Policii ČR v rámci programu situační prevence - Zabezpečení budov prostřednictvím teplické Nadace BONUM COMMUNE.

Rada města vzala na vědomí informaci o vydražení pozemků p.č. 53/2, p.p.č. 358/5, p.p.č. 358/2 a pozemku p.č. 358/4, včetně dvou garáží, k.ú. Frýdlant.

Rada města po projednání schválila návrh smlouvy o dílo č. 90/2003 - Rekonstrukce centrální školní jídelny s vítězem výběrového řízení firmou Hospimed spol. s r. o., Malešická 2251/51, Praha 3. Rada města pověřila starostu města J. Wurma k podpisu této smlouvy do termínu 30. listopadu 2003.

Rada města po projednání schválila finanční příspěvek pro Dětský domov Frýdlant ve výši 8 000,- Kč a pro školní klub ve výši 9 000,- Kč.

Rada města po projednání schválila finanční příspěvek Paraolympijskému svazu na sportovní přípravu nevidomé Andrei Klozové ve výši 15 000,- Kč.

Rada města po projednání schválila mandátní smlouvu s p. O. Fichtnerem na provádění stavebního dozoru při rekonstrukci kotelny objektu č.p. 907, ul. Mládeže (DDM), Frýdlant dle platebního kalendáře. Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání schválila dokončení oprav chodníku v ul. Nádražní, Frýdlant, opravy provede firma Karo - Velcl. Rada města pověřila místostarostu jednáním v této záležitosti.

Rada města po projednání doporučila předložit zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školského klubu.

Rada města na návrh tajemník a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích odvolala z funkce vedoucího odboru vnitřních věcí a dopravy pana Krejčího Petra ke dni 30. 11. 2003.

Rada města na návrh tajemníka v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jmenovala do funkce vedoucího odboru vnitřních věcí a dopravy pana Rostislava Krönera s účinností od 1. 12. 2003.

Rada města v souladu s § 102 odst. 3 v návaznosti na § 85 písm. b) z. č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších doplňků poskytla členovi finančního výboru a členům bytové komise odměny za činnost v roce 2003 dle předloženého návrhu.

Rada města byla seznámena s nedobrým stavem vedení kroniky a pověřila tajemníka a vedoucího odboru kultury o dočasné zapracování vedení kroniky do pracovní činnosti pracovníků městského muzea. Jedná se zejména o doplnění chybějícího předchozího období.

Rada města po projednání uložila tajemníkovi zahájit jednání s vybranou firmou o vydání orientační mapy města. Cenový limit je stanoven na 50 000,- Kč při 8 000 výtiscích s termínem vydání nejpozději do konce března 2004.

Rada města po projednání pověřila tajemníka vypracováním žádosti o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50 000,- Kč na MV ČR. Termín 20. 11. 2003.

Rada města po projednání na základě uskutečněného místního šetření (usnesení č. 452/03) trvá na zamítnutí žádosti pí Franclové dle usnesení č. 418/03.

PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY- RŮZNÉ
- prodej bytů, radarové měření rychlosti jízdy na Komenského Nábřeží, statika MŠ na Komenského Nábřeží, ceny za používaní tělocvičen, funkce nouzového zdroje v nemocnici, přehled počtu projednávaných přestupků na OVVD

14.3.2006 8:28:28 | přečteno 1795x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load