ENDEFRRUPLNLSPIT

20/2003 - Zasedání městské rady

20. zasedání - 5.11.2003

Rada města po projednání schválila firmu Hospimed jako vítěze výběrového řízení na rekonstrukci „centrální vyvařovny“. Rada města pověřila starostu města jednáním ohledně uzavření smlouvy o dílo v zákonném termínu.

Rada města po projednání schválila výsledky výběrového řízení na rekonstrukci kotelny, komínu a izolace kolem kotelny v „Domě dětí a mládeže“, ul. Mládeže 907, Frýdlant, dle tohoto pořadí:
1) Michal Jurkovič
2) Stavitelství Tomášek
3) Kvapil - Stavební firma
a pověřila místostarostu jednáním s první firmou o realizaci stavby.

Rada města po projednání schválila operační plán zimní údržby komunikací pro Město Frýdlant na období 2003 - 2004 a pověřila místostarostu kontrolou.

Rada města po projednání pověřila odbor majetkosprávní zajištěním přístupové cesty (zaměřením) na části pozemku p.č. 1630, k.ú. Frýdlant k pozemku prodávanému panu Horňákovi, Frýdlant - dle usnesení zastupitelstva města č. 39/03.

Rada města odsouhlasila finanční příspěvek na projekt „Arteterapie v keramické dílně“ v celkové výši 5 tis. Kč z rozpočtu oddělení prevence užívání drog a dalších sociálně patologických jevů.

Rada města po projednání schválila pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města Frýdlant pro zájmové a veřejně prospěšné organizace a nadace.

Rada města vzala na vědomí odvolání pí Franclové proti usnesení rady města č. 418/03 ze dne 8. 10. 2003 a pověřila starostu, aby v týdnu od 10. 11. 2003 svolal místní šetření za účasti radních, vedoucího OMS a pí Franclové Lenky.

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny k Programu regenerace městské památkové zóny Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila změnu typu svítidla veřejného osvětlení na památkovém objektu č.p. 393, ul. ČSA, Frýdlant. Náklady na pořízení tohoto svítidla uhradí město.

Rada města po projednání vyslovila souhlas v rámci zvyšování kvalifikace ředitelky ZŠ a ZUŠ Frýdlant Mgr. Dunajčíkové Věry s Funkčním studiem řídících pracovníků Univerzity Karlovi v Praze. Konzultace těchto 4 samostatných kurzů se konají v Liberci .

Rada města po projednání schválila provedení asfaltového povrchu v prostoru plánovaného skate parku firmou Strabag za cenu dle nabídky a pověřuje místostarostu jednáním s firmou.

Rada města ve funkci zřizovatele po projednání odsouhlasila udělení obecného souhlasu dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech s uzavíráním smluv o půjčkách z FKSP pro ZŠ a ZUŠ Frýdlant.

Rada Města Frýdlant se seznámila s návrhem na zpracování změny č. 2 ÚPNSÚ Frýdlant předloženého odborem stavebního úřadu a životního prostředí v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 27/1/2003 ze dne 23. 9. 2003 „O závazné části ÚPNSÚ Frýdlant“, čl. 7 - „Lhůty aktualizace ÚPNSÚ, změny“. Rada města vyslovila souhlas s návrhem na zpracování změny č. 2 ÚPNSÚ Frýdlant s tím, že pro jednání zastupitelstva bude podrobněji posouzena účelnost jednotlivých lokalit a záměr na využití rezervních ploch.

PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY
- začátek sezóny na zimním stadionu

14.3.2006 8:27:39 | přečteno 1841x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load