ENDEFRRUPLNLSPIT

2/2003 - Zasedání městské rady

2. zasedání - 22.1.2003

Městská rada po projednání schválila úpravy platů zaměstnanců spol. TEPLO Frýdlant s. r. o. pro rok 2003 s navýšením základních platů o 8% proti skutečnosti r. 2002.

Městská rada po projednání odsouhlasila výplatu druhé poloviny dalšího platu za rok 2002 pro zaměstnance spol. TEPLO Frýdlant s. r. o..

Městská rada po projednání odsouhlasila výplatu druhé části odměny za rok 2002 pro jednatele společnosti TEPLO Frýdlant s. r. o. p. Steklého Jaroslava na základě splnění zisku, hospodářského výsledku spol. za rok 2002 a ostatních prémiových ukazatelů.

Městská rada po projednání rozhodla o podání návrhu Okresnímu soudu Liberec za pana Miloslava Němce ve věci snížení výživného.

Městská rada po projednání přidělila dva uvolněné byty v Domě s pečovatelskou službou, Havlíčkovo náměstí.

Městská rada vzala na vědomí informaci velitele místního oddělení Policie České republiky ohledně bezpečnostní situace ve městě.

Městská rada schválila hospodářský výsledek Bytového hospodářství Frýdlant za rok 2002, výkaz plnění jmenovitých úkolů na rok 2002 a vyplacení stanovené odměny za rok 2002 řediteli Bytového hospodářství Frýdlant.

Městská rada schválila úhradu nákladů na společné prostory v čp. 1065, Novoměstská ve výši 80 500,- Kč a tyto náklady se uhradí z prostředků Bytového hospodářství Frýdlant.

Městská rada schválila rozpočet Bytového hospodářství Frýdlant na rok 2003 s tím, že do 31. 3. 2003 stanoví jmenovité úkoly.

Městská rada vzala na vědomí přehled dlužníků nájemného bytových a nebytových prostor a ukložila řediteli Bytového hospodářství Frýdlant p. Jiřímu Havlovi nadále pracovat na likvidaci pohledávek a o průběhu informovat radu.

Městská rada vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie a uložila p. starostovi připravit na zasedání městského zastupitelstva podklady pro finanční zajištění eventuelního rozšíření členů Městské policie Frýdlant.

Městská rada po projednání odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1407, ul. Míru, Frýdlant s panem Borisem Sýkorou, Raspenava, a to od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou. Ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění.

Městská rada po projednání odsouhlasila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části p.p.č. 2508, k.ú. Frýdlant, o výměře 594 m2 s paní Němcovou Jaroslavou na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanoví (0,10 Kč/m2/rok - sekání trávy, 3,- Kč/m2/rok - pěstování zeleniny, atd.).

Městská rada po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 182/41, k.ú. Frýdlant, o výměře 8 m2 s paní Jiřinou Kollitzovou, Frýdlant, a panem Lubomírem Kaplanem, Frýdlant, na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanovuje na 6 500,- Kč/rok.

Městská rada po projednání doporučila městskému zastupitelstvu schválit: - převod p.p.č. 1492 o výměře 910 m2 a p.p.č. 1493/2 o výměře 126 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví manželů Josefa a Elke Drbohlavových, Frýdlant, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

-převod pozemku p.p.č. 1483 o výměře 1474 m2, k.ú. Frýdlant, zájemci určenému obálkovou metodou za vyvolávací cenu 100,- Kč/m2.

- převod pozemku p.p.č. 1485 o výměře 1496 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví p. Petra Škeříka, Frýdlant, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

-převod pozemku p.p.č. 2036/2 o výměře 110 m2 do vlastnictví pana Otty Pulce, Frýdlant, za cenu 100,- Kč/m2.

- převod p.p.č. 31/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, o výměře 1027 m2 do vlastnictví manželů Jiřího a Hany Petržilkových, Frýdlant, za cenu 50,- Kč/m2.

- žádost pana Jiřího Horyny, Frýdlant o prodloužení splatnosti úhrady kupní ceny za bytovou jednotku č. 1285/9, ul. Lesní, Frýdlant do 30. 4. 2003. Úhrada ve výši 53 000,- Kč bude provedena nejpozději do 31. 1. 2003 a úhrada 30 000,- Kč do 30. 4. 2003. V případě nesplnění těchto podmínek ustupuje Město Frýdlant od prodeje této bytové jednotky a bude znovu nabídnuta případným dalším uchazečům.

- změnu usnesení městského zastupitelstva č. 48/02 v rozsahu termínu uzavření kupní smlouvy. Jedná se o prodej objektu bývalého pivovaru firmě Trio.Termín uzavření kupní smlouvy se navrhuje prodlužit do 31. 3. 2003.


Městská rada po projednání revokovala své usnesení č. 342/02 z důvodu nesplnění stanovených podmínek ze strany zájemce p. Hynka Buriánka (nesložení kauce, neplacení nájemného, nepodepsání smlouvy).

Městská rada po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor v č.p. 630, ul. Míru, Frýdlant, a to od 1. 2. 2003 s firmou Mnemonic Computers za podmínek uvedených v žádosti ze dne 12. 12. 2002.

Městská rada po projednání jmenovala komisi ve složení: Ing. Beran Petr, p. Vančura Jaroslav, Mgr. Juřina Robert, p. Tomášek František, p. Kvapil Stanislav, p. Fichtner Oleg, a uložila této komisi předložit MR zprávu o investicích v restauraci Beseda do 20. 2. 2003.

Městská rada vzala na vědomí převod nájemce v objektu č.p. 3025 v souvislosti s navrácením tohoto objektu do vlastnictví Města Frýdlantu a ukložila Majetko-správnímu odboru uzavřít s převedeným nájemcem Milanem Tobiškou aktualizovanou nájemní smlouvu na dobu neurčitou od 1. 1. 2003 za roční nájemné ve výši 60 000,- Kč s podmínkou - povinností - každým rokem nejpozději do 30. 3. uzavírat dodatek nájemní smlouvy o rozsahu, množství a ceně údržby objektu v příslušném roce podle podmínek přílohy č. 4 nájemní smlouvy se správcem nemovitosti. Objekt č.p. 3025 bude spravovat a nájemné přijímat Bytové hospodářství Frýdlant.

Městská rada po projednání stanovila platové zařazení včetně příplatků k základnímu platu v souladu s nařízením vlády ČR č. 251/1992 Sb. a zák. č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec, Ing. Petru Lokšovi od 1. 1. 2003 do 31. 1. 2003, ředitelce příspěvkové organizace Speciální školy Frýdlant, okres Liberec, Mgr. Aleně Erlebachové od 1. 1. 2003 a Mgr. Věře Dunajčíkové od 1. 2. 2003 dle návrhu.

Městská rada po projednání schvalila mimořádnou odměnu ve výši 5 000,- Kč pro p. Ing. Petra Lokšu.

Městská rada po projednání odsouhlasila účast místostarosty p. Jaroslava Vančury na školení Institutu pro místní správu Praha v Benešově.

Městská rada po projednání nesouhlasí se vstupem Města Frýdlant do Svazu měst a obcí ČR.

Městská rada po projednání odsouhlasila složení bytové komise: předseda - p. Burgr Miroslav, členové - pí Doležalová Eva, p. Vestfál Josef, pí Šlejtrová Soňa, zapisovatel - pí Korečková Kateřina.

Městská rada po projednání na základě novely zákona č. 114/1988 Sb. ve znění pozdějších doplňků v souladu s § 37 odst. 1 písm. a) uložila vedoucí Střediska sociální péče rozhodovat o úhradě za služby poskytnuté Střediskem sociální péče Městského úřadu Frýdlant. Výše úhrady bude prováděna dle ceníku služeb schváleného městskou radou.

Dále členové městské rady obdrželi písemné informace:
1) Informace o současném stavu zajišťování LSPP a koncepční záměry.
2) Seznámení se s podklady ke změně užívání nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží objektu č.p. 920, ul. Raisova, Frýdlant.
3) Stav pracovníků Městského úřadu ke dni 15. 1. 2003
4) Přehled činností pracovníků Městského úřadu.
5) Souhrnný rozpočet na rok 2002 a 2003
6) Návrh investic pro období 2003 - 2006


S dalších připomínek a námětů - veřejné osvětlení, tábor dětí, počet uživatelů internetu v Městské knihovně Frýdlant, změněno datum zasedání městského zastupitelstva (z 20. 2. 2003 na 27. 2. 2003),aj.

13.3.2006 14:22:27 | přečteno 1849x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load