ENDEFRRUPLNLSPIT

19/2003 - Zasedání městské rady

19. zasedání - 22.10.2003

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o činnosti Odboru finančního MěÚ Frýdlant.

Rada města po projednání schválila „Harmonogram prací k provedení inventarizací majetku města na rok 2003“ a dále schválila složení dílčích inventarizačních komisí v zařízeních města včetně složení hlavní inventarizační komise.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 3354, k.ú. Frýdlant o výměře cca 1300 m2 do vlastnictví pana Radka Blažka, bytem Frýdlant, za cenu 70,- Kč/m2.

Rada města po projednání schválila pronájem části p.p.č 1051/16, k.ú. Frýdlant o výměře 83 m2 manželům Jiřímu a Ivaně Bucharovým, oba bytem Frýdlant, za cenu 3,- Kč/m2 za pěstování ovoce a zeleniny a 0,10 Kč/m2 za sekání trávy.

Rada města po projednání odsouhlasila“
- vyhlášením záměru na pronájem p.p.č. 68/1 o výměře cca 700 m2, v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se nachází v osadě Filipov.
- vyhlášením záměru na pronájem p.p.č. 2327 o výměře 718 m2 a části p.p.č. 2315 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v Jiráskově ulici v okolí č.p. 1403.

Rada města pověřila vedoucího odboru majetko-správního - p. Kvapila Stanislava zastoupením Města Frýdlant při veřejné dražbě pozemků p.č. 53/2, 358/5, 358/2 a 358/4 z vlastnictví a. s. Stavo Frýdlant v likvidaci.

Rada města pověřila vedoucího OMS přípravou prodeje pozemků p.č. 2310 a p. č. 2326, vše k.ú. Frýdlant, za účelem výstavby rodinných domů.

Rada města vzala na vědomí vyjádření vedoucího odboru vnitřních věcí a dopravy ohledně možnosti umístění dopravního značení na náměstí TGM ve Frýdlantě před budovou č.p. 3.

Rada města po projednání odsouhlasila finanční příspěvky na projekty Terénní program pro uživatele drog ve Frýdlantě a spádových obcích, Pět P a občanská poradna v celkové výši 30 tis. Kč .

Rada města vzala na vědomí průběžnou zprávu o činnosti romského terénního sociálního pracovníka v roce 2003 a souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2004 k Radě vlády pro záležitosti romské komunity. Vypracováním žádosti pověřila Mgr. Alenu Švejdovou, vedoucí kanceláře úřadu.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s návrhem tajemníka MěÚ na pověření pí Mrázové Dany a pí Spatzierové Ivany ve věci vydávání potvrzení pro potřeby právnických a fyzických osob a potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině dle § 14 odst. 1 a 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci samostatné působnosti obce.

Rada města pověřila strážníka Františka Kloze plněním některých úkolů při řízení obecní policie dle návrhu starosty města.

Rada města po projednání vzala na vědomí odpověď pí Šabatové - zástupkyni veřejného ochránce práv, ve věci bytové problematiky sl. Andrey Bariové, bytem ČSA 406, Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila zrušení úředního dne 31. 12. 2003 na MěÚ Frýdlant.

Rada města po projednání schválila vybudování dětského hřiště pro skateboard, a streetball. Rekonstrukce povrchu bude uhrazena z kapitoly „komunikace“. Rozdělení dotace dle rozpočtu . Rada města pověřila místostarostu jednáním.


PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY
- odměny zastupitelů města, školení vedoucích zaměstnanců MěÚ Frýdlant, personální změny na MěÚ Frýdlant, provozní řád atletického hřiště pro ZŠ, otevření sociálního zařízení na nádraží ČD, informace o úspěšném složení zkoušek dvou nových strážníků městské policie

14.3.2006 8:23:03 | přečteno 1763x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load