ENDEFRRUPLNLSPIT

18/2003 - Zasedání městské rady

18. zasedání - 8.10.2003

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu kpt. Koška o činnosti obvodního oddělení Policie ČR ve Frýdlantě.

Rada města vzala na vědomí výslednost Městské policie Frýdlant v oblasti přestupků za období leden - září 2003.

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o činnosti oddělení obrany MěÚ Frýdlant.

Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej objektů č.p. 483, ČSA, Frýdlant a č.p. 381, ul. Husova, Frýdlant .

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene k p.p.č. 271/2 na přístup a vjezd automobilů k objektu na p.p.č. 271/1, k.ú. Frýdlant („Farmářské služby“).

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 4143 o výměře 2425 m2 ( v Údolí) do vlastnictví pana Rostislava Krönera, Frýdlant za kupní cenu 50,- Kč/m2.

Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1132/1 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ulici Bělíkova, Frýdlant. Podmínkou je souhlas spol. Teplo Frýdlant s. r. o..

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy s paní Libuší Vitvarovou, Frýdlant a s paní Arankou Svárovskou, Frýdlant na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 483, Frýdlant o výměře 36,4 m2. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou 5-ti let do 31. 12. 2008. Cena pronájmu se nemění.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 247 o výměře 160 m2 (80 x 2 m), k.ú. Albrechtice. Parcela se nachází v Albrechticích v blízkosti objektu č.p. 64.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem:
- části p.p.č. 1141/12 o výměře 15 m2 (pod prodejním stánkem), k.ú. Frýdlant s panem Janem Jarkou, Frýdlant. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, cena pronájmu bude činit 6 000,- Kč/rok.
-nebytových prostor v zadní části chodby v přízemí OD Sever, Frýdlant o velikosti 15 m2 s paní Marcelou Zimmermannovou, Frýdlant na pronájem. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou do 1. 11. 2003. Cena pronájmu bude činit 300,- Kč/m2/rok.
- nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 74, nám. Frýdlant o výměře 56,5 m2 s o. s. MACEF, Mateřské centrum. Cena pronájmu bude činit 2,- Kč/rok náklady za služby spojené s užíváním těchto prostor budou činit 14 000,- Kč/rok. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

Rada města po projednání zamítla žádost o zřízení rezidentního placeného parkovacího místa pro společnost SemPro, s. r. o., nám. T. G. Masaryka 3, Frýdlant, jelikož není přijata žádná vyhláška Města Frýdlant o placeném parkování.

Rada města po projednání zmocnila jednatele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. p. Jaroslava Steklého k jednání ohledně umístění antén a ovládacího přístroje vysílače na komín objektu kotelny, Frýdlant.

Rada města po projednání neodsouhlasila zřízení přístupové cesty k rodinnému domku č.p. 1162, Frýdlant přes p.p.č. 35, k.ú. Frýdlant na pozemku města.

Rada města vzala na vědomí průběžnou zprávu o přípravě činnosti Poradního a setkávacího centra a ukládá Mgr. Aleně Švejdové, vedoucí KU v přípravě pokračovat.

Rada města schválila Ing. Sobotovou Věru jako člena komise pro program „Regenerace městské památkové zóny“ za sl. Provázkovou Janu.

Rada města po projednání souhlasila s návrhem ceníku HC Slovan Frýdlant za užívání ledové plochy s tím, že cena při plném osvětlení pro utkání mužů v délce 2,5 hod. bude 1 500,- Kč.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s realizací akcí „hlediště zimního stadionu - I. etapa“. Další etapy bude koordinovat místostarosta města.

Rada města vzala na vědomí dopis Krokové Olgy, Frýdlant ohledně bytové problematiky.

Rada města po projednání schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu Města Frýdlant na rok 2004.

Rada města vzala na vědomí aktualizovaný rozpočet projektu Města Frýdlant - očkování VHA a VHB.

Rada města vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o dopravní nehodě Bc. Zelenky se služebním vozem MěÚ a přijatá opatření.

Rada města se seznámila se zápisem kontrolního výboru týkajícího se stížnosti Ing. Petra Lokši ohledně půjček z FKSP.

13.3.2006 15:02:43 | přečteno 1778x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load