ENDEFRRUPLNLSPIT

17/2003 - Zasedání městské rady

17. zasedání - 24.9.2003

Toto zasedání rady města se konalo v budově Tepla s.r.o., kde byli mimo jiné radní seznámeni s centrální obsluhou rozvodu tepla a TÚV, pomocí počítačové sítě. Po ukončeném jednání si radní prohlédli úpravu zahradních prostor DPS č.p. 1065, na Novoměstské ulici.

Rada města vzala na vědomí koncepci spol. Teplo Frýdlant s. r. o. a uložila místostarostovi města zařadit vyslovené požadavky dle možností do návrhu kapitálového rozpočtu na r. 2004.

Rada města po projednání rozhodla přidělit Římskokatolické farnosti finanční příspěvek ve výši 8 695,- Kč určený na instalaci zabezpečovacího zařízení ve frýdlantském kostele.

Rada města po projednání odsouhlasila přidělení příspěvku pro p. Mráze Jaromíra na úhradu nákladů za autobusovou dopravu při konání letního tábora ve výši 14 000,- Kč.

Rada města vzala na vědomí návrh kapitálového rozpočtu města na rok 2004.

Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě provozu zimního stadionu ve Frýdlantě.

Rada města po projednání vzala na vědomí zprávu o činnosti Městského informačního centra Frýdlant za I. pololetí 2003 a schválila výplatu příspěvku plánovanou v rozpočtu města na rok 2003.

Rada města vzala na vědomí záměr komunitního plánování na Frýdlantsku s tím, že se Město Frýdlant zapojí do přípravy komunitního plánování až po důkladné přípravě.

Rada města po projednání schválila odpověď na dopis pí Daniové Johany, Frýdlant ohledně problematiky vytápění v jejím bytě a na dopis pí Tomášové Hedviky, Frýdlant ohledně stavu jejího bytu.

Rada města se seznámila se stížností sl. Bariové Andrey, Frýdlant ohledně bytové problematiky a po projednání schválila odpověď na základě odpovědí v předchozí korespondenci.

Rada města po projednání schválila systém separace komunálního odpadu s účinností od 1. 1. 2004 a uložila vedoucímu odboru majetkosprávního:
1) stanovit počet a umístění sběrných míst
2) zapracovat náklady na separaci do návrhu rozpočtu na r. 2004.


PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY
- bytová problematika ve městě, výloha MIC

13.3.2006 15:01:59 | přečteno 1836x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load