ENDEFRRUPLNLSPIT

16/2003 - Zasedání městské rady

16. zasedání - 10.9.2003

- Rada města doporučí zastupitelstvu města:

* schválení úpravy rozpočtu pro rok 2003.
* schválit vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek v ul. Bělíkova 1295/1, 10, 17, 26, 41, 45, Frýdlant obálkovou metodou.
* schválit převod pozemku p.č. 378/4 o výměře 86 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Jaroslava Havla, Frýdlant za cenu 300,- Kč/m2.
* schválit převod části p.p.č. 1246 o výměře 241 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Jiřího Mora a Jaroslavy Petříkové, oba bytem Frýdlant za kupní cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází u objektu č.p. 4058 v ul. Hejnická, Frýdlant.
* schválit převod objektu garáže včetně pozemku p.č. 358/4 o výměře 37 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 100 000,- Kč a převod pozemku dvora p.č. 358/2 o výměře 138 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2 z vlastnictví Stavo Frýdlant v likvidaci do vlastnictví Města Frýdlant.
* souhlasit se zařazením do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení těchto pracovišť Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec: výdejna Školní jídelny Frýdlant, Školní 692, Frýdlant v Základní škole, Purkyňova 510, Frýdlant a výdejna Školní jídelny, Školní 692, Frýdlant v Základní škole T. G. Masaryka, Bělíkova 977, Frýdlant.
* schválit směnu pozemků části p.p.č. 2329 z vlastnictví Města Frýdlant do vlastnictví Petra Sirůčka, Frýdlant a části p.p.č. 2328/7 z vlastnictví Petra Sirůčka do vlastnictví Města Frýdlant.
* schválit změnu Vyhlášky č. 9/1/1994 O Stanovení výše příplatku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školského klubu vypuštěním odst. č. 6 čl. 3. a zvýšením příspěvku ve školním klubu na 30,- Kč měsíčně na jedno dítě (odst. č. 2, čl. 2).
* přijmout obecně závaznou vyhlášku č. 27/1/2003 o vyhlášení závazné části 1. změny územního plánu sídelního útvaru Frýdlant předloženého odborem stavebního úřadu a životního prostředí.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru:

* na pronájem části p.p.č. 1051/16 o výměře 83 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Novoměstská za č.p. 1271, Frýdlant.
* na prodej části pozemku p.č. 3354, k.ú. Frýdlant o výměře cca 1300 m2. Kupní cena se stanovuje ve výši 50,- Kč/m2.

- Rada města po projednání vyslovila souhlas se stavbou kiosku na plyn na pozemku města p.č. 1756/1 (výměra cca 1 m2), k.ú. Frýdlant (Horní Větrov).


Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy:
na pronájem části p.p.č. 1288/1 o výměře 500 m2, k.ú. Frýdlant s paní Bryscejnovou Květou, Frýdlant. Smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2003 na dobu neurčitou. Cena pronájmu bude činit 3,- Kč/m2/rok za pěstování ovoce, zeleniny, apod., 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy.

Rada města po projednání schválila zastavení přijímání žádostí o nájmy bytů a poskytování bytových náhrad s termínem od 15. 9. 2003 a ukládá p. Kvapilovi Stanislavovi, vedoucímu odboru majetko-správního, seznámit občany s rozhodnutím rady města.

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu p. Burgra - předsedy bytové komise.

Rada města uložila starostovi připravit návrh pravidel pro prodej bytů (domů) v majetku města - starší zástavba.

Rada města po projednání odsouhlasila předložený návrhem bytové komise na směnu tří bytů a přidělení dalších tří uvolněných bytů.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2004.
Dále rada města odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na byt o vel. 1+0, ul. s panem Milanem Krokou, a to do 31. 12. 2003 za předpokladu dodržování splátkového kalendáře.

RM po projednání neodsouhlasila vyhrazené parkováním na náměstí T.G.Masaryka pro čístírnu prádla - firma SEMPRO.

Rada města schválila podmínky pro užívání soukromého vozu ke služebním účelům dle důvodové zprávy pro ředitelku ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec Mgr. Dunajčíkovou Věru.

Rada města po projednání schválila:
* zadání prací (zhotovení chodníku v ul. Železná) firmě Karo za cenu 38 787,- Kč a pověřuje místostarostu jednáním s touto firmou.
* rekonstrukci ul. Souběžná firmou Karo - p. Velcl za cenu 186 000,- Kč a pověřuje místostarostu jednáním s touto firmou.
*rozšíření odstavných ploch v ul. Družstevní firmou Karo - p. Velcl. Požadovaný povrch je drcené kamenivo za cenu 58 000,- Kč. Rada města pověřuje místostarostu jednáním.
* rekonstrukci části č.p. 401, ul. ČSA, Frýdlant v ceně cca 100 000,- Kč dle nabídek a souhlasí se záměrem vybudování 2 obytných místností se zvláštním účelem pro potřeby odboru sociálních věcí. Přípravou realizace pověřuje místostarostu města.

Rada města po projednání vyslovila souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pojízdné elektrocentrály na Ministerstvo obrany ČR, podáním této žádosti pověřila Jaroslava Vančuru - místostarostu.

Rada města po projednání schválila ceník za užívání ledové plochy s platností od 1. 11. 2003.

Rada města po projednání schválila příspěvek z provozování hracích automatů obci Baráčníků Větrov na pořádání dětského dne ve výši 1 500,- Kč a TJ Slovan Frýdlant odbor ASPV na rekonstrukci oplocení areálu kurtů ve výši 19 000,- Kč.

Rada města po projednání schválila využití nevyčerpaných financí určených k rekonstrukci topení v restauraci Beseda k zakoupení 4 topných těles s ventilátorem pro plánovanou rekonstrukci topení v ZŠ Masarykova. Cena jednotky je cca 17 000,- Kč.

Rada města po projednání schválila dodatek k nájemní smlouvě s Nemocnicí Frýdlant s. r. o. týkající se přehledu plánovaných oprav pro rok 2003.

Rada města se seznámila se stížností Ing. Petra Lokši ohledně čerpání jeho půjčky z FKSP a na základě vyjádření vedoucí příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec Mgr. Dunajčíkové považuje tuto stížnost za neopodstatněnou.

PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY
- závěry kontroly majetku převedeného z bývalého OkÚ Liberec

13.3.2006 15:01:02 | přečteno 1838x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load