ENDEFRRUPLNLSPIT

15/2003 - Zasedání městské rady

15. zasedání - 27.8.2003

Rada města uložila starostovi města předložit do 30. 10. 2003 návrh pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města , žadatelům na kulturní, sportovní a společenskou činnost.

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu ředitelky Mgr. Erlebachové o zahájení školního roku příspěvkové organizace Speciální školy Frýdlant, okres Liberec.

Rada města po projednání odsouhlasila žádost Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec o zařazení 6. vyučovací hodiny pro 5. a 6 ročník v případě, že touto hodinou bude tělesná výchova.

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu ředitelky Mgr. Dunajčíkové o zahájení školního roku příspěvkové organizace Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec.

Rada města vzala na vědomí informaci o podání žádosti Města Nové Město pod Smrkem o grant ze „Společného fondu malých projektů“ (Phare CBC, česko-polské pohraničí, na rok 2004) označený jako „Krakonošova cesta“ (značení a propagace mezinárodní cyklotrasy) a vyslovila souhlas:
1) s partnerskou účastí na realizaci projektu
2) s poskytnutím finančního příspěvku pro 1. pololetí 2004 ve výši 9 000,- Kč v případě, že bude projekt kladně vyhodnocen a přijat

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy s:
* manžely Vlastou a Luďkem Petrovičovými, Frýdlant na pronájem p.p.č. 2615/6 o výměře 23 m2 a části p.p.č. 2616 o výměře 70 m2, k.ú. Frýdlant od 1. 9. 2003 na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanoví 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy, 3,- Kč/m2/rok za pronájem ostatních ploch. Pozemky se nacházejí u domu čp. 1127, ul. Holečkova, Frýdlant.
* panem Vladislavem Martinčekem, Frýdlant na pronájem p.p.č. 157/2 o výměře 90 m2, k.ú. Frýdlant od 1. 9. 2003 na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanoví 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy, 3,- Kč/m2/rok za pěstování ovoce, zeleniny apod. a 5,- Kč/m2/rok za pronájem ostatních ploch. Pozemek se nachází v ul. V Úvoze u čp. 626.
* manžely Petrem a Karolínou Benešovými, Praha na pronájem části p.p.č. 241/1 o výměře 650 m2, k.ú. Albrechtice od 1. 9. 2003 na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanoví 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy, 3,- Kč/m2/rok za pěstování ovoce, zeleniny apod. a 5,- Kč/m2/rok za pronájem ostatních ploch. Pozemek se nachází v Albrechticích v okolí čp. 109.
*na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 381 v ul. Husova, Frýdlant - prodejna maso-uzeniny - s firmou FOLDA s. r. o., Frýdlantská 540, Raspenava na dobu určitou od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2008. Cena nájmu se stanovuje ve výši 60 000,- Kč/rok.
*s panem Miroslavem Brňákem, Frýdlant na pronájem nebytových prostor - provozovny v zadní části chodby v přízemí OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant o velikosti 15 m2 od 1. 9. 2003 na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanoví 300,- Kč/m2/rok.

Rada města po projednání zamítla žádost pana Gabriela Balazse o umístění stavby garáže v lokalitě sídliště Bezručova - Lesní, Frýdlant a pověřila vedoucího OMS p. Kvapila Stanislava přípravou návrhu lokalit pro výstavbu garáží.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod :
*části p.p.č. 237/3 o výměře cca 1232 m2, k.ú. Albrechtice do společného jmění manželů Ing. Elišky Šrutové a Ing. Alexandra Šruty, oba bytem Albrechtice , za cenu 50,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích v okolí čp. 68.
* p.p.č. 158 o výměře 225 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Miloše Francla, Frýdlant. Kupní cena bude stanovena dohodou. Pozemek se nachází mezi čp. 626 a čp. 798 ve Frýdlantě.
*tří částí p.p.č. 1857, k.ú. Frýdlant, každá část o výměře cca 1 000 m2, do vlastnictví žadatelů pana Ing. Břetislava Václavíka, Chrastava, pana MUDr. Zdeňka Kopala, Raspenava a pana Zdeňka Kopala ml., Raspenava. Rada města navrhuje kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na :
* prodej části p.p.č. 2329, k.ú. Frýdlant o výměře cca 230 m2 za účelem směny pozemků. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova nad železniční tratí.
* prodej části p.p.č 35 o výměře cca 40 m2, k.ú. Frýdlant za účelem zřízení přístupové cesty k čp. 1162, k.ú. Frýdlant.
* pronájem části pozemku p.č. 1141/12, k.ú.Frýdlant o výměře 15 m2. Pozemek se nachází v ul.Lesní, Frýdlant.

Rada města po projednání revokovala část svého usnesení č. 306/03 v rozsahu změny výše ceny za prodej části pozemku p.č. 1630 do vlastnictví Michala Horňáka, Frýdlant. Cena nemovitosti se doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ve výši 50,- Kč/m2.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s proplacením stavebního materiálu - silničních obrubníků - pro úpravu krajnice ul. Kodešova před čp. 223 a čp. 649, Frýdlant do celkové výše 9 000,- Kč po předložení dokladů.

Rada města po projednání schválila úhradu nákladů za materiál na opravu stávajícího vodovodu ve Větrově v hodnotě 35 000,- Kč.

Rada města po projednání schvalila prodej nevyužívané nádrže v areálu zimního stadionu firmě FOLDA, s. r. o. za cenu 2 000,- Kč.

Rada města po projednání schválila zadání realizace dětských hřišť firmě Truhlářství Havel: sestava 04 v ceně 89 000,- Kč, sestava 01 v ceně 120 000,- Kč ceny včetně DPH bez zemních prací.

Rada města po projednání schválila text výzvy pro uchazeče na plánovanou investiční akci „Rekonstrukce centrální školní kuchyně ve Frýdlantě“. Rada města uložila starostovi města zaslat výzvu do termínu 4. 9. 2003 vybraným pěti uchazečům, místostarostovi uložila svolat první jednání výběrové komise do 17. 9. 2003. Rada města jmenovala Prokopovou Zdenu ml. tajemnicí výběrové komise pro nejvhodnějšího uchazeče.

Rada města po projednání schválila „dohodu o nájemném z výkonu práva myslivosti“ uzavřenou s Mysliveckým sdružením HARTA-VIŠŇOVÁ honitba HS Višňová.

Rada města po projednání vyslovila souhlas se zhotovením 20 kusů pamětních medailí, jejichž dodavatelem je Střední umělecko-průmyslová škola Jablonec.

Rada města po projednání odsouhlasila poskytnutí příspěvků: Český rybářský svaz MO Frýdlant 5 000,- Kč, obecně prospěšná společnost MAJÁK 5 000,- Kč, Sdružení pro děti a mládež 1 400,- Kč (úhrada za dopravu dětí na tábor).

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schvalila uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) s obcí Kunratice na rok 2003.

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření „Smlouvy o poskytnutí účelového finančního prostředku“ se Sdružením Český ráj na projekt „Po stopách Albrechta z Valdštejna“ ve výši 10 000,- Kč. Rada města pověřila vedoucího odboru kultury Bc. Zelenku Luďka odevzdáním požadovaných údajů.

Rada města po projednání na základě zprávy o stavu majetku převedeného z bývalého OkÚ Liberec rozhodla o provedení namátkové kontroly stavu majetku převedeného v rámci budování úřadu III. stupně.


Předány písemné informace:
- Akce města v roce 2003
- Seznam přidělených bytů za roky 2000 - 2003
- Zpráva o stavu majetku převedeného z bývalého OkÚ Liberec

PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY
- jazzová dílna, objekt bývalé mlékárny , podpora úřadu práce při nezaměstnanosti - rozšíření VPP, výběrová řízení - odbor sociálních věcí a odbor kultury, letní setkání mládeže v Jindřichovicích pod Smrkem, špatný stav chodníku v ul. Husova (u pekárny), plánovaná rekonstrukce koupaliště, závěry finančního výboru

13.3.2006 14:59:25 | přečteno 2100x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load