ENDEFRRUPLNLSPIT

14/2003 - Zasedání městské rady

14. zasedání - 30.7.2003

V pořadí druhá ze tří „prázdninových rad“ měla na programu bezmála 40 projednávaných bodů.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit:
- převod pozemku p.č. 53/2 o výměře 81 m2, k.ú. Frýdlant - chodník v ul. Havlíčkova, z vlastnictví Stavo Frýdlant v likvidaci do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 5 000,- Kč.
- převod p.p.č. 2883/2 o výměře 1487 m2 a p.p.č. 2882/1 o výměře 230 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana Kamila Černého, Frýdlant za cenu 50,- Kč/m2. - převod části p.p.č. 2230 o výměře cca 500 m2 do vlastnictví manželů Miroslava a Jaroslavy Šolcových, Frýdlant za kupní cenu 100,- Kč/m2.
- přechod smlouvy o koupi najaté věci na dům čp. 3227, Dětřichovská ul., Frýdlant z pana Miroslava Vávry na pana Vladislava Hrona, Frýdlant.
- převod části p.p.č. 1630 o výměře cca 800 m2 včetně umělé vodní nádrže do vlastnictví Michala Horňáka, Frýdlant - cena pozemku se stanovuje ve výši 70,- Kč/m2, a části p.p.č. 1630 o výměře cca 400 m2 do vlastnictví manželů Jaromíra a Petry Ťoupalových, Frýdlant - cena pozemku se stanovuje ve výši 50,- Kč/m2.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru:
- na prodej p.p.č. 158 o výměře 225 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází ve Frýdlantě mezi č.p. 626 a č.p. 798.
- na prodej části p.p.č. 237/3 o výměře cca 1232 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se nachází v Albrechticích v okolí
- na prodej části p.p.č. 1246, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází u objektu čp. 4058, ul. Hejnická, Frýdlant.
- na prodej p.p.č. 2488 o výměře 3558 m2 a p.p.č. 2506 o výměře 1065 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Hřbitovní, Frýdlant. Podmínky prodeje: obálková metoda.
- na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 381, ul. Husova, Frýdlant

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem:
- p.p.č. 241/1 o výměře 650 m2, k.ú. Albrechtice.
- p.p.č. 157/2 o výměře 90 m2, k.ú. Frýdlant, Pozemek se nachází ve Frýdlantě v okolí č.p. 626.
- p.p.č. 241/1 o výměře 650 m2, k.ú. Albrechtice.
- nebytových prostor o velikosti 15 m2, v přízemí OD Sever v ceně 300,- Kč/m2/rok za prodejní plochu.

Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 868, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s uzavřením nájemní smlouvy:
- s paní Lenkou Humpolákovou a paní Štěpánkou Rehákovou, firma Květiny, ČSA 65, Frýdlant na pronájem p.p.č. 374 o výměře 15 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 5,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 8. 2003. Jedná se o pozemek u domu čp. 65, ul. ČSA, Frýdlant.
- s firmou ROVS, s. r. o., Heřmanice 185, Jablonné v Podještědí na pronájem p.p.č. 864, 247, 261/1, 313/5 a 294/1 o celkové výměře 19 580 m2, k.ú. Albrechtice na dobu neurčitou od 1. 8. 2003 za celkovou cenu 366,- Kč/rok a zároveň rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem těchto pozemků k 31. 7. 2003 s firmou Agrokov CL, s. r. o., Krásný Les 281.
- s manžely Jiřím a Ivanou Bucharovými, Frýdlant na pronájem p.p.č. 1051/15 o výměře 83 m2, k.ú. Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 8. 2003. Cena pronájmu se stanoví 3,- Kč/m2/rok za pěstování ovoce, zeleniny apod. a 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy. Pozemek se nachází za domem čp. 1271, ul. Novoměstská, Frýdlant.
- s panem Janem Martinem, Frýdlant na pronájem p.p.č. 2615/1, 3 o výměře 266 m2, p.p.č. 2615/4, 6 o výměře 50 m2 a p.p.č. 2616 o výměře 86 m2, vše k.ú. Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 8. 2003, za ceny dle povahy pozemku: 3,- Kč/m2/rok za pěstování ovoce, zeleniny, 0,10 Kč/m2/rok za sekání trávy a 5,- Kč/m2/rok ostatní plochy. Jedná se o pozemky u domu čp. 1127, ul. Holečkova, Frýdlant.
- na pronájem nebytových prostor v OD Sever - 2. patro s firmou Středočeská obchodní společnost Group, a. s., Nová 101, Kyšice na dobu určitou do 1. 9. 2003 do 31. 8. 2008. Výše nájemného se stanovuje ve výši 400,- Kč/m2/rok za prodejní plochu a 150,- Kč/m2/rok za skladovou plochu.

Rada města po projednání odsouhlasila návrh PF ČR ohledně rozdělení pozemku p.č. 2042, k.ú. Frýdlant.

Rada města po projednání neodsouhlasila bezúplatné vyhrazení parkovacího místa u domu čp. 1185, Sídlištní ul., Frýdlant paní Magdě Holubové.

Rada města po projednání odsouhlasila zřízení vyhrazeného parkovacího místa před domem čp. 1299, ul. Družstevní, Frýdlant pro paní Vlastu Čechovou, držitelku průkazu ZTP.

Rada města po projednání vyslovila souhlas:
- s realizací opatření ke stabilizaci a zabezpečení aleje v ulici Bělíkova, Frýdlant v roce 2003 a 2004.
- s pořádáním prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě jednou měsíčně počínaje 9/03 do 12/03 organizované panem Václavem Chaloupkou, Hrádek nad Nisou.
- s postupem řešení oprav havarijního statického stavu přední budovy MŠ Komenského nábřeží a pověřuje místostarostu realizací.
- s návrhem nájemní smlouvy s Honebním společenstvem Višňová.
- s úpravou prostor v přízemí čp. 74, Děkanská ul., Frýdlant tak, aby mohly být využívány pro záměr Mateřského centra Frýdlant, popř. Poradního a setkávacího centra. Rada města uložila Mgr. Švejdové Aleně, vedoucí KU a oddělení prevence vypracovat žádosti o dotace a jiné formy finanční podpory pro činnost Poradního a setkávacího centra.
-se zadáním stavebních prací na zateplení budovy „B“ Speciální školy Frýdlant firmě M. Plesar za 30 407,- Kč a zateplovacích prací firmě ANTES za předběžnou cenu 203 000,- Kč.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s ukončením nájemní smlouvy s Jaroslavem Zorenikem na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 381, ul. Husova, Frýdlant.

Rada města vzala na vědomí:
informace Kulturního sdružení Frýdlant, zast. Mgr. Juřinou Robertem o přípravách „Letní jazzové dílny“.
- práce provedené technickým oddělením OMS MěÚ Frýdlant na fotbalovém stadionu. Rada města po projednání současně schválila způsob umoření části dluhu oddílu kopané z příspěvku za výherní automaty a trvá na vyrovnání dlužné částky ve výši 9 312,50 Kč.
- dopis H a P Kretschmerových, bytem Frýdlant
- informační zprávu místostarosty o investičních a rekonstrukčních akcích ve městě

Předány písemné informace:
- čerpání rozpočtu k 30. 6. 2003
- dopis od H a P Kretschmerových
- stav betonové plochy zimního stadionu, nutné opravy rolby


PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY
- dopravní značení ve městě, oprava mostu v Kodešově ul.

13.3.2006 14:58:09 | přečteno 2155x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load