ENDEFRRUPLNLSPIT

13/2003 - Zasedání městské rady

13. zasedání - 2.7.2003

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru kultury Městského úřadu ve Frýdlantě.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru majetko-správního Městského úřadu ve Frýdlantě.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 2883/3 o výměře 1487 m2 a p.p.č. 2882/1 o výměře 230 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v Údolí.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem p.p.č. 2615/1,3, p.p.č. 2615/4 6 a p.p.č. 2616, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova u obj. č.p. 1127, Frýdlant.

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 2652/7 o výměře 116 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví manželů Anity a Zdeňka Maryškových, Liberec za podmínky vložení věcného břemene plynové přípojky pro objekt č.p. 1041, ul. Na Stráni, Frýdlant. Cena pozemku bude činit 100,- Kč/m2.

Rada města po projednání zamítla žádost manželů Kněbortových, Frýdlant a nesouhlasí se vzdáním se nároku Města Frýdlantu na převod p.p.č. 2042 od Pozemkového fondu ČR.

Rada města po projednání odsouhlasila přidělení bytů a prodloužení nájemních smluv dle návrhu bytové komise.

Rada města po projednání trvá na svém usnesení č. 247/03 o ukončení nájemního vztahu v OD Sever pro firmu KENTAUR, s. r. o., s tím, že výpovědní lhůta se prodlužuje do 31. 7. 2003.

Rada města po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemku 937, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu - „umístění kabelové elektrické přípojky 22 kV s betonovým sloupem pro větrnou elektrárnu (VE) na pozemkové parcele číslo 575/5, k.ú. Horní Vítkov“ pro oprávněnou osobu Ing. Františka Paška, 463 31.

Rada města po projednání odsouhlasila s vyhlášením záměru: - na pronájem nebytových prostor - jedné kanceláře o výměře 17 m2 - v budově čp. 1127, Fügnerova ul., Frýdlant. -na pronájem pozemků p.č. 864, 247, 261/1, 313/5, 294/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s návrhem na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 378/4, k.ú. Frýdlant s p. Koktou Josefem ke dni 31.8. 2003.

Rada města po projednání odsouhlasila odměnu ve výši 40% měsíčního platu pro ředitelku Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec a ve výši 30% měsíčního platu pro ředitelku Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec

Rada města po projednání schválila zakoupení materiálu potřebného na opravu chodníku v ul. Čapkova čp. 1089, Frýdlant. Opravu chodníku provede Veterinární praxe svépomocí.

Rada města jmenovala výběrovou komisi pro vydání výzvy zadavatele dle § 49 zák. č. 199/1994 v platném znění na rekonstrukci stravovacích provozů: Fichtner Oleg, Mgr. Drechsler Milan, Vančura Jaroslav, Kaplan Jiří, Luciová Mirona, Kvapil Stanislav, Prokopová Zdena, Nekvindová Jana, Hanousková Jana

Rada města po projednání schválila plán činnosti Rady města Frýdlant na II. pololetí r. 2003.

Rada města vzala na vědomí výroční zprávu Nemocnice Frýdlant s. r. o..

Rada města projednala dopis sl. Andrey Bariové ohledně bytové situace a konstatovala, že Město Frýdlant v současné době není schopno řešit zvýšený nárůst požadavků na sociální byty. Dopis bude předán bytové komisi. Rada města uložila Bytovému hospodářství Frýdlant provést nezbytné úpravy v bytě čp. 406, ul. ČSA, Frýdlant.

Rada města po projednání schválila zadat likvidaci starého kotle SMF - zahradnictví a nádrže na LTO v objektu Nemocnice Frýdlant s. r. o. firmě Peklák, Dlouhý Most, Liberec.

Rada města po projednání schválila uzavření nájemní smlouvy na objekt čp. 401, ul. ČSA, Frýdlant (ve vlastnictví kraje) za cenu 120,- Kč/rok.

Rada města po projednání odložila realizaci oprav komunikací firmou KOREKT.

Předány písemné informace:
Plnění cílových úkolů - dodatek k usnesení 260/03
Přestupky - výslednost MP za měsíce leden - červen 2003

PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY

- dražební vyhláška k pozemku p.p.č. 920/1 (naproti koupališti), alternativa náměstí bez kašny, slavnosti v Delitzschi, dokončení oprav v ul. Tkalcovské, opravy v Úvozu, dokončení oprav zábradlí směrem k vlakovému nádraží, diesel-agregát v Nemocnici Frýdlant, oplocení fotbalového hřiště, nová nabídka na úpravy kolem objekt čp. 1056 v Novoměstské ul., dokončení úprav kašny před kostelem, řešení situace odpadkových košů v městském parku a na hřbitově, psychologické testy zájemců o zaměstnání u MP, lustrace vedoucí odborů a oddělení MěÚ Frýdlant, personální změny na MěÚ Frýdlant, vzdělávání zaměstnanců MěÚ Frýdlant, rozšíření rozsahu městského rozhlasu, pozvání bytové komise na zasedání rady.

13.3.2006 14:53:20 | přečteno 1840x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load