ENDEFRRUPLNLSPIT

10/2003 - Zasedání městské rady

10. zasedání - 21.5.2003

Rada města vzala na vědomí zprávu o chodu a činnosti Odboru vnitřních věcí a dopravy MěÚ Frýdlant.

Rada města odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 1857 o výměře 9 279 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant a je určena pro výstavbu rodinných domků.

Rada města po projednání zamítla žádost p. Juliuse Bocka, Liberec na adaptaci prostor v objektu bývalé školy v Údolí Frýdlant na bytovou jednotku.

Rada města po projednání odsouhlasila ukončení nájemního vztahu na pronájem části p.p.č. 1083/1, k.ú. Frýdlant s panem Zajícem, Frýdlant k 30. 6. 2003 s podmínkou uvedení pozemku do původního stavu.

Rada města po projednání vyslovila nesouhlas se vzdáním se nároku na získání pozemků p.p.č. 2060/11 a p.p.č. 1198, k.ú. Frýdlant od Pozemkového fondu ČR.

Rada města po projednání zamítla povolení vyhrazení trvalého parkovacího místa před objektem čp. 1185, ul. Sídlištní, Frýdlant pro Magdalénu Holubovou, Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila vyznačení vyhrazeného parkovacího místa před domem čp. 59 v Husově ulici, Frýdlant dopravní značkou V 10 e (vodorovné značení - „vyhrazení parkování“).

Rada města po projednání (v souladu s usneseními zastupitelstva města) vyhlásila prodej pozemků č. 1483 a č. 1485 obálkovou metodou za podmínek, že v případě jednoho žadatele bude za prodejní cenu brána cena obvyklá.

Rada města po projednání navrhne ZM prodej pozemku č. 1482 o výměře 1364 m2 p. Sýkorovi Tomášovi za smluvní cenu 100,- Kč/m2.

Rada města uložila p. Kvapilovi - vedoucímu OMS seznámit zájemce o parcely s vyhlášením záměru na prodej parcely p.p.č. 1857, Spojovací, Frýdlant.

Rada města se po projednání rozhodla pro nutné opravy a sanaci objektu čp. 56, Okružní, Frýdlant a pověřila p. Vančuru - místostarostu, přípravou těchto oprav.

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schválila uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) s obcí Černousy na rok 2003.

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schválila uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) s Městem Raspenava na rok 2003.

Rada města po projednání schválila doplnění žádosti o „Prohlášení za kulturní památku“ o příslušné pozemky:
1. čp. 907 Dům dětí a mládeže - parcela č. 111, 113/1, 112
2. čp. 344 Základní škola v Husově ulici - parcela č. 225

Rada města po projednání schválila poskytnutí příspěvků žadatelům na veřejně prospěšné účely dle předložené tabulky (viz příloha) ve výši 395 100,- Kč, dále doporučí zastupitelstvu města schválit příspěvek na akce Kulturního sdružení Frýdlant ve výši 80 000,- Kč.

Rada města projednala žádost o sponzorský dar zaslaný po termínu Pohotovostní jednotkou psovodů Sboru dobrovolných hasičů Hejnice a schválila poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,- Kč.

Rada města po projednání vzala na vědomí nabídku likvidátora firmy STAVO, a. s. (v likvidaci) o odprodej parcely č. 920/1 o výměře 5 444 m2. Rada města se v souvislosti s tímto usnesla na svolání mimořádného zastupitelstva města, jež se uskuteční dne 4. 6. 2003 od 1700 hod.

Rada města schválila smlouvu mezi Městem Frýdlant a obcí Mníšek ohledně neinvestičních nákladů za žáky předškolního zařízení.

Rada města odsouhlasila inzercí města v německé verzi „Průvodce po Jizerských horách“ vydávaným Kalendářem Liberecka ve výši 1 000,- Kč + DPH.

Předány písemné informace:
- Rozšíření počtu strážníků městské policie
- Souhrnný rozpočet rok 2003

Připomínky náměty:
- sloučení SOU a U s SZeŠ a OA, fotbalové hřiště ve Frýdlantě, zájezd do Korfantówa, schůzka starosty a místostarosty s architekty, opravy v objektu Nemocnice Frýdlant, rada školy, výjezdní zasedání rady města (SOU a U Frýdlant) dne 18. 6. 2003, referendum o přistoupení ČR k Evropské unii

ikona souboruPříloha - Příspěvky na veřejně prospěšné účely v roce 2003

13.3.2006 14:43:21 | přečteno 1743x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load