ENDEFRRUPLNLSPIT

1/2003 - Zasedání městské rady

1. zasedání - 8.1.2003

Městská rada po projednání jmenovala na základě výsledku konkurzního řízení a vsouladu sustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, k1. 2. 2003 do funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec pí Mgr. Věru Dunajčíkovou . Městská rada pověřila starostu, požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství a mládeže o souhlas sjmenování vybrané uchazečky do funkce ředitelky.

Městská rada po projednání odvolává k31. 1. 2003 vsouladu sustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, z funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec p. Ing. Petra Lokšu. Městská rada pověřila starostu, požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství a mládeže o souhlas sodvoláním Ing. Petra Lokši zfunkce ředitele.

Městská rada odložila projednávání zprávy o činnosti Městské policie Frýdlant.

Městská rada vzala na vědomí plán práce finančního výboru na rok 2003 a zápis zjednání finančního výboru konaného dne 2. 12. 2002.

Městská rada po projednání doporučila účast vedoucího odboru kultury MěÚ ve Frýdlantě na setkání odborné skupiny „Ochrana památek“ Euroregionu Nisa dne 16. ledna 2003, která se bude konat vněmeckém Ebersbachu. O setkání bude vypracována zpráva ze služební cesty, o které bude rada na svém zasedání informována.

Městská rada po projednání celé kauzy urovnání majetkových vztahů knemovitostem čp. 56 a 3025 spříslušnými parcelami jako předmět prodeje a koupě firmou FITTO s. r. o. Frýdlant vzala na vědomí ukončení těchto majetkových vztahů .
Doporučila městskému zastupitelstvu zahrnout částku 800 000,- Kč (jako částečnou úhradu poskytnutou kupujícím - FITTO s. r. o. Frýdlant za prodej nemovitostí čp. 56 a 3025) do výdajové části rozpočtu vroce 2003 knaplnění podmínek urovnání majetkových vztahů ktěmto nemovitostem sohledem na to, že uvedené nemovitosti jsou převedeny do vlastnictví Města Frýdlantu zápisem vkatastru nemovitostí čj. Z-17712002 ze dne 3. 1. 2003.

Městská rada po projednání uložila majetko-správnímu odboru a Bytovému hospodářství Frýdlant prověřit stávající nájemní smlouvy na čp. 56 a 3025 a předložit návrh na uzavření aktualizovaných nájemních smluv na dalším zasedání městské rady, které se bude konat dne 5. 2. 2003.

Městská rada po projednání rozhodla prodloužit nájemní smlouvy sněkolika dlužníky spodmínkou, že uhradí na základě splátkového kalendáře dlužnou do určeného termínu.
Zdalších bodů schůze se mimo jiné projednávala účast Města Frýdlantu na „Setkání Frýdlantů 2003“, současný stav povrchů místních komunikací a současný stav dešťové kanalizace a chodníků vúzemí Města Frýdlantu, záchranná služba,parkování automobilů na náměstí,aj.

13.3.2006 14:19:29 | přečteno 1758x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load